Energi-, Forsynings- og Klimaudvalgets arbejde

Energipolitik, forsyningspolitik og klimapolitik er emnerne for arbejdet i Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget.

Større

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalgets opgaver og ansvar

Udvalget beskæftiger sig med alle emner, der er knyttet til energi-, forsynings- og klimapolitik.

Udvalgets arbejde kan deles op i 2 hovedområder:

 • behandling af lovforslag og beslutningsforslag på udvalgets fagområde
 • løbende parlamentarisk kontrol med energi-, forsynings- og klimaministerens forvaltning og efterlevelse af love og beslutninger vedtaget af Folketinget på udvalgets område
Den parlamentariske kontrol sker, ved at udvalgsmedlemmerne stiller spørgsmål til ministeren i form af:

 • mundtlige eller skriftlige § 20-spørgsmål
 • skriftlige udvalgsspørgsmål
 • samrådsspørgsmål
 • forespørgsler i Folketingssalen

Studieture 

Studieture i Danmark og til udlandet er kilde til viden og inspiration for udvalgets medlemmer på det energi-, forsynings- og klimapolitiske område.

Internationale konferencer, f.eks. i regi af EU og FN, herunder de årlige partsmøder under FN-klimakonventionen – de såkaldte COP-møder ‒ deltager udvalgsmedlemmerne også i.

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalgets fagministerium 

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet er udvalgets politiske fagministerium.

Ministeriet består af det centrale departement og nogle styrelser og virksomheder, bl.a.:

 • Energistyrelsen
 • GEUS (De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland)
 • DMI (Danmarks Meteorologiske Institut)
 • Geodatastyrelsen
 • Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering
 • Energinet.dk
 • Energistilsynet
Finansministeriet er fagministerium for sager vedrørende DONG Energy A/S.

Organisationer på Energi-, Forsynings- og Klimaudvalgets område

Mange organisationer interesserer sig for energi-, forsynings- og klimapolitikområderne, f.eks.:

 • faglige interesseorganisationer
 • frivillige organisationer og foreninger
 • tænketanke
 • forskningsinstitutioner
 • internationale organisationer
Organisationer og borgere kan skrive til eller bede om at træffe Energi-, Forsynings- og Klimaudvalgets medlemmer, hvis de ønsker at orientere udvalget om et emne på udvalgets fagområde.
 • 33 udvalgsmøder
 • behandling af 10 lovforslag og 2 beslutningsforslag
 • 28 samrådsspørgsmål hovedsagelig til energi-, forsynings- og klimaministeren
 • 428 udvalgsspørgsmål til energi-, forsynings- og klimaministeren, miljø- og fødevareministeren og skatteministeren
 • modtagelse af 16 deputationer
 • 118 skriftlige henvendelser til udvalget

Høringer:

 • Skifergas, den 30. november 2016

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget havde møder med:

 • Parlamentarikere fra den franske nationalforsamling i november 2016
 • Parlamentarikere fra den tyske forbundsdag i juni 2017 

Emnerne var omstilling af energisystemet til vedvarende energi og om energieffektivitet i bygninger, herunder lavenergihuse.

Desuden deltog et eller flere medlemmer i:

 • FN’s 22. klimakonference (COP22) i Marrakesh, Marokko, i november 2016
 • Interparlamentarisk møde i Bratislava i december 2016 om EU’s energiunion
 • Mobile World Congress i Barcelona i februar 2017 om den teknologiske udvikling inden for mobil- og bredbåndsteknologi
 • EPC inspirationstur i april 2017 om anvendelse af EPC i praksis. EPC er en markedsbaseret økonomisk metode, der fremmer energieffektive installationer i bygninger.
 
