Grønlandsudvalgets arbejde

Grønland, Arktis og rigsfællesskabet ‒ Grønlandsudvalget beskæftiger sig med en bred vifte af emner, der vedrører Grønland og forholdet mellem Grønland og Danmark.

Større

Grønlandsudvalgets opgaver og ansvar

Grønlands selvstyre har efterhånden overtaget myndighedskompetencen over langt de fleste sagsområder. Enkelte sagsområder som f.eks. udenrigs-, forsvars- og sikkerhedspolitikken, retsområdet og valuta- og pengepolitikken er fortsat et anliggende for rigsmyndighederne, dvs. regeringen og Folketinget.

Grønlandsudvalget spiller i den forbindelse en rolle på 2 områder:

 • behandling af lovforslag og beslutningsforslag på områder, som ikke er overtaget af selvstyret, men som udelukkende skal gælde for Grønland, eller som har særlig betydning for Grønland
 • løbende parlamentarisk kontrol med den førte grønlandspolitik og efterlevelsen af lovgivning i Grønland, som rigsmyndighederne har ansvaret for

Sager, der vedrører grønlandske forhold ‒ inklusive EU-sager – følger Grønlandsudvalget også løbende med i. Eksempler herpå er Grønlands rolle i den danske sikkerheds- og forsvarspolitik eller spørgsmål om Grønlands og grønlandske produkters adgang til EU's marked.

Parlamentarisk kontrol af, hvordan regeringen varetager lovgivning, der gælder i Grønland, er en af hovedaktiviteterne i Grønlandsudvalget. Den parlamentariske kontrol sker, ved at udvalgsmedlemmerne stiller mundtlige eller skriftlige § 20-spørgsmål, skriftlige udvalgsspørgsmål, samrådsspørgsmål eller forespørgsler til de relevante ministre.

Besigtigelsesture 

Grønlandsudvalget tager hvert andet år på en besigtigelsestur til Grønland. De forskellige egne af Grønland besøger udvalget på skift. Disse ture er en kilde til vigtig viden og inspiration for medlemmerne af udvalget.

Deltagelse i arktiske konferencer som f.eks. Arctic Frontiers eller Arctic Circle er en anden mulighed for udvalgets medlemmer for at holde sig orienteret om den øgede internationale fokus, der gennem de senere år er kommet på forholdene i Arktis og dermed også på Grønland.

Grønlandsudvalgets fagministerium 

Statsministeriet er udvalgets politiske fagministerium. Grønlands selvstyreordning hører således overordnet til under statsministerens område. Detailspørgsmål om grønlandske forhold hører under de relevante fagministres fagområder. Eksempelvis ligger spørgsmål om politi og retsvæsen i Grønland på justitsministerens ansvarsområde.

Organisationer på Grønlandsudvalgets område

Grønland og grønlandske forhold er emner, der optager forskellige organisationer i Danmark. Bl.a. er der i København, Århus, Odense og Aalborg, hvor mange grønlændere bor, etableret grønlandske huse. Husene er kontakt- og samlingssteder for herboende grønlændere og andre med interesse for Grønland.
 
Rundtomkring i Danmark findes mange lokale grønlænderforeninger med sociale og kulturelle formål for grønlændere og andre i lokalområdet. De er organiseret i paraplyorganisationen Fællesforeningen Inuit.
 
Avalak er studenterorganisationen, der bistår grønlandske studerende i Danmark ved mødet med det danske uddannelsessystem, og som er bindeled for de studerende til Grønlands selvstyre.
 
Foreningen Grønlandske Børn er en politisk uafhængig ngo, der arbejder for at sikre grønlandske børn og unge et værdigt liv med mulighed for positiv udvikling i respekt for deres rettigheder.
 
Organisationer og borgere i almindelighed har mulighed for at sende henvendelser til eller komme i foretræde for – dvs. møde – Grønlandsudvalget, hvis de ønsker at orientere udvalget om et emne på udvalgets sagsområde.

