Indfødsretsudvalgets arbejde

Indfødsretssager og generelle spørgsmål om indfødsret er emnerne for Indfødsretsudvalgets arbejde.

Større

Indfødsretsudvalgets opgaver og ansvar

Det er først og fremmest Indfødsretsudvalgets opgave at behandle lovforslaget om, hvem der skal tildeles dansk statsborgerskab. Lovforslaget kaldes lov om indfødsrets meddelelse og bliver lagt frem i Folketinget af udlændinge- og integrationsministeren 2 gange om året.

Lovforslagene indeholder navnene på de personer, som har søgt dansk statsborgerskab, og som lever op til kravene for at få dansk statsborgerskab.

Såkaldte dispensationssager behandler Indfødsretsudvalget også på sine udvalgsmøder.

Udvalgets arbejde kan deles op i 3 hovedområder:

 • behandling af lovforslag og beslutningsforslag vedrørende indfødsretslovgivningen
 • behandling af dispensationssager 
 • løbende parlamentarisk kontrol med regeringens forvaltning af lovgivningen på indfødsretsområdet i form af mundtlige eller skriftlige § 20-spørgsmål, skriftlige udvalgsspørgsmål, samrådsspørgsmål eller forespørgsler til ministeren 

Udvalgets behandling af dispensationssager

Ansøgninger om dispensation fra kravene til at få dansk statsborgerskab forelægger udlændinge- og integrationsministeren for Indfødsretsudvalget. Udvalgets opgave er at vurdere, om den pågældende person bør få dispensation fra nogle af kravene, så ansøgeren kan komme på lovforslaget om indfødsrets meddelelse.

Dispensation kan f.eks. gives, hvis en ansøger er alvorligt syg og derfor ikke formodes at kunne opfylde kravet om danskkundskaber og kravet om en bestået indfødsretsprøve.

At en sag bliver forelagt for Indfødsretsudvalget, er ikke ensbetydende med, at den pågældende person automatisk får dispensation til at komme på lovforslaget.

Indfødsretsudvalgets fagministerium

Udlændinge- og Integrationsministeriet er udvalgets fagministerium. Det område, Indfødsretsudvalget dækker, varetages primært af udlændinge- og integrationsministeren.

Udvalgets aktiviteter i folketingsåret 2016-17

 • 13 udvalgsmøder
 • behandling af 3 lovforslag og 4 beslutningsforslag
 • 1 samrådsspørgsmål til udlændinge- og integrationsministeren.
 • 90 udvalgsspørgsmål til udlændinge- og integrationsministeren
 • 23 skriftlige henvendelser til udvalget 

Se generel statistik om udvalget i Folketingets årsberetning.

Høringer om 

 • Grundlovens rammer og procedurer for behandling af dispensationssager i udvalget den 29. marts 2017

 • 17 udvalgsmøder
 • behandling af 7 lovforslag og 1 beslutningsforslag
 • 1 samrådsspørgsmål til udlændinge-, integrations- og boligmisteren.
 • 92 udvalgsspørgsmål til hovedsagelig udlændinge-, integrations- og boligministeren
 • 34 skriftlige henvendelser til udvalget

 • 6 udvalgsmøder 
 • 4 samrådsspørgsmål til udlændinge-, integrations- og boligministeren
 • 47 udvalgsspørgsmål til hovedsagelig udlændinge-, integrations- og boligministeren
 • modtagelse af 1 deputation

Se generel statistik om udvalgsarbejdet i Folketingets årsberetning 

 • 25 udvalgsmøder 
 • behandling af 4 lovforslag og 2 beslutningsforslag 
 • 5 samrådsspørgsmål til justitsministeren
 • 73 udvalgsspørgsmål til hovedsagelig justitsministeren
 • modtagelse af 1 deputation

Se generel statistik om udvalgsarbejdet i Folketingets årsberetning 

Leksikon

Gå til leksikon
Udvalgsmøde
De fleste udvalg holder møde en gang om ugen, men i de travle perioder holder de flere. Alle udvalg har et fast mødetidspunkt og mødes i et bestemt udvalgslokale. Til hvert møde er der en dagsorden, som laves af udvalgssekretæren i samarbejde med udvalgsformanden.
Udvalgssekretær
Hvert udvalg har som minimum en udvalgssekretær og en udvalgsassistent, der hjælper medlemmerne af udvalget. Udvalgssekretæren er uddannet jurist eller lignende. Udvalgsassistenten er kontoruddannet. De er begge ansat i Folketingets Administration, politisk neutrale og arbejder for alle medlemmer i udvalget.
Udvalgsspørgsmål
Udvalgsmedlemmerne kan stille skriftlige spørgsmål, som vedrører et forslag, udvalget behandler, eller et emne på udvalgets sagsområde. Også folketingsmedlemmer, der ikke er medlem af det pågældende udvalg, kan stille spørgsmål om faktuelle forhold på udvalgets område.
Beslutningsforslag
Både ministre og folketingsmedlemmer kan fremsætte beslutningsforslag, men typisk vælger folketingsmedlemmerne at fremsætte beslutningsforslag frem for lovforslag, fordi de ikke er så omfattende og tidskrævende at skrive.
Høring
Folketingets udvalg har mulighed for at holde en høring om et emne, der interesserer udvalget. Ved høringer inviteres eksperter til at komme og fortælle om deres viden og synspunkter om emnet. Høringerne er i reglen åbne for pressen og offentligheden.
Lovforslag
Et lovforslag behandles tre gange i Folketingssalen. Hvis det vedtages og stadfæstes, bliver det til en gældende lov.