Administrationens arbejde

Den primære opgave for de cirka 425 medarbejdere i Folketingets Administration er at skabe rammerne for, at folketingsmedlemmerne kan koncentrere sig om deres politiske arbejde i Folketingssalen og i udvalgene. Medarbejderne bidrager til lovgivningsarbejdet og varetager derudover en lang række administrative og praktiske opgaver, der dels understøtter de politiske aktiviteter, dels holder de fysiske rammer på Christiansborg i orden. 

Større

Omkring 425 medarbejdere arbejder i Folketingets Administration, der ledes af Folketingets direktør. Folketingets formand er den øverste chef for Folketingets Administration. 
 
Folketingets Administration består af 15 forskellige enheder med hver deres funktion og arbejdsområde. Enhederne er organiseret under direktionen, der består af Folketingets direktør og 2 vicedirektører 
 
 • Ledelsessekretariatet og Personalekontoret er stabsfunktioner til Folketingets direktør, Carsten U. Larsen 
 • Folketingssekretariatet ledes af vicedirektør Claus Dethlefsen
 • Service og administration ledes af vicedirektør Anne Mette Falbe-Hansen
De forskellige enheder er beskrevet nærmere nedenfor.
 
ledelsesdiagram
Folketingets Administration ledes af en direktion bestående af Folketingets direktør og to vicedirektører med hver deres faglige ansvarsområde. De forskellige enheder har hver deres chef – i alt 15 chefer. Chefgruppen refererer til direktionen. 

Direktør Carsten U. Larsen

Folketingets direktør har det overordnede ansvar samt ansvaret for følgende 2 enheder
 
 • Ledelsessekretariatet 
 • Personalekontoret  

Vicedirektør Claus Dethlefsen 

Vicedirektøren har ansvaret for Folketingssekretariatet med følgende 5 enheder
 
 • Lovsekretariatet
 • Udvalgssekretariatet
 • Det Internationale Sekretariat
 • Biblioteket
 • Folketingstidende  

Vicedirektør Anne Mette Falbe-Hansen 

Vicedirektøren står for det administrative og praktiske område med følgende 8 enheder
 
 • Service- og Sikkerhedsenheden
 • Drifts- og Vedligeholdelsesenheden
 • Rengøringsenheden
 • Kommunikationsenheden
 • Økonomikontoret
 • It-udvikling
 • It-systemer 
 • Byggesekretariatet 

Ledelsessekretariatet

Ledelsessekretariatet bistår Folketingets formand, Præsidium og direktion og løser en række tværgående opgaver inden for udvikling, planlægning, styring og kommunikation på vegne af hele administrationen. 
 
Som stabsfunktion bistår sekretariatet direktøren med organisationsudvikling og andre tværgående opgaver. 
Ledelsessekretariatets protokol arrangerer bl.a. statsbesøg og modtagelse af udenlandske parlamentariske delegationer, planlægger Præsidiets rejser og sørger for de officielle arrangementer, der holdes i Folketinget. 
 
Derudover tager sekretariatet sig af presse og intern kommunikation og koordinerer Folketingets Administrations projekter.
 

Personalekontoret 

Personalekontorets 4 hovedopgaver er  

 • rekruttering
 • løn- og personaleadministration
 • medlemsadministration
 • personaleudvikling 
Personaleadministration omfatter
 
 • personalejuridisk sagsbehandling
 • forhandlinger med personaleorganisationer om aftaler og overenskomster
 • udbetaling af løn og pension til administrationens ansatte
 • rådgivning af chefer og medarbejdere om personaleforhold 
 
Personaleudvikling omfatter bl.a. 
 
 • uddannelse
 • medarbejder- og lederudvikling
 • trivselsmålinger 
 
Personalekontoret er også sekretariat for Samarbejdsudvalget og Arbejdsmiljøudvalget i Folketingets Administration. Folketingsmedlemmernes vilkår administreres også af Personalekontoret. 
Folketingssekretariatet omfatter følgende 5 enheder
 
 • Lovsekretariatet
 • Udvalgssekretariatet
 • Det Internationale Sekretariat
 • Folketingets Bibliotek
 • Folketingstidende 

Lovsekretariatet 

Lovsekretariatet tilrettelægger møderne i salen og forbereder de dokumenter, som Folketingets formand og næstformænd skal bruge for at kunne lede møderne i overensstemmelse med Folketingets forretningsorden. Når et lov- eller beslutningsforslag er fremsat, er det Lovsekretariatets opgave at koordinere med ministerierne og udvalgene, hvornår forslagene kan blive behandlet i Folketingssalen. 
 
