Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalgets arbejde

Udvalgets arbejdsområde er bredt, og udvalget beskæftiger sig med alt lige fra handel og håndværk til valutalovgivning og patenter. 

Større

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalgets opgaver og ansvar

Dagsordenen for Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalgets arbejde er meget bred. Udvalget beskæftiger sig med en lang række forskellige emner, der er knyttet til erhvervspolitikken, herunder:

 • handel
 • håndværk
 • industri
 • søfart
 • lodsvæsen
 • turisme 
 • den finansielle sektor
 • selskabslovgivning
 • regnskab og revision
 • valutalovgivning
 • prislovgivning
 • næringslovgivning
 • konkurrencelovgivning
 • patenter
 • varemærker og mønstre
 • erhvervsfremme
 • vækst
 • investeringsfremme
Derudover beskæftiger udvalget sig specifikt med:

 • handel og eksport
 • fysisk udvikling og planlægning
 • ejerboliger og andelsboliger

Lovforslag og parlamentarisk kontrol med regeringen

Udvalgets opgaver og ansvar kan deles op i 2 hovedområder:

 • behandling af lovforslag og beslutningsforslag
 • parlamentarisk kontrol med især erhvervs- og vækstministerens forvaltning af regeringens erhvervspolitik m.v. og efterlevelse af love og mandater vedtaget af Folketinget inden for udvalgets sagsområde.
Den parlamentariske kontrol med regeringen fylder meget i udvalgets arbejde. Det sker i praksis, ved at udvalgsmedlemmerne stiller spørgsmål til ministeren.
 
Spørgsmålene kan stilles som:

 • § 20-spørgsmål (mundtlige eller skriftlige)
 • skriftlige udvalgsspørgsmål
 • samrådsspørgsmål
 • forespørgsler
Lovarbejdet er det andet hovedspor i udvalgets arbejde. De fleste lovforslag bliver fremsat af regeringen og drøftes både i Folketingssalen og i udvalget. Udvalgsmedlemmerne kan selv fremsætte beslutningsforslag på udvalgets område.
Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget er et lovgivningstungt udvalg og behandler hvert år mange lovforslag, hvor en del udspringer af EU-regler.
 
En række centrale forlig er basis for erhvervspolitikken. Flere af Folketingets partier er med i forligene, men det er ikke de samme partier, der indgår i alle forlig. Forligene løber typisk over flere år og har ofte indflydelse på lovgivningen og finanslovsforhandlingerne.

Besøg og møder

Hvert år får mange virksomheder og organisationer m.v. besøg af udvalget. Udvalget holder også møder med politikere fra andre landes parlamenter og med repræsentanter for EU, herunder relevante EU-kommissærer. Disse møder er med til at give udvalget internationale input til arbejdet.

Studieture og besøg

Studieture er en fast del af udvalgets arbejde. Udvalget tager med jævne mellemrum på studieture rundtom i Danmark for at få et førstehåndsindtryk af de emner, som er på udvalgets dagsorden.
 
Viden og inspiration får medlemmerne af udvalget også på udenlandsrejser og studieture. Formålet med studieturene er, at udvalgets medlemmer får viden om andre landes måder at håndtere en opgave på, ligesom udvalget kan have politiske drøftelser med udenlandske politikere.
 
Forskellige internationale konferencer bl.a. i EU-regi deltager medlemmer af udvalget også løbende i.

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalgets fagministerium

Erhvervsministeriet er udvalgets primære politiske fagministerium. Ministeriet dækker hovedparten af de områder, som udvalget arbejder med.
 
Handels- og eksportområdet dækkes af Udenrigsministeriet.
 
Finansministeriet har udvalget et samarbejde med i forhold til rådsmøder i EU, der behandler spørgsmål inden for det økonomiske og finansielle område (Økofin)

Organisationer på Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalgets område

Mange organisationer interesserer sig for udvalgets område. Det gælder bl.a.:

 • faglige organisationer, der repræsenter forskellige erhverv
 • arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer
 • tænketanke
 • forskningsinstitutioner
 • internationale organisationer

Borgere kan møde op hos udvalget

Organisationer og borgere har mulighed for at sende henvendelser til eller bede om et foretræde for udvalget, hvis de ønsker at orientere udvalget om et emne inden for udvalgets ressort.

 • 35 udvalgsmøder
 • Behandling af 18 lovforslag og 3 beslutningsforslag
 • 53 samrådsspørgsmål til hovedsalig erhvervsministeren
 • 646 udvalgsspørgsmål til hovedsalig erhvervsministeren
 • Modtagelse af 35 deputationer
 • 126 skriftlige henvendelser til udvalget

Udvalget har holdt offentlige høringer om

 • Hvidvask den 15. maj 2017 i fællesskab med Skatteudvalget.
 • Digitalisering som vækstkatalysator den 27. september 2017.

Udvalget har endvidere holdt 

 • Lukket høring om indretningen af det danske erhvervsfremmesystem den 30. marts 2017 
 • Ekspertmøde om fremtidens realkreditsektor den 26. september 2017. 

Et eller flere medlemmer deltog i:

 • Studierejse til Als og Fyn den 27. februar 2017, hvor udvalget besøgte flere virksomheder og Teknologisk Instituts center for robotteknologi, for at høre om anvendelsen af robotteknologi og automatisering i produktionsvirksomheder.
 • Studierejse til Tokyo den 5. – 10. marts 2017 om anvendelsen af automatisering, digitalisering, robotter og kunstig intelligens i produktionsvirksomheder m.v.
 • OECD-Forum i Paris den 6. – 7. juni 2017.

Udvalget har besøgt følgende virksomheder:  

 • Bryggeriforeningen den 9. november 2016 
 • Nationalbanken den 8. februar 2017 
 • Danske Bank den 22. februar 2017.