 • 31 udvalgsmøder
 • behandling af 12 lovforslag og 8 beslutningsforslag
 • 27 samrådsspørgsmål til energi, forsynings- og klimaministeren. 
 • 492 udvalgsspørgsmål til energi, forsynings- og klimaministeren
 • modtagelse af 28 deputationer
 • 159 skriftlige henvendelser til udvalget

Energi-, Forsynings– og Klimaudvalget havde møder med 

 • formandskabet for WACC-ekspertgruppen (Weighted Average Cost of Capital), den 14. juni 2016 om ekspertgruppens rapport fra april 2016
 • formanden for Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP), Thea Larsen, den 29. september 2016 om forsknings-, udviklings- og demonstrationsprojekter finansieret med tilskud fra EUDP og om det fremtidige arbejde
 • formanden for Klimarådet, Peter Birch Sørensen, den 14. juni 2016 om Klimarådets rapport for 2016

Desuden deltog et eller flere udvalgsmedlemmer i   

 • FN’s 21. klimakonference (COP21) i Paris december 2015
 • studiebesøg på Ærø den 1. september 2016 om status på Ærø Kommunes klimamål om at være  CO2-neutral og selvforsynende med vedvarende energi inden 2025
 • studierejse til Tyskland den 21.-23. september 2016 om det tyske energimarked gennem møder med politiske partnere og aktører på energiområdet
 • 5 udvalgsmøder
 • 8 samrådsspørgsmål til energi-, forsynings- og klimaministeren
 • 145 udvalgsspørgsmål til hovedsagelig energi-, forsynings- og klimaministere

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget havde møder med

 • tænketanken CONCITO
 • Dansk Fjernvarme
Emnerne var henholdsvis status på klimaområdet og aktuelle forhold i fjernvarmesektoren.

 • 21 udvalgsmøder
 • behandling af 9 lovforslag og 5 beslutningsforslag
 • 14 samrådsspørgsmål til hovedsagelig klima-, energi- og bygningsministeren 
 • 170 udvalgsspørgsmål til hovedsagelig klima-, energi- og bygningsministeren
 • modtagelse af 8 deputationer

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget havde møder med

 • formanden for Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP)
 • delstatsparlamentet Baden-Württembergs miljø-, klima- og energiminister og 2 af delstatsparlamentets medlemmer 
Emnerne var henholdsvis forsknings-, udviklings- og demonstrationsprojekter og energieffektivitet, klimavenlig energiforsyning og infrastruktur til fjernvarme og naturgas.

Desuden deltog et eller flere udvalgsmedlemmer i

 • FN’s 20. klimakonference (COP20) i Lima, Peru, i december 2014
 • en konference i Wien om klimamål, den 14.-15. marts 2015
 • en konference i Berlin om vedvarende energi og vækst på et bæredygtigt grundlag, den 26.-27. marts 2015

Leksikon

Gå til leksikon
Beslutningsforslag
Både ministre og folketingsmedlemmer kan fremsætte beslutningsforslag, men typisk vælger folketingsmedlemmerne at fremsætte beslutningsforslag frem for lovforslag, fordi de ikke er så omfattende og tidskrævende at skrive.
Høring
Folketingets udvalg har mulighed for at holde en høring om et emne, der interesserer udvalget. Ved høringer inviteres eksperter til at komme og fortælle om deres viden og synspunkter om emnet. Høringerne er i reglen åbne for pressen og offentligheden.
Lovforslag
Et lovforslag behandles tre gange i Folketingssalen. Hvis det vedtages og stadfæstes, bliver det til en gældende lov.
Udvalgsmøde
De fleste udvalg holder møde en gang om ugen, men i de travle perioder holder de flere. Alle udvalg har et fast mødetidspunkt og mødes i et bestemt udvalgslokale. Til hvert møde er der en dagsorden, som laves af udvalgssekretæren i samarbejde med udvalgsformanden.
Udvalgssekretær
Hvert udvalg har som minimum en udvalgssekretær og en udvalgsassistent, der hjælper medlemmerne af udvalget. Udvalgssekretæren er uddannet jurist eller lignende. Udvalgsassistenten er kontoruddannet. De er begge ansat i Folketingets Administration, politisk neutrale og arbejder for alle medlemmer i udvalget.