Kulturudvalgets arbejde

Biblioteker, museer, kunst og folkeoplysning er blot få af de emner, som Kulturudvalget arbejder med. Kulturudvalget følger regeringens arbejde på kulturområdet tæt.

Teaterforestillingen Ungdom på Teater Republique
Større

Kulturudvalgets opgaver og ansvar

Dagsordenen for Kulturudvalgets arbejde er meget bred. Udvalget beskæftiger sig med alle emner, der er knyttet til kulturpolitik, herunder også mediepolitik og idrætspolitik, f.eks.:

 • arkiver
 • biblioteker
 • museer
 • bygningsfredning
 • kulturmiljø
 • fortidsminder
 • idræt
 • ophavsret
 • folkeoplysning 
 • medier
 • skabende kunst
 • musik
 • teater
 • film 
 • videregående kunstneriske uddannelser 
Arbejdet i regeringen på disse områder følges tæt af udvalget. Opgaverne og ansvaret kan deles op i 2 hovedområder:

 • behandling af lovforslag og beslutningsforslag, som falder inden for udvalgets sagsområde 
 • løbende parlamentarisk kontrol med kulturministerens forvaltning af regeringens kulturpolitik, herunder mediepolitik og idrætspolitik
Parlamentarisk kontrol af, hvordan regeringen varetager det kulturpolitiske område, er ofte hovedaktiviteten i Kulturudvalget. Den parlamentariske kontrol sker i praksis, ved at udvalget stiller spørgsmål til ministeren. Spørgsmål kan stilles som:

 • § 20-spørgsmål (mundtlige eller skriftlige)
 • skriftlige udvalgsspørgsmål
 • samrådsspørgsmål
 • forespørgsler i Folketingssalen
Regeringen har ansvaret for at føre Danmarks kulturpolitik. Kulturpolitikken er dog ofte underlagt større forlig, hvor kulturministeren forhandler og indgår flerårige aftaler med partiernes kulturpolitiske ordførere. Det gælder f.eks. på store områder som:

 • filmområdet
 • medieområdet
 • idrætsområdet

Besøg fra udlandet

Politikere fra andre lande, der arbejder med kulturpolitik, besøger indimellem Kulturudvalget. Ved disse besøg udveksles synspunkter og erfaringer, og de er med til at give udvalget internationalt input til arbejdet.

Studieture

Besøg på kulturinstitutioner i Danmark og studieture til udlandet er en kilde til viden og inspiration for medlemmerne af Kulturudvalget. Formålet med studieturene er at opnå særlig indsigt i et område af interesse for udvalget. En delegation af udvalgsmedlemmer, ofte bestående af 6-8 politikere, deltager i udvalgets besøg og studieture.

Kulturudvalgets fagministerium 
Kulturministeriet er udvalgets politiske fagministerium, hvilket betyder, at det område, Kulturudvalget dækker, primært varetages af Kulturministeriet.
 
Kulturministeriet består af det centrale departement samt Slots- og Kulturstyrelsen. Dertil kommer ca. 25 statslige kultur- og uddannelsesinstitutioner.

Organisationer på Kulturudvalgets område
Mange organisationer interesserer sig for det kulturpolitiske område. Det gælder f.eks.:
 
 • faglige interesseorganisationer
 • foreninger
 • forskningsinstitutioner
 • internationale organisationer
Organisationer og borgere har mulighed for at sende henvendelser til eller komme i foretræde for Kulturudvalget, hvis de ønsker at orientere udvalget om et emne inden for udvalgets sagsområde.

 

Kulturudvalgets aktiviteter i folketingsåret 2016-17

 • 25 udvalgsmøder

 • 4 lovforslag

 • 21 samrådsspørgsmål til henholdsvis kulturministeren, ministeren for ligestilling og justitsministeren.

 • Afgivelse af en beretning den 9/11-17 om Flensborg Avis

 • 230 udvalgsspørgsmål til henholdsvis kulturministeren, forsvarsministeren, justitsministeren, udenrigsministeren, udlændinge- og integrationsministeren, ministeren for ligestilling, statsministeren, finansministeren og skatteministeren

 • Modtagelse af 15 deputationer

 • 65 skriftlige henvendelser til udvalget

Se generel statistik for udvalgets arbejde her.

Høringer afholdt

 • Lukket høring om Safe Harbour reglerne og digitale mellemmænd den 18. januar 2017
 • Høring om armslængdeprincippet den 22. februar 2017

 • Høring om sprogteknologi den 29. marts 2017

 • Høring om Homofobi i fodbold den 3. maj 2017

 • Høring om ”Kultur som branding” på Kulturmøde Mors den 25. august 2017

Kulturudvalget havde møder med

 • Årligt dialogmøde med Kunstfonden den 8. november 2016
 • DR om børn og unge den 5. april 2017

 • Zetland om medieforretning den 24. maj 2017

 • CopydanKulturPlus den 27. september 2017
 • Desuden deltog et eller flere udvalgsmedlemmer i   

Desuden deltog et eller flere udvalgsmedlemmer i følgende

 • Studietur til Bruxelles om ophavsret og det digitale indre marked den 17. november 2016
 • Studietur til Nordjylland 12.-14. juni 2017.

