Helsefondens bestyrelse

Sygekassernes Helsefond blev oprettet i 1973, da de statsanerkendte sygekasser blev nedlagt og afløst af den offentlige sygesikring. Midlerne fra sygekasserne indgik i fonden, og det er afkastet af denne formue, der hvert år uddeles inden for det sociale og det sundhedsmæssige område.

Helsefonden's ansoegningsskema
Større
Helsefonden har til formål at støtte forskning, forsøg og udvikling inden for det sociale og sundhedsmæssige område. Fonden kan desuden selv tage velbegrundede initiativer inden for området med henblik på at støtte borgere med særlige fysiske, psykiske eller sociale behov. Målet er at skabe forudsætninger for bedre livskvalitet for den enkelte borger. 

Fonden har valgt at fokusere på nogle særlig prioriterede områder, hvor der vurderes at være behov for øget viden eller konkrete indsatser. Der er også mulighed for at søge støtte uden for de prioriterede områder, så længe det ansøgte bidrager til udvikling af ny viden og/eller nye metoder. Bevillingerne gives med henblik på projektets nyhedsværdi, relevans og anvendelighed.

Bevillingspolitik

I 2009 uddelte Helsefonden ca. 25 mio. kr. til ansøgte projekter. I 2010 forventes bevillingsbeløbet at ligge omkring de 25 mio. kr. 

Kriterierne for tildeling af midler er: 

Projektets nyhedsværdi, relevans, anvendelighed og gennemførlighed. 

Der lægges endvidere vægt på, at projektets resultater formidles bredt i en form, så erfaringerne er umiddelbart anvendelige for andre, der arbejder med tilsvarende målgrupper. 

Alle afgørelser om bevilling eller afslag træffes af fondens bestyrelse.

Kilde: Helsefondens hjemmeside

Links