Lovsekretariatet rådgiver desuden Folketingets formand, Præsidium og udvalg og folketingsmedlemmer om bl.a. 
 
 • statsforfatningsret
 • parlamentarisk-juridiske regler
 • Folketingets forretningsorden 


Udvalgssekretariatet 

Udvalgssekretariatet betjener Folketingets faste udvalg og hjælper udvalgsmedlemmerne med at forfatte beslutningsforslag, ligesom Udvalgssekretariatet udarbejder analyser og rapporter, der kvalificerer udvalgenes arbejde. 
 
Hvert udvalg har tilknyttet en akademisk udvalgssekretær og en kontoruddannet udvalgsassistent, og de har sammen ansvaret for 
 
 • udvalgsmøder
 • spørgsmål til ministre
 • høringer og udvalgsrejser
 • besøg af deputationer 
 • service til folketingsmedlemmerne  

Det Internationale Sekretariat 

Det Internationale Sekretariat betjener Folketingets Europaudvalg og Det Udenrigspolitiske Nævn, der kontrollerer regeringens EU-, udenrigs- og sikkerhedspolitik. 
 
Når folketingsmedlemmer deltager i møder i internationale parlamentariske forsamlinger, er det også sekretariatet, der bistår. 
 
En særskilt opgave under Det internationale Sekretariat er EU-Oplysningen, der leverer neutral information om EU til offentligheden. 
 
Sekretariatet informerer og rådgiver Folketingets medlemmer og udvalg om internationale og samfundsøkonomiske spørgsmål og om EU-spørgsmål. 
 

Folketingets Bibliotek 

Folketingets Bibliotek stiller litteratur og informationsmateriale til rådighed for alle brugergrupper på Christiansborg og arkiverer materiale om Folketingets arbejde. 
 
Biblioteket driver desuden en oplysningstjeneste for borgere, der ønsker information om de politiske processer i Folketinget, udvalgs- og lovgivningsarbejdet, politikernes rejser m.v. 
 

Folketingstidende 

Folketingstidende dokumenterer det politiske arbejde i Folketinget ved at skrive referater af forhandlingerne i Folketinget, så alle kan læse, hvad politikerne har sagt om en bestemt sag. 
 
Medarbejderne – de såkaldte referenter – bearbejder det talte ord til et sammenhængende skriftsprog med respekt for talernes sproglige egenart og med loyalitet for talernes budskab. 
 
Folketingstidendes referenter læser desuden korrektur på lovforslag og andet skriftligt materiale til de politiske beslutningsprocesser. 
 
 

Service- og Sikkerhedsenheden

Enhedens folketingsbetjente tager sig af en bred vifte af serviceopgaver for politikere og gæster i Folketinget, såsom at 
 
 • modtage gæster
 • vise vej
 • omdele post
 • trykke materiale til møderne i Folketingssalen 
 • passe de praktiske opgaver ved møder i Folketingssalen og i udvalgsværelserne
 
Betjentene bidrager endvidere til trygheden. Fra skærmrum holder de øje med, hvad der sker i og uden for bygningerne. Nogle folketingsbetjente er også omvisere og giver f.eks. skoleklasser og andre gæster en introduktion til Folketingets arbejde og Christiansborgs historie. Cirka 65.000 gæster vises hvert år rundt af folketingsbetjentene. 
 

Rengøringsenheden

Folketinget har sit eget korps af rengøringsmedarbejdere – de såkaldte husbetjente – der står for den daglige rengøring af Folketingets fællesarealer, kontorer, spisesteder og andre faciliteter. Ca. 40.000 m2 strækker Folketingets areal sig over. 
 

Drifts- og Vedligeholdelsesenheden

Indretning og vedligeholdelse af Folketingets bygninger og indre arealer står Drifts- og Vedligeholdelsesenhedens medarbejdere for. Enheden har udlærte snedkere, elektrikere, møbelpolstrere og teknikere. Mange af opgaverne med at vedligeholde Folketingets inventar klares i eget værksted. 
 
