Ligestillingsudvalgets arbejde

Ligestillingsforhold, herunder nationalt og internationalt ligestillingsarbejde, er de centrale emner for Ligestillingsudvalget.

Ligestillingsudvalgets opgaver og ansvar

Ligestillingsudvalgets arbejde drejer sig om emnet ligestilling mellem mænd og kvinder, herunder nationalt og internationalt ligestillingsarbejde.

Opgaverne og ansvaret kan deles op i 2 hovedområder:

 • behandling af lovforslag og beslutningsforslag på udvalgets fagområde 
 • løbende parlamentarisk kontrol med regeringens forvaltning af lovgivningen på ligestillingsområdet i form af mundtlige eller skriftlige § 20-spørgsmål, skriftlige udvalgsspørgsmål, samrådsspørgsmål eller forespørgsler til ministeren 

Baggrund om Ligestillingsudvalget

Ligestillingsudvalget blev nedsat første gang i folketingsåret 2011-12. Tidligere var der ikke et Ligestillingsudvalg, men der havde udviklet sig den praksis, at det tidligere Politisk-Økonomiske Udvalg tog sig af dette fagområde. 

Folketinget besluttede at nedsætte et Ligestillingsudvalg, da man ændrede Folketingets forretningsorden af 19. maj 2011.

Beslutningen skulle ses, i lyset af at der i flere sammenhænge var blevet udtrykt behov for et udvalg, som kunne have det overordnede og tværgående blik på ligestillingsområdet i Folketinget, på samme vis som ministeren for ligestilling har det overordnede ansvar for regeringens ligestillingspolitik.

Ligestillingsudvalgets fagministerium 

Udvalgets politiske fagminister er ligestillingsministeren. Ligestillingsministeren arbejder med ligestilling på tværs af ministerområderne. De enkelte fagministre har ansvar for ligestilling på deres eget område. Eksempelvis ligger ligestillingsspørgsmål inden for arbejdsmarkedslovgivningen under beskæftigelsesministerens fagområde. Udvalgets aktiviteter er derfor i lige så høj grad rettet mod beskæftigelsesministeren, ligesom der ofte er berøringsflader med andre udvalg – hovedsagelig Beskæftigelsesudvalget og Social-, Indenrigs- og Børneudvalget.

Studieture

Studieture primært til udlandet er kilde til viden og inspiration for medlemmerne af udvalget. En studietur er typisk af godt en uges varighed, og den har til formål at give udvalget indsigt i et givent område af interesse for udvalget. Studieture er for en delegation af udvalgsmedlemmer med det formål at opnå særlig indsigt i et område af interesse for udvalget. 

Internationale konferencer deltager udvalgsmedlemmerne også i, når det vurderes, at det er relevant for udvalgets arbejde. Det kan f.eks. være konferencer i regi af:

 • FN
 • EU 
 • Nordisk Ministerråd

Organisationer på Ligestillingsudvalgets område

Flere organisationer er interesseret i lovgivningen og emnerne på udvalgets fagområde. Her kan bl.a. nævnes KVINFO og Kvinderådet. Danske faglige organisationer kan også have en interesse i spørgsmål, udvalget behandler.
 
Organisationer og borgere har mulighed for at sende henvendelser til eller komme i foretræde for Ligestillingsudvalget, hvis de ønsker at orientere udvalget om et emne på udvalgets fagområde.

Udvalgets aktiviteter i folketingsåret 2016-17

 • 16 udvalgsmøder
 • behandling af 6 beslutningsforslag
 • 12 samrådsspørgsmål til henholdsvis ligestillingsministeren, beskæftigelsesministeren, justitsministeren, udlændinge- og integrationsministeren, socialministeren og økonomi- og indenrigsministeren.
 • 122 udvalgsspørgsmål til henholdsvis udenrigsministeren, ligestillingsministeren, beskæftigelsesministeren, justitsministeren, udlændinge- og integrationsministeren, socialministeren, sundhedsministeren og økonomi- og indenrigsministeren
 • modtagelse af 2 deputationer
 • 68 skriftlige henvendelser til udvalget 

Se generel statistik om udvalget i Folketingets årsberetning.

Høringer om 

 • Uberettiget deling af billeder/hævnporno den 25. januar 2017
 • Homofobi i fodbold i samarbejde med Kulturudvalget den 27. april 2017
 • Ligeløn den 3. maj 2017 

Ligestillingsudvalget havde møder med 

 • Parlamentarikere fra det tyske parlament den 31. januar 2017.
 • Parlamentarikere fra det britiske parlament den 30. marts 2017

Desuden deltog et eller flere udvalgsmedlemmer i følgende udvalgsture/konferencer 

 • Deltagelse i World Assembly Women Conference i Tokyo den 12. december 2016.
 • FN’s Kvindekommissions samling i New York den 13.-17. marts 2017. Hovedtemaet for årets samling var fremme af kvinders økonomiske muligheder i en verden, hvor arbejdsmarkedet er under forandring. Under samlingen afholdte udvalget endvidere bilaterale møder med en række relevante organisationer.
 • Studiebesøg den 8. maj 2017 hos organisationer i Jylland og på Fyn vedrørende menneskehandel, herunder til prostitution.
 • Studiebesøg den 22. maj 2017 hos organisationer og aktører i København vedrørende menneskehandel, herunder til prostitution
 • Studietur til Tunesien den 10.-14.0september 2017.

 

 

 

 

 • 22 udvalgsmøder
 • behandling af 2 lovforslag
 • 40 samrådsspørgsmål til ligestillingsministeren
 • 211 udvalgsspørgsmål til hovedsagelig ligestillingsministeren
 • modtagelse af 3 deputationer
 • 30 skriftlige henvendelser til udvalget

Se generel statistik om udvalget i Folketingets årsberetning.

Høring om

 • social kontrol, den 20. april 2016

Lukkede ekspertmøder med

 • Asger Ryhl, direktør for UN Womens nordiske kontor, den 10. februar 2016 om den kommende samling i FN’s Kvindekommission.
 • en række eksperter om ligeløn, den 13. april 2016.

Ligestillingsudvalget havde møde med 

 • Emma Holten den 27. april 2016 om hævnporno

Desuden deltog et eller flere udvalgsmedlemmer i

 • symposium i samarbejde med KVINFO under titlen "Stemmeret i 100 år: Perspektiver på ligestilling, demokrati og velfærd" den 14. december 2015
 • FN’s Kvindekommissions årlige samling i New York under temaet: "Women´s empowerment and its link to sustainable development", den 14.-18. marts 2016
 • et arrangement som led i internationalt parlamentarikerforum under Women Deliver konferencen i København den 18. maj 2016 i samarbejde med Udenrigsudvalget og Folketingets tværpolitiske netværk for seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder
 • 1 udvalgsmøde 
 • 1 samrådsspørgsmål til ligestillingsministeren
 • 10 udvalgsspørgsmål til regeringen
 • 7 udvalgsmøder
 • Behandling af 1 lovforslag og 2 beslutningsforslag 
 • 11 samrådsspørgsmål til ligestillings- og beskæftigelsesministeren, hvoraf 10 blev besvaret i åbne samråd
 • 77 udvalgsspørgsmål til hovedsagelig udenrigsministeren og handels- og udviklingsministeren
 • Modtagelse af 1 deputation

Høring om

 • Sexchikane, den 20. maj 2015

Desuden deltog én eller flere udvalgsmedlemmer i

 • Studietur til Stockholm med fokus på de svenske erfaringer med social kontrol og æresrelaterede konflikter, den 27. oktober 2014
 • Den årlige samling i FN’s Kvindekommission i New York, den 9.-13. marts 2015 

Leksikon

Gå til leksikon
Beslutningsforslag
Både ministre og folketingsmedlemmer kan fremsætte beslutningsforslag, men typisk vælger folketingsmedlemmerne at fremsætte beslutningsforslag frem for lovforslag, fordi de ikke er så omfattende og tidskrævende at skrive.
Høring
Folketingets udvalg har mulighed for at holde en høring om et emne, der interesserer udvalget. Ved høringer inviteres eksperter til at komme og fortælle om deres viden og synspunkter om emnet. Høringerne er i reglen åbne for pressen og offentligheden.
Lovforslag
Et lovforslag behandles tre gange i Folketingssalen. Hvis det vedtages og stadfæstes, bliver det til en gældende lov.
Udvalgsmøde
De fleste udvalg holder møde en gang om ugen, men i de travle perioder holder de flere. Alle udvalg har et fast mødetidspunkt og mødes i et bestemt udvalgslokale. Til hvert møde er der en dagsorden, som laves af udvalgssekretæren i samarbejde med udvalgsformanden.
Udvalgssekretær
Hvert udvalg har som minimum en udvalgssekretær og en udvalgsassistent, der hjælper medlemmerne af udvalget. Udvalgssekretæren er uddannet jurist eller lignende. Udvalgsassistenten er kontoruddannet. De er begge ansat i Folketingets Administration, politisk neutrale og arbejder for alle medlemmer i udvalget.
Udvalgsspørgsmål
Udvalgsmedlemmerne kan stille skriftlige spørgsmål, som vedrører et forslag, udvalget behandler, eller et emne på udvalgets sagsområde. Også folketingsmedlemmer, der ikke er medlem af det pågældende udvalg, kan stille spørgsmål om faktuelle forhold på udvalgets område.