Folketingets tal og regnskaber

Folketingets Administration offentliggør en række forskellige tal og regnskaber. Regnskaberne er delt op i fire hovedkategorier: Medlemmer, folketingsgrupper, partier og Folketingets Administration.

Skolevalg
Større

Folketingsmedlemmernes vilkår

Folketingsmedlemmerne får udbetalt et vederlag for deres arbejde, og de får desuden dækket en række af de udgifter, de har til deres politiske arbejde ude i landet og på Christiansborg i henhold til valgloven. Se de aktuelle satser nedenfor.

Vederlag 

Folketingsmedlemmerne får et vederlag for deres arbejde i Folketinget. Vederlaget består af et grundvederlag og et omkostningstillæg. Ifølge valgloven er medlemmerne forpligtet til at modtage grundvederlaget og omkostningstillægget. De kan altså ikke fravælge vederlaget for deres arbejde. Det er også valgloven, der bestemmer størrelsen på vederlagene.
 
Der er 2 slags omkostningstillæg, som begge er skattefri:
 
 • omkostningstillæg I ydes til medlemmer med bopæl i Danmark
 • omkostningstillæg II ydes til medlemmer valgt i Grønland og på Færøerne 

Beløb pr. 1. april 2018

kr. pr. måned

kr. pr. år

Grundvederlag 

55.066,75

660.801

Omkostningstillæg I

5.122,58

61.471

Omkostningstillæg II

6.830,08

81.961


Folketingspension

Folketingsmedlemmer er berettiget til folketingspension, når de i en eller flere perioder har været medlem af Folketinget i mindst 1 år. Ingen får dog folketingspension, så længe de modtager grundvederlag eller eftervederlag.
 
Personer, der er blevet medlem af Folketinget før den 1. juli 2007, kan få udbetalt folketingspension optjent inden den 1. juli 2012, når de fylder 60 år. Folketingspension optjent efter den 1. juli 2012 kan først udbetales, når det forhenværende medlem når den aktuelle efterlønsalder.
 
Et forhenværende medlem, der blev valgt ind efter den 1. juli 2007, kan få folketingspension, når vedkommende opnår den aktuelle efterlønsalder. 

Pension optjent for medlemsperioder efter den 1. juni 2017 kan først udbetales fra folkepensionsalderen. 

Den højeste pension opnås efter 20 års medlemstid og er på 30.069,92 kr. (april 2018-niveau) om måneden for forhenværende medlemmer, der har siddet i Folketinget helt eller delvis efter den 1. januar 2000.

Folketingsmedlemmerne kommer fra hele landet og har ofte lange arbejdsdage. Derfor får medlemmer med fast bopæl uden for Sjælland tilbudt en bolig nær Christiansborg, ligesom der er mulighed for hotelovernatning, når møder trækker ud.

Folketingets boligordning

I 2009 introducerede Folketinget en boligordning, som betyder, at Folketinget stiller en supplerende lejlighed til rådighed for de medlemmer, med fast bopæl uden for Sjælland.

Formålet med ordningen er, at nyvalgte medlemmer, der opfylder betingelserne, ikke skal bruge tid og energi på at afdække boligmuligheder i København, men i stedet fra første dag kan koncentrere sig om det politiske arbejde.

Folketinget råder aktuelt over

 • 90 lejligheder, som stilles til rådighed for medlemmerne
 • 5 lejligheder til medlemmerne af Folketingets Præsidium.

Medlemmer, som får en lejlighed stillet til rådighed, modtager et tilskud til dækning af dobbelt husførelse. Hvis Folketinget ikke har mulighed for at stille en lejlighed til rådighed for et medlem, som har fast bopæl uden for Sjælland, kan medlemmet få dækket udgifter til hotelovernatning i Københavnsområdet i forbindelse med møder, som er relateret til folketingsarbejdet.


I særlige tilfælde kan et sådant medlem i stedet modtage godtgørelse for en fast supplerende bolig i Københavnsområdet, hvis den samlede periode, hvor medlemmet ellers vil være henvist til at benytte hotelovernatning, vil blive urimeligt lang.