Udvalget har deltaget i Europaudvalgets møder med: 

 • Valdis Dombrovskis, EU-Kommisær og næstformand for Europa-Kommissionen den 2. februar 2017 om bl.a. ØMU’en, det indre marked og stabilitets- og vækstpagten.
 • Danske medlemmer af Europa-Parlamentet den 3. februar 2017 om EU’s digitale indre marked.
 
 • 28 udvalgsmøder
 • behandling af 12 lovforslag og 9 beslutningsforslag
 • 46 samrådsspørgsmål til hovedsagelig erhvervs-, vækst- og eksportministeren
 • 439 udvalgsspørgsmål til hovedsagelig erhvervs-, vækst – og eksportministeren
 • modtagelse af 25 deputationer
 • 100 skriftlige henvendelser til udvalget

Høring om

 • hvordan man kan styrke produktionserhvervene, den 7. september 2016

Lukkede ekspertmøder om 

 • deleøkonomi, den 20. januar 2016
 • finansiel regulering, den 16. marts 2016

Tekniske gennemgange fra erhvervs- og vækstministeren om 

 • finanslovsforslaget 2016, den 20. oktober 2015
 • L 159, bankpakker og finansiel regulering, den 29. marts 2016
 • e-handelspakken, den 1. september 2016
 • finanslovsforslaget 2017, den 1. september 2016

Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget havde møder med 

 • erhvervs- og vækstministeren den 7. oktober og 10. december 2015 om finansiering af ejendomme i yderområde og udflytning af statslige arbejdspladser
 • parlamentarikere fra den tyske forbundsdags turismeudvalg den 20. oktober 2015
 • europakommissær Elżbieta Bieńkowska den 26. februar 2016 om det indre marked
 • europakommissær Jonathan Hill den 4. marts 2016 om kapitalmarkedsunionen
 • europakommissær Andrus Ansip den 16. september 2016 om det digitale indre marked

Studieture i det forgangne år

 • besøg hos DI’s produktionsvirksomheder den 13. januar 2016
 • studietur til USA den 6.-11. marts 2016 om danske virksomheders vækstpotentiale på det amerikanske marked
 • studietur til Midtjylland den 12. september 2015 og Sjælland og Lolland den 2. november 2015 om produktionsvirksomheders forhold, udfordringer og potentialer
 • 1 udvalgsmøde
 • 16 udvalgsspørgsmål til fortrinsvis erhvervs- og vækstministeren
 • modtagelse af 3 deputationer

 • 22 udvalgsmøder 
 • behandling af 20 lovforslag og 4 beslutningsforslag 
 • 5 samrådsspørgsmål til erhvervs- og vækstministeren
 • 1 samrådsspørgsmål til handels- og udviklingsministeren
 • 452 udvalgsspørgsmål til hovedsagelig erhvervs- og vækstministeren
 • modtagelse af 25 deputationer
Emnerne for samrådene var bl.a.:
 
 • regeringens politik på teleområdet
 • Europa-Kommissionens forslag til forordning om interbankgebyrer
 • landbrugets økonomiske situation
 • realkreditsektoren
 • regeringens tysklandsstrategi i forbindelse med eksport
Se Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalgets samlede rejseaktivitet 

Udvalget holdt derudover følgende møder

 • Møde med handels- og udviklingsministeren om prioriteringer, planer og visioner på eksport- og investeringsfremmeområdet 
 • Fagligt seminar med erhvervs- og vækstministeren om Erhvervs- og Vækstministeriets organisering og væsentligste politikområder
 • Møde med VisitDenmark for en dialog om status og udfordringer m.v. for dansk turisme
 • Møde med Vækstfonden for en status over aktiviteterne i Vækstfonden
 • Møde med kommissæren for udenrigshandel, Cecilia Malmström, om forhandlingerne med USA om handels- og investeringsaftalen (TTIP)
 • Deltagelse i det fælles inspirationsmøde mellem fagudvalg, Europaudvalget og interesse- og fagorganisationer om Europa-Kommissionens arbejdsprogram for 2015, sammen med Europaudvalget. 

Udvalget holdt også 3 høringer om 

 • Finanstilsynets forslag til tilsynsdiamant for realkreditinstitutter
 • Stormflod
 • Lovforslag nr. L 117 om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love.

Leksikon

Gå til leksikon
Beslutningsforslag
Både ministre og folketingsmedlemmer kan fremsætte beslutningsforslag, men typisk vælger folketingsmedlemmerne at fremsætte beslutningsforslag frem for lovforslag, fordi de ikke er så omfattende og tidskrævende at skrive.
Høring
Folketingets udvalg har mulighed for at holde en høring om et emne, der interesserer udvalget. Ved høringer inviteres eksperter til at komme og fortælle om deres viden og synspunkter om emnet. Høringerne er i reglen åbne for pressen og offentligheden.
Lovforslag
Et lovforslag behandles tre gange i Folketingssalen. Hvis det vedtages og stadfæstes, bliver det til en gældende lov.
Udvalgsmøde
De fleste udvalg holder møde en gang om ugen, men i de travle perioder holder de flere. Alle udvalg har et fast mødetidspunkt og mødes i et bestemt udvalgslokale. Til hvert møde er der en dagsorden, som laves af udvalgssekretæren i samarbejde med udvalgsformanden.
Udvalgssekretær
Hvert udvalg har som minimum en udvalgssekretær og en udvalgsassistent, der hjælper medlemmerne af udvalget. Udvalgssekretæren er uddannet jurist eller lignende. Udvalgsassistenten er kontoruddannet. De er begge ansat i Folketingets Administration, politisk neutrale og arbejder for alle medlemmer i udvalget.