Folketingets Præsidium

Folketingets formand og 4 næstformænd fra de største partier udgør Præsidiet. Præsidiet beskæftiger sig med Folketingets indre forhold såsom ledelse af møderne i Folketingssalen, drift og officiel repræsentation af Folketinget. Det er Folketingets formand, der tager de endelige beslutninger, da næstformændenes rolle formelt kun er rådgivende. Præsidiet vælges for 1 år ad gangen.

Præsidiemøde på Formandens kontor
Større

Sammensætningen i Præsidiet

Præsidiet i Folketinget består af Folketingets formand og 4 næstformænd. Folketingets formand vælges af et flertal i Folketinget for 1 år ad gangen, når et nyt folketingsår begynder i oktober. De 4 næstformænd kommer fra de 4 største partier, som ikke har formandsposten.

Præsidiet består af følgende folketingsmedlemmer:

Mødeleder i Folketingssalen

Formanden leder møderne i Folketingssalen fra formandsstolen og sørger for god orden og en værdig forhandlingsform. Folketingsmedlemmerne skal således tiltale hinanden med hr. og fru, og de må ikke bruge bandeord. Formanden og næstformændene fordeler tiden i formandsstolen mellem sig i såkaldte stolevagter. Når ingen af de 5 præsidiemedlemmer har mulighed for at sidde i formandsstolen overtager en af de 4 tingssekretærer opgaven.

Ansvar for Folketingets drift og ansatte

Formanden leder Folketingets indre forhold, herunder Folketingets administration og drift efter forhandling med næstformændene. Formelt er næstformændenes rolle alene rådgivende, men i praksis optræder Præsidiet som et kollegialt organ. 

Folketingets budget

Forslag til Folketingets budget behandles af Præsidiet, der afgiver en indstilling til Udvalget for Forretningsordenen. Folketingets formand er også formand for Udvalget for Forretningsordenen. Udvalget vedtager budgetforslaget og sender det til regeringen. Præsidiet kan i løbet af budgetåret beslutte tillægsbevillinger i tilknytning til Folketingets budget i lighed med Finansudvalget på det statslige område. 

Ændring af Folketingets forretningsorden

Reformer af forretningsordenen forberedes i Præsidiet, ofte i dialog med partiernes gruppeformænd. Ændringerne i forretningsordenen forelægges derefter Udvalget for Forretningsordenen til beslutning eller fremsættelse i salen. 

Præsidiet vurderer med jævne mellemrum, om der er behov for at ændre på, hvordan Folketingets parlamentariske praksis står beskrevet i forretningsordenen i forhold til f.eks 

  • spørgetime
  • aktuelle debatter eller hasteforespørgsler
  • ventetid på forespørgsler 

 Præsidiet arrangerer indimellem større konferencer for Folketingets og regeringens medlemmer med henblik på at drøfte arbejdsformer, lovkvalitet og samspil. 

Præsidiets repræsentative rolle

Præsidiet med formanden i spidsen repræsenterer Folketinget udadtil. Dette indebærer bl.a., at Præsidiet deltager i tilbagevendende begivenheder som 

  • Folketingets åbning
  • statsborgerskabsdag
  • flagdag
  • kontaktudvalgsmøder med Grønlands Landsting og Færøernes Lagting 
 
Formanden og Præsidiet modtager også officielle besøgende, og tilsvarende aflægger Præsidiet officielle besøg hos parlamenterne i udlandet.


Leksikon

Gå til leksikon
Præsidiet
Folketingets Præsidium er Folketingets øverste ledelse. Ordet præsidium stammer fra latin og betyder de, der sidder foran. Præsidiet vælges efter hvert folketingsvalg og i starten af hvert folketingsår. Præsidiet skal sikre, at det parlamentariske arbejde tilrettelægges ordentligt og reglerne overholdes. Præsidiet består af Folketingets formand og fire næstformænd.
Folketingets formand
Posten som Folketingets formand regnes for den fineste, man kan vælges til i Danmark – ministre bliver nemlig ikke valgt, men udpeget af statsministeren. Formanden har det overordnede ansvar for Folketinget, herunder for Folketingets Administration, dvs. alle de medarbejdere, der er ansat i Folketinget til at hjælpe med folketingsarbejdet.
Næstformand
Folketinget har 1 formand og 4 næstformænd. Når formanden er valgt af Folketinget, kan de 4 største partier, ud over det parti, som Folketingets formand tilhører, udpege en næstformand hver. De 4 næstformænd udgør sammen med Folketingets formand Folketingets Præsidium.
Tingsekretær
Folketinget vælger 4 tingsekretærer blandt medlemmerne af Folketinget. Hvis formanden eller en af næstformændene ikke kan være til stede i Folketingssalen, ledes mødet i stedet af en tingsekretær. Tingsekretærerne hjælper også til ved afstemninger, når det elektroniske afstemningsanlæg ikke anvendes, og de underskriver vedtagne love sammen med Folketingets formand.
Forretningsorden
Reglerne for, hvordan arbejdet i Folketinget skal fungere, står i Folketingets forretningsorden. De mere overordnede regler for Folketingets arbejde udspringer af grundloven, f.eks. at et lovforslag skal behandles tre gange i Folketinget, før det kan vedtages, og at mindst halvdelen af folketingsmedlemmerne skal være til stede og deltage i afstemningen, før et lovforslag kan vedtages.