 • Kulturmøde Mors 2017. Åben høring ”Kultur som Branding” den 25. august 2017

 • Studietur til London 28. august til 1. september 2017.

Kulturudvalget  

Kulturudvalget deltog igen i år i Kulturmødet Mors, hvor udvalget den 25. august holdt en åben høring om ”Kultur som branding”. Udvalget holdt desuden høringer om armslængdeprincippet, om sprogteknologi, om homofobi i fodbold samt om de såkaldte ’safe harbour’ regler og digitale mellemmænd.

Den 8. november 2016 deltog Kulturudvalget i det årlige dialogmøde med Statens Kunstfond om kunstens rolle i samfundet. Den 5. april holdt udvalget møde med DR om tv for børn og unge, den 24. maj 2017 besøgte udvalget Zetland for at høre om erfaringer med privat kapital og mediestøtteordninger og endelig holdt udvalget møde med CopydanKulturPlus om bl.a. Blankmediestøtteordningen og opmærksomhedspunkter i forbindelse med det kommende medieforlig.

Den 17. november 2016 var en delegation fra udvalget på studietur til Bruxelles for at høre om ophavsret og det digitale indre marked.

Den 12.-14. juni 2017 var udvalget på studietur til Nordjylland. Formålet med turen var at drøfte kunst og kultur med regionale og lokale aktører og at besøge kunst- og kulturinstitutioner i området. Delegationen besøgte bl.a. Aalborg, Frederikshavn, Skagen og Hjørring.

Den 28. august til 1. september 2017 var udvalget på studietur til London. Formålet var at klæde udvalgsmedlemmerne på til de kommende medieforhandlinger - blandt andet ved møder med BBC, britiske medieeksperter og Channel 4, men også at opleve den fælles nordiske kultursatsning "Nordic Matters", og at høre nærmere om briternes mulighed for at trække visse kulturinitiativer og -bidrag fra i skat. Endelig blev der afholdt møder med forskellige kulturaktører, herunder det britiske Kunstråd og repræsentanter fra museer, teater-, koncert- og musicalforestillinger m.m.

 • 16 skriftlige henvendelser til udvalget
 • 24 udvalgsspørgsmål til kulturministeren
 • 4 samrådsspørgsmål til kulturministeren
 • 23 udvalgsmøder
 • behandling af 5 lovforslag og 3 beslutningsforslag
 • 25 samrådsspørgsmål hovedsagelig til kulturministeren
 • afholdelse af 17 samråd, heraf 16 åbne for offentligheden
 • 276 udvalgsspørgsmål hovedsagelig til kulturministeren
 • 134 skriftlige henvendelser til udvalget
 • modtagelse af 26 deputationer

Besøg

 • Kulturudvalget besøgte Vikingeskibsmuseet i Roskilde i foråret 2015.

Kulturudvalget havde møder med

 • Statsrevisionen og Rigsrevisionen
 • Organisationen Danske Museer
 • Det Kongelige Bibliotek
 • Det Kongelige Teater
 • Statens Kunstfond
 • en delegation fra det tjekkiske parlament
Fælles møde med:
 
 • Danske Spil
 • Hestevæddeløbssportens Finansieringsfond
 • Dansk Hestevæddeløb
 • Dansk Travsports Centralforbund
 • Dansk Galop
 • Videnscentret for Landbrug, Heste

 

Leksikon

Gå til leksikon
Høring
Folketingets udvalg har mulighed for at holde en høring om et emne, der interesserer udvalget. Ved høringer inviteres eksperter til at komme og fortælle om deres viden og synspunkter om emnet. Høringerne er i reglen åbne for pressen og offentligheden.
Beslutningsforslag
Både ministre og folketingsmedlemmer kan fremsætte beslutningsforslag, men typisk vælger folketingsmedlemmerne at fremsætte beslutningsforslag frem for lovforslag, fordi de ikke er så omfattende og tidskrævende at skrive.
Udvalgsspørgsmål
Udvalgsmedlemmerne kan stille skriftlige spørgsmål, som vedrører et forslag, udvalget behandler, eller et emne på udvalgets sagsområde. Også folketingsmedlemmer, der ikke er medlem af det pågældende udvalg, kan stille spørgsmål om faktuelle forhold på udvalgets område.
Samråd
Et samråd er et møde i et folketingsudvalg med en minister. Samråd kan være åbne eller lukkede. Samrådsspørgsmål stilles skriftligt og besvares mundtligt af ministeren på et udvalgsmøde.