Skatterådet

Skatterådet er sammen med SKAT landets øverste administrative ligningsmyndighed. Skatterådet består af 19 medlemmer, som sammen behandler og træffer afgørelse i de sager, som rådet får. Folketinget vælger 6 af medlemmerne, og skatteministeren udnævner 13 medlemmer.

Skat's logo
Større
Blandt de medlemmer, som skatteministeren udnævner, skal 4 medlemmer være repræsentanter for henholdsvis landbruget, industrien eller håndværket, handelen og lønmodtagerne, og 4 medlemmer skal repræsentere kommunerne.

De 4 kommunale repræsentanter udnævnes af skatteministeren efter indstilling fra Kommunernes Landsforening. Rådets medlemmer udnævnes for en periode på 6 år ad gangen. 

Skatteministeren udnævner en formand og eventuelt en næstformand blandt rådets medlemmer. 

Skatterådet hjælper efter skatteforvaltningsloven SKAT ved forvaltningen af lov om vurdering af landets faste ejendomme og lovgivning om skatter og afgifter bortset fra lovgivning om told. 

Skatterådet afgør sager, som SKAT forelægger for Skatterådet til afgørelse – herunder anmodninger om bindende svar med principielt indhold.

Valgperiode: 1.11.2011 – 31.5.17

»Lovgrundlag: Skatteforvaltningsloven, jf. lovbekendtgørelse. nr. 758 af 2. august 2005, § 3:

»Skatterådet består af 19 medlemmer. Folketinget vælger 6 medlemmer, og skatteministeren udnævner 13 medlemmer (...) Den ordinære funktionsperiode er på 6 år. Den første funktionsperiode begynder den 1. november 2005. Der gælder ingen fast funktionsperiode for formanden eller en eventuel næstformand. Er et medlem fraværende fra Skatterådets møder i en sammenhængende periode på over 6 måneder, ophører den pågældende med at være medlem af rådet, og der vælges eller udnævnes i så fald i overensstemmelse med reglerne i stk. 1 et nyt medlem af rådet for den resterende del af funktionsperioden. Det samme gælder, hvis et medlem i øvrigt udtræder af rådet.««