Har Folketinget efter tildelingen af boliger til medlemmer med fast bopæl uden for det sjællandske område ledige boliger, kan disse efter ansøgning vederlagsfrit stilles til rådighed for andre ordinære medlemmer af Folketinget for et folketingsår ad gangen. Medlemmer, som får tildelt en ledig bolig efter denne regel, modtager ikke tilskud til dækning af dobbelt husførelse.

Før 2009 kunne folketingsmedlemmer få godtgørelse for boligudgifter, hvis de havde en fast supplerende bolig i Københavnsområdet og afstanden og rejsetiden mellem bopælen og Folketinget berettigede til det. På den baggrund får nogle medlemmer, som er indtrådt før 2009, udbetalt godtgørelse for boligudgifter efter denne ordning.

Hotelovernatning i København

Et ordinært medlem af Folketinget kan i et kalenderår få dækket udgifter til op til 12 hotelovernatninger i Københavnsområdet i forbindelse med møder som led i folketingsarbejdet. Udgifterne dækkes, hvis

  
 • medlemmet ikke har en bolig stillet til rådighed 
 • medlemmet ikke modtager godtgørelse for boligudgifter
 • medlemmet ikke får dækket udgifter til dobbelt husførelse

Hotelovernatning i storkredsen

Et ordinært medlem af Folketinget kan i et kalenderår få dækket udgifter til op til 12 overnatninger i den storkreds, hvor medlemmet er opstillet, i forbindelse med møder i storkredsen, hvis afstanden mellem storkredsen og medlemmets bopæl gør det rimeligt.

Denne betingelse anses som opfyldt for et medlem med bopæl inden for det sjællandske område, hvis medlemmet er opstillet på Fyn eller i Jylland. 

Der ydes dog ikke dækning af udgifter til hotelovernatning for medlemmer, der er opstillet i Københavns eller Københavns Omegns Storkreds, hvis medlemmet opfylder en af følgende betingelser


 • medlemmet har en bolig stillet til rådighed
 • medlemmet modtager godtgørelse for en fast supplerende bolig  
 • medlemmet modtager dækning af udgifter til dobbelt husførelse
Folketingsmedlemmerne får dækket udgifter til offentlig transport og rejser i forbindelse med deres politiske arbejde.

Frikort til offentlig transport

Folketingets medlemmer kan få frikort til 

 • DSB
 • Movia
 • Københavns metro
Frikortene kan benyttes til transport i forbindelse med medlemmernes politiske arbejde, herunder transport mellem bopæl og Christiansborg.

Brobizz/færgeoverfarter

Udgifter til færgeoverfarter og broforbindelser (Storebælt/Øresund) i forbindelse med folketingsmedlemmernes politiske arbejde betales af Folketinget. Medlemmerne kan få en brobizz til det formål.

Indenrigsfly

Indenrigsflyrejser bliver betalt af Folketinget, hvis rejserne foretages i forbindelse med folketingsmedlemmernes politiske arbejde. Det gælder for 

 • flyrejser mellem bopæl og Christiansborg
 • flyrejser i tilknytning til politiske møder 

Taxa

Folketingsmedlemmernes udgifter til taxakørsel dækkes af Folketinget i særlige tilfælde i forbindelse med deres politiske arbejde. Det gælder taxakørsel mellem 

 • Christiansborg og Københavns Lufthavn
 • Christiansborg og Københavns Hovedbanegård
 • Christiansborg og Østerport Station
 • Christiansborg og metroen på Kongens Nytorv
I forbindelse med en tjenesterejse for Folketinget til udlandet betaler Folketinget inden for hovedstadsområdet udgifterne til taxa mellem medlemmets bopæl og Københavns Lufthavn. 

Uden for hovedstadsområdet betaler Folketinget udgifterne til medlemmernes taxakørsel mellem bopælen og den nærmeste provinslufthavn/provinsbanegård, hvis der ikke findes hensigtsmæssig offentlig transport. Disse regler gælder, når medlemmer med bopæl uden for hovedstadsområdet skal til eller fra Christiansborg eller deltager i en tjenesterejse for Folketinget i udlandet.

