Lønningsrådet

Lønningsrådet afgiver efter anmodning fra finansministeren udtalelser om spørgsmål, der opstår i medfør af tjenestemandsloven.

Større

Lønningsrådet er oprettet i henhold til tjenestemandslovens § 51.Centralorganisationerne kan forlange, at der indhentes en udtalelse om spørgsmål, der ikke har kunnet løses ved forhandling med finansministeren. 

Spørgsmål, der henhører under Tjenstemandsretten, kan ikke forelægges for Lønningsrådet. 

Der skal indhentes en udtalelse fra Lønningsrådet, inden finansministeren fastsætter regler i medfør af en række bestemmelser i tjenestemandsloven og tjenestemandspensionsloven.