Nye rammer for Folketinget

Rigsarkivet flytter væk fra Slotsholmen. Det giver Folketinget en enestående mulighed for at overtage de ledige bygninger og forbedre rammerne for folkestyret markant. Før en endelig beslutning om overtagelse træffes, sætter Folketinget gang i en idékonkurrence, som grundigt skal afdække mulighederne for bygningernes anvendelse.

Rigsarkivet topbanner
Større

 

Rigsarkivets bygninger ligger i naturlig forlængelse af Christiansborg og har potentiale til, at der kan skabes en fysisk sammenhængende ramme om Folketingets mange forskellige aktiviteter. Derfor er Folketinget interesseret i at overtage de ledige bygninger, når Rigsarkivet flytter væk fra Slotsholmen. 

Et af verdens mest åbne parlamenter

Folketingets vision med at overtage bygningerne er at forblive et af verdens mest åbne parlamenter. De ca. 10.000 ekstra kvadratmeter vil give helt nye og spændende muligheder for at udvikle aktiviteter, der i endnu højere grad end i dag inviterer borgerne indenfor og lader dem opleve folkestyret helt tæt på. Samtidig vil rammerne for det parlamentariske arbejde kunne forbedres, f.eks. ved at skabe nye og mere fleksible faciliteter for høringer og åbne samråd. En udvidelse af Folketingets arealer vil desuden lette det pres, der i dag er på besøgsordningen og de eksisterende møde- og kontorfaciliteter for folketingsmedlemmer og Folketingets Administration. 

Idékonkurrence skal kvalificere beslutning

Inden en beslutning træffes om at overtage og ombygge Rigsarkivets bygninger, gennemfører Folketinget en idékonkurrence for grundigt at få belyst de ledige lokalers anvendelsesmuligheder. Konkurrencen har til formål at frembringe de mest visionære og innovative ideer til bygningernes funktioner og formgivning og integrationen med parlamentets eksisterende bygninger og de omkringliggende byrum.

Folketinget iværksætter en idékonkurrence om Rigsarkivets bygninger. Formålet er at få de mest visionære og innovative ideer til bygningernes funktioner og formgivning og integrationen med parlamentets eksisterende bygningsmasse og de omkringliggende byrum. Konkurrencen skal desuden gøre Folketinget klogere på de begrænsninger, faldgruber og risici, der er ved at overtage og ombygge de fredede bygninger, som for nogles vedkommende er 300 år gamle. 

Idékonferencen gennemføres som et parallelopdrag

Idékonkurrencen gennemføres som et såkaldt parallelopdrag. Det betyder, at der er tale om en åben proces, hvor deltagerne skal arbejde sammen med hinanden og Folketinget i udviklingen af ideer. Folketinget udvælger 3 team med vidt forskellig tilgang til opgaven for at øge mangfoldigheden af løsningsforslag. Der er altså ikke tale om en konkurrence i traditionelt forstand, hvor bygherren kårer et vinderforslag. Deltagerne afleverer i stedet en række ideer, som Folketinget kan bruge i den videre proces.

Tre perspektiver

Idékonkurrencen tager udgangspunkt i tre perspektiver, som deltagerne skal udfolde deres ideer inden for. Det drejer sig om følgende tre perspektiver: Det borgervendte, det parlamentariske og det politiske.

Perspektiverne er beskrevet nærmere i rapporten ”Nye rammer for Folketinget ‒ koncept for en eventuel overtagelse af Rigsarkivets bygninger på Slotsholmen” fra november 2017, der er udarbejdet af rådgivningsfirmaet BARK.

Konkurrencen gennemføres som et parallelopdrag med tre udvalgte tværfaglige team, som deltager med det formål, at hvert team afleverer materiale til et idékatalog. Undervejs udveksler de tre team ideer med hinanden og Folketinget igennem fire workshops. Hvert team modtager et fast vederlag på kr. 325.000 ekskl. moms for deltagelse i parallelopdraget, og der udpeges ikke en vinder.

Kriterier for deltagelse

Udvælgelsen af de tre team sker på baggrund af en samlet vurdering af ansøgernes beskrivelse og team-deltagernes cv’er. Folketinget lægger vægt på, at teamet beskriver en visionær og realistisk proces for opgaven, og at deltagernes kompetencer i teamet samlet set understøtter dette. Der ønskes team med tværfaglige kompetencer, og ekspertise inden for arkitektur, samfundsfag og formidling af parlamentarisk arbejde og demokrati bør være til stede. Derudover kan de enkelte team overveje deltagere med følgende kompetencer: Arkitekter med særlig viden om fredning, restaurering og kulturarv, eksperter i landskaber og byrum, antropologer, sociologer, historikere og designere. Teamene skal desuden være indstillet på åbenhed og lydhørhed overfor input fra Folketinget og de andre team. 

Tidsfrist og formalia

Frist for ansøgning er den 6. juni 2018 kl. 12. Ansøgningen skal sendes pr. e-mail til projektrigsarkivet@ft.dk. Den skal indeholde en beskrivelse, hvor teamet redegør for sin forståelse af og tilgang til opgaven samt bemanding. I beskrivelsen bør det også fremgå, hvordan teamet vil fordele honoraret, så alle teamdeltageres aktive engagement og medvirken sikres. Desuden sendes et cv for hver enkelt af deltagerne i teamet. Beskrivelse og cv må tilsammen maks. fylde én A4-side for hver enkelt deltager.

Flere oplysninger

Læs mere om kriterierne for at deltage her:

Inspiration 

Som optakt til idékonkurrencen afholdt Folketinget en konference den 4. april 2018. Konferencen havde til formål at orientere om planerne for idekonkurrencen. Samtidig bød konferencen på oplæg fra eksterne foredragsholdere som inspiration til den videre proces med at konceptualisere indholdet og formgivningen af Rigsarkivets bygninger. Deltagerne i konferencen fik mulighed for at stille spørgsmål og høre mere om muligheden for at deltage i idékonkurrencen. Samtidig kunne de møde potentielle samarbejdspartnere til opgaven. 

Nedenfor kan du se de 8 oplæg fra konferencen.

Oplæg af