På enkelte strækninger kan medlemmerne få dækket taxaudgifter, når der ikke er hensigtsmæssig offentlig transport. Det gælder mellem

 • Aalborg Lufthavn og Aalborg Station
 • Sønderborg Lufthavn og Sønderborg Station

Befordringsgodtgørelse for kørsel i egen bil

Folketingets medlemmer kan modtage godtgørelse for kørsel i egen bil ved befordring mellem bopælen og Christiansborg, bopælen og politiske møder og Christiansborg og politiske møder, hvis det erstatter en indenrigsflyrejse og ikke er dyrere end denne. 
Medlemmer, der bor uden for hovedstadsområdet, kan få godtgørelse for kørsel i egen bil mellem bopælen og den nærmeste provinslufthavn/provinsbanegård, hvis der ikke findes hensigtsmæssig offentlig transport og medlemmerne skal 
 • til eller fra Christiansborg
 • deltage i en tjenesterejse for Folketinget i udlandet
Dækning af udgifter i forbindelse med folkemødet på Bornholm. 
Folketingsmedlemmer kan ifølge Folketingets rejseregler få dækket udgifter til offentlig transport og rejser i forbindelse med deres politiske arbejde. Derfor dækker Folketinget også medlemmernes udgifter til offentlig transport i forbindelse med folkemødet på Bornholm som f.eks.

 • fly
 • flytaxa
 • tog
 • bus
 • færge
 • bro 
Folketinget dækker som udgangspunkt ikke udgifter til hotelophold og forplejning under folkemødet. Folketingsudvalg, hvis medlemmer i forvejen deltager i folkemødet, kan afholde udvalgsarrangementer på folkemødet, idet Folketinget dækker rimelige udgifter til lokaleleje og forplejning.

Rejser i udlandet

Når Folketingets medlemmer er på udvalgsrejser, delegationsbesøg eller studieture i udlandet, dækker Folketinget medlemmernes rejseudgifter til fly, hotel, forplejning m.v.
  
Et ordinært medlem, hvis medlemskab ophører ved et folketingsvalg, eller som på grund af sygdom udtræder af Folketinget, kan få dækket udgifter til efteruddannelse m.v.
 
Der kan kun ydes dækning af udgifter til efteruddannelse m.v. i medlemmets eftervederlagsperiode og kun inden for det beløb, der er optjent. Der optjenes 27.321 kr. pr. hele medlemsår til dækning af udgifter til efteruddannelse m.v., dog højst 136.606 kr. (april 2018-niveau). 
 
Hvis et ordinært medlem forlader Folketinget på grund af folketingsvalg eller sygdom, modtager medlemmet et eftervederlag, der svarer til grundvederlaget, i 6-24 måneder efter sin udtræden. Perioden afhænger af, hvor længe medlemmet har været medlem af Folketinget.
 
Der sker modregning for eventuelle lønindtægter og pension m.v. fra dag 1. Dog sker der ikke modregning for indtægter op til 136.606 kr. i de første 12 måneder (april 2018-niveau).
 

Folketingsgrupperne

Hver folketingsgruppe modtager et tilskud kaldet gruppestøtte. Denne støtte går især til gruppernes lønudgifter til medlemssekretærer, økonomer, pressemedarbejdere m.fl. Se de aktuelle satser nedenfor.

Partierne

Partierne har pligt til at aflægge regnskab for deres indtægter og udgifter. Der fremgår af partiregnskabsloven. Pligten til at aflægge regnskab gælder alle partier, som enten har været opstillet til det seneste folketingsvalg eller det seneste valg til Europa-Parlamentet. Se partiernes regnskaber nedenfor.
 
Hver folketingsgruppe modtager et tilskud kaldet gruppestøtte. Denne støtte går især til gruppernes lønudgifter til medlems sekretærer, rådgivere, pressemedarbejdere m.fl.
Tilskudssatser - kr. pr. måned  2017 2018
Basisbeløb til folketingsgrupper på 4 eller flere mandater 293.972 299.852
Eksperttilskud (basis) til folketingsgrupper på 4 eller flere mandater 117.000 119.340
Basisbeløb pr. mandat til folketingsgrupper på 3 eller færre mandater 73.493 74.963
Mandatbeløb pr. alm. folketingsmedlem 46.092 47.013
Mandatbeløb pr. folketingsmedlem, som også er minister eller formand for Folketinget 15.364 15.671
Eksperttilskud pr. folketingsmedlem 18.325 18.692

Tilskuddet til folketingsgrupperne består af et basisbeløb pr. folketingsgruppe. Derudover består tilskuddet af et mandatbeløb pr. medlem af folketingsgruppen. Basisbeløbet er det samme for alle folketingsgrupper med 4 eller flere medlemmer.