Medarbejderne har også ansvaret for at tilse medlemsboligerne og bevare dem i god stand ved at udbedre slid og eventuelle skader. Enheden har et tæt samarbejde med Byggesekretariatet om det løbende vedligehold af huset. 
 

Økonomikontoret 

Økonomikontoret tager sig af opgaver med tilknytning til Folketingets budget og regnskab, indkøb, udbud, rejser og gruppestøtte. Kontoret står desuden for 
 
 • bidrag til finanslov og tillægsbevillingslov for Folketinget
 • ledelsesrapporter i forhold til løbende budgetopfølgning og årsregnskab
 • rejseregler og afregning af rejser for medlemmer og ansatte
 • administration af kontrakter for Folketingets spisesteder, restaurant, kiosk og stylist
 • indkøbspolitik og større indkøb, herunder udbud 
 

It-systemer

It-systemer sørger for en stabil drift af Folketingets it-systemer og for, at alle folketingsmedlemmernes og medarbejdernes tekniske udstyr fungerer. Det er også It-systemer, der står for at indkøbe og vedligeholde de mange andre tekniske installationer i Folketinget som f.eks. skærme, lydsystemer, netværk osv. 
 
Under It-systemer er der oprettet et servicecenter, der yder support i forbindelse med it og telefoni og besvarer de mange administrative spørgsmål fra de cirka 1.200 daglige brugere i huset. 
 
Afdelingen driver desuden en it-hotline, der servicerer medlemmer og medarbejdere.  

It-udvikling

It-udvikling udvikler og vedligeholder de it-systemer, der får Folketingets politiske processer og arbejdsgange til at hænge sammen, og gør dem tilgængelige for offentligheden på internet og tv. Enheden udvikler også administrative systemer og underviser i Folketingets it-systemer.  

Kommunikationsenheden 

Kommunikationsenheden står for Folketingets eksterne kommunikation om, hvordan Folketinget og folkestyret fungerer. Der er særligt fokus på folkeskolens ældste klasser og på dem, der for første gang skal stemme til et kommunalvalg, regionsrådsvalg, folketingsvalg, europaparlamentsvalg eller til en folkeafstemning. 
 
Kommunikationen sker gennem:
 
 • Folketingets hjemmeside
 • tryksager
 • film
 • undervisningsmateriale
 • Ungdomsparlamentet, hvor elever kan diskutere og stemme om beslutningsforslag, de selv har skrevet
 • Skolevalg, der er et autentisk gennemført valg for elever i 8., 9. og 10. klasse
 • Politiker for en Dag-spillet 
 • Folketingets facebookprofil
 • digitale kampagner 
 • besøg og omvisninger i Folketinget
 

Byggesekretariatet

Byggesekretariatet har ansvaret for, at alle Folketingets bygninger bliver vedligeholdt, er indrettet godt og fungerer efter hensigten. 
 
Sekretariatet står også for ombygningerne i Folketinget og indretningen af Folketingets medlemsboliger. Andre opgaver er bl.a.:
 
 • bygningsmæssig sikring
 • belysning
 • energiforbedringer
 • tekniske installationer på Christiansborg  
 
Det er også Byggesekretariatet, der sikrer en gennemgående arkitektonisk linje i indretning og materiale- og farvevalg i Folketingets mange lokaler.
 
For at øge bevidstheden om fælles mål og visioner blandt alle de cirka 425 medarbejdere i Folketingets Administration arbejder administrationen løbende med at udmønte den fælles strategi.

I 2015 vedtog Folketingets Administration sin seneste strategiplan, der løber fra 2015 til 2018. Planen beskriver de pejlemærker, som alle medarbejdere i Folketingets Administration skal arbejde ud fra.

1 formål 

Vi arbejder for det danske folkestyre. 

3 værdier 

Vi er medlemsorienterede, helhedstænkende og selvledende. 

4 ambitioner 

Vi skaber kvalitet på stedet.
Vi udvikler stadig mere effektive og professionelle rammer for folkestyrets arbejde.
Vi vil åbenhed, dialog og interaktion.
Sammen skaber vi den gode arbejdsplads.