Kulturudvalgets arbejde

Biblioteker, museer, kunst og folkeoplysning er blot få af de emner, som Kulturudvalget arbejder med. Kulturudvalget følger regeringens arbejde på kulturområdet tæt.

Teaterforestillingen Ungdom på Teater Republique
Større

Kulturudvalgets opgaver og ansvar

Dagsordenen for Kulturudvalgets arbejde er meget bred. Udvalget beskæftiger sig med alle emner, der er knyttet til kulturpolitik, herunder også mediepolitik og idrætspolitik, f.eks.:

 • arkiver
 • biblioteker
 • museer
 • bygningsfredning
 • kulturmiljø
 • fortidsminder
 • idræt
 • ophavsret
 • folkeoplysning 
 • medier
 • skabende kunst
 • musik
 • teater
 • film 
 • videregående kunstneriske uddannelser 
Arbejdet i regeringen på disse områder følges tæt af udvalget. Opgaverne og ansvaret kan deles op i 2 hovedområder:

 • behandling af lovforslag og beslutningsforslag, som falder inden for udvalgets sagsområde 
 • løbende parlamentarisk kontrol med kulturministerens forvaltning af regeringens kulturpolitik, herunder mediepolitik og idrætspolitik
Parlamentarisk kontrol af, hvordan regeringen varetager det kulturpolitiske område, er ofte hovedaktiviteten i Kulturudvalget. Den parlamentariske kontrol sker i praksis, ved at udvalget stiller spørgsmål til ministeren. Spørgsmål kan stilles som:

 • § 20-spørgsmål (mundtlige eller skriftlige)
 • skriftlige udvalgsspørgsmål
 • samrådsspørgsmål
 • forespørgsler i Folketingssalen
Regeringen har ansvaret for at føre Danmarks kulturpolitik. Kulturpolitikken er dog ofte underlagt større forlig, hvor kulturministeren forhandler og indgår flerårige aftaler med partiernes kulturpolitiske ordførere. Det gælder f.eks. på store områder som:

 • filmområdet
 • medieområdet
 • idrætsområdet

Besøg fra udlandet

Politikere fra andre lande, der arbejder med kulturpolitik, besøger indimellem Kulturudvalget. Ved disse besøg udveksles synspunkter og erfaringer, og de er med til at give udvalget internationalt input til arbejdet.

Studieture

Besøg på kulturinstitutioner i Danmark og studieture til udlandet er en kilde til viden og inspiration for medlemmerne af Kulturudvalget. Formålet med studieturene er at opnå særlig indsigt i et område af interesse for udvalget. En delegation af udvalgsmedlemmer, ofte bestående af 6-8 politikere, deltager i udvalgets besøg og studieture.

Kulturudvalgets fagministerium 
Kulturministeriet er udvalgets politiske fagministerium, hvilket betyder, at det område, Kulturudvalget dækker, primært varetages af Kulturministeriet.
 
Kulturministeriet består af det centrale departement samt Slots- og Kulturstyrelsen. Dertil kommer ca. 25 statslige kultur- og uddannelsesinstitutioner.

Organisationer på Kulturudvalgets område
Mange organisationer interesserer sig for det kulturpolitiske område. Det gælder f.eks.:
 
 • faglige interesseorganisationer
 • foreninger
 • forskningsinstitutioner
 • internationale organisationer
Organisationer og borgere har mulighed for at sende henvendelser til eller komme i foretræde for Kulturudvalget, hvis de ønsker at orientere udvalget om et emne inden for udvalgets sagsområde.
 • 16 skriftlige henvendelser til udvalget
 • 24 udvalgsspørgsmål til kulturministeren
 • 4 samrådsspørgsmål til kulturministeren
 • 23 udvalgsmøder
 • behandling af 5 lovforslag og 3 beslutningsforslag
 • 25 samrådsspørgsmål hovedsagelig til kulturministeren
 • afholdelse af 17 samråd, heraf 16 åbne for offentligheden
 • 276 udvalgsspørgsmål hovedsagelig til kulturministeren
 • 134 skriftlige henvendelser til udvalget
 • modtagelse af 26 deputationer

Besøg

 • Kulturudvalget besøgte Vikingeskibsmuseet i Roskilde i foråret 2015.

Kulturudvalget havde møder med

 • Statsrevisionen og Rigsrevisionen
 • Organisationen Danske Museer
 • Det Kongelige Bibliotek
 • Det Kongelige Teater
 • Statens Kunstfond
 • en delegation fra det tjekkiske parlament
Fælles møde med:
 
 • Danske Spil
 • Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond
 • Dansk Hestevæddeløb
 • Dansk Travsports Centralforbund
 • Dansk Galop
 • Videnscentret for Landbrug, Heste

 

Leksikon

Gå til leksikon
Høring
Folketingets udvalg har mulighed for at holde en høring om et emne, der interesserer udvalget. Ved høringer inviteres eksperter til at komme og fortælle om deres viden og synspunkter om emnet. Høringerne er i reglen åbne for pressen og offentligheden.
Beslutningsforslag
Folketinget behandler lovforslag og beslutningsforslag. Både ministre og folketingsmedlemmer kan fremsætte lovforslag og beslutningsforslag, men typisk vælger folketingsmedlemmerne at fremsætte beslutningsforslag frem for lovforslag, fordi de ikke er så omfattende og tidskrævende at skrive. Beslutningsforslag er karakteriseret ved at indeholde et klart formuleret politisk budskab og et pålæg eller en opfordring til regeringen om at fremsætte et lovforslag, der udmønter budskabet.
Udvalgsspørgsmål
Udvalgsmedlemmerne kan stille skriftlige spørgsmål, som vedrører et forslag, udvalget behandler, eller et emne på udvalgets sagsområde. Også folketingsmedlemmer, der ikke er medlem af det pågældende udvalg, kan stille spørgsmål om faktuelle forhold på udvalgets område.
Samråd
Et samråd er et møde i et folketingsudvalg med en minister. Samråd kan være åbne eller lukkede. Samrådsspørgsmål stilles skriftligt og besvares mundtligt af ministeren på et udvalgsmøde.