Folketingsgrupper med mindre end 4 medlemmer modtager kun 1/4 basisbeløb pr. medlem.
Mandatbeløbet er det samme for alle almindelige medlemmer. For de medlemmer, som samtidig er minister eller formand for Folketinget, udbetales kun 1/3 mandatbeløb.
 
Folketingsmedlemmer uden for folketingsgrupperne (løsgængere) kan også få et tilskud. De skal søge om det hos Folketingets Præsidium. Tilskuddet svarer til mandatbeløbet.
Fra den 1. januar 2017 får de folketingsgrupper, som anmoder om det, forhøjet årets gruppestøtte med et eksperttilskud.

Gruppestøtteregnskaber

Gruppes​tøtteregnskab for 2016

Gruppes​tøtteregnskab for 2015

Gruppestøtteregnskab for 2014

Gruppestøtteregnskab for 2013

Gruppestøtteregnskab for 2012

Gruppestøtteregnskab for 2011

Gruppestøtteregnskab for 2010

Gruppestøtteregnskab for 2009

Gruppestøtteregnskab for 2008

Gruppestøtteregnskab for 2007

Gruppestøtteregnskab for 2006

Gruppestøtteregnskab for 2005

Gruppestøtteregnskab for 2004

Gruppestøtteregnskab for 2003

Gruppestøtteregnskab for 2002

Partierne har pligt til at aflægge regnskab for deres indtægter og udgifter. Der fremgår af partiregnskabsloven. Pligten til at aflægge regnskab gælder alle partier, som enten har været opstillet til det seneste folketingsvalg eller det seneste valg til Europa-Parlamentet.

Regnskaberne skal senest 12 måneder efter kalenderårets afslutning sendes til Folketinget, som offentliggør dem.

De senest offentliggjorte regnskaber dækker kalenderåret 2015. Partierne afleverede regnskaberne i begyndelsen af 2016, og Folketinget offentliggjorde dem i februar 2017

Følgende partier var i 2015 opstillet til enten Folketinget eller Europa-Parlamentet eller til begge

 • Socialdemokratiet
 • Dansk Folkeparti
 • Venstre
 • Enhedslisten
 • Liberal Alliance
 • Alternativet
 • Radikale Venstre
 • Socialistisk Folkeparti
 • Det Konservative Folkeparti
 • Kristendemokraterne
 • Folkebevægelsen mod EU
 
Regnskabspligten indtræder først i kalenderåret efter det år, et parti første gang opstiller til et folketingsvalg eller et europaparlamentsvalg.
 

Partiernes regnskaber 2016

 

Partiernes regnskaber samlet

Folketingets Administration

Folketingets Administration hjælper Folketingets ledelse, udvalg og medlemmer med at planlægge og gennemføre Folketingets arbejde. Administrationen dokumenterer og informerer om det parlamentariske arbejde og står for drift, sikkerhed og vedligeholdelse af Christiansborg. Administrationen har ca. 425 ansatte. Nedenfor kan du finde Folketingets årsregnskaber, Præsidiets udgifter samt en oversigt over hvordan Folketingets ressourcer fordeles.  
Regnskab, information om ressourceanvendelse samt oversigt over Præsidiets udgifter til besøg og repræsentation lægges på Folketinget hjemmeside, når Folketingets formand har godkendt Folketingets årsregnskab. Det sker typisk i april eller maj måned.

I oversigten over Præsidiets udgifter til besøg og repræsentation kan du f.eks. se hvor hvor mange penge Folketinget bruger til Folketingets åbning, Præsidiets møder, gaver ved besøg og ved modtagelse i Folketinget. 

Arkiv

Folketingets årsregnskab

Oversigt over Præsidiets udgifter til besøg og repræsentation

2015

2014

2013

2011-12

Eksterne links

Finanslovens afsnit om Folketingets budget for 2018

Sideansvarlig: Økonomikontoret