Udvalgets aktiviteter i folketingsåret 2016-17

 • 6 udvalgsmøder
 • Behandling af 2 lovforslag og 1 beslutningsforslag
 • 4 samrådsspørgsmål til udenrigsministeren, energi-, forsynings- og klimaministeren samt miljø- og fødevareministeren
 • 80 udvalgsspørgsmål til en række forskellige ministre, flest til udenrigsministeren.
 • Modtagelse af 3 deputationer
 • 12 skriftlige henvendelser til udvalget

Se generel statistik om udvalget i Folketingets årsberetning.

Høring om

 • "Justitsområdet i Grønland" sammen med Retsudvalget den 22. marts 2017

Grønlandsudvalget havde møder med

 • Inatsisartuts (Grønlands parlaments) Frednings- og Miljøudvalg den 14. december 2016
 • Inatsisartuts Anlægsudvalg den 16. januar 2017
 • Statsministeren den 2. marts 2017
 • En delegation fra Ålandsøernes parlament, sammen med Færøudvalget den 22. august 2017

Desuden deltog et eller flere udvalgsmedlemmer i  

 • Arctic Circle Forum i Quebec City, den 11-13. december 2016
 • Arctic Frontiers i Tromsø den 22-24. januar 2017
 • Konference om socialt udsatte grønlændere i Danmark (arrangeret af det grønlandske hus i Aalborg), i Nuuk den 8.-9. februar 2017
 • Studietur til Bruxelles med fokus på EU’s regler om import af sælskind og EU’s Arktispolitik den 19-20. marts 2017, i fællesskab med en delegation fra Inatsisartut
 • Arctic Encounter Symposium i Seattle den 13-14. april 2017
 • Ditchley Foundations arktiske konference, den 9-11. juni i Whitehorse, Canada

 • 10 udvalgsmøder
 • behandling af 7 lovforslag 
 • 5 samrådsspørgsmål til udenrigsministeren
 • 106 udvalgsspørgsmål til hovedsagelig udenrigsministeren og justitsministeren  
 • modtagelse af 7 deputationer
 • 21 skriftlige henvendelser til udvalget 

Se generel statistik om udvalget i Folketingets årsberetning.

Høringer om

 • uraneksport og kontrol med udvinding af uran i Grønland, den 16. marts 2016 
 • inklusion af grønlændere i det danske samfund, den 11. maj 2016  

Grønlandsudvalget havde møde med 

 • Naalakkersuisoq for familie, ligestilling, sociale anliggender og justitsvæsen den 4. november 2015 om børns vilkår i Grønland

Studietur i det forgangne år

 • studietur til Sydgrønland og Nuuk august 2016 om bl.a. udviklingen af landbrug og andre erhvervsformer, børns vilkår og eksport af sælskind
 

Leksikon

Gå til leksikon
Beslutningsforslag
Både ministre og folketingsmedlemmer kan fremsætte beslutningsforslag, men typisk vælger folketingsmedlemmerne at fremsætte beslutningsforslag frem for lovforslag, fordi de ikke er så omfattende og tidskrævende at skrive.
Høring
Folketingets udvalg har mulighed for at holde en høring om et emne, der interesserer udvalget. Ved høringer inviteres eksperter til at komme og fortælle om deres viden og synspunkter om emnet. Høringerne er i reglen åbne for pressen og offentligheden.
Lovforslag
Et lovforslag behandles tre gange i Folketingssalen. Hvis det vedtages og stadfæstes, bliver det til en gældende lov.
Udvalgsmøde
De fleste udvalg holder møde en gang om ugen, men i de travle perioder holder de flere. Alle udvalg har et fast mødetidspunkt og mødes i et bestemt udvalgslokale. Til hvert møde er der en dagsorden, som laves af udvalgssekretæren i samarbejde med udvalgsformanden.
Udvalgssekretær
Hvert udvalg har som minimum en udvalgssekretær og en udvalgsassistent, der hjælper medlemmerne af udvalget. Udvalgssekretæren er uddannet jurist eller lignende. Udvalgsassistenten er kontoruddannet. De er begge ansat i Folketingets Administration, politisk neutrale og arbejder for alle medlemmer i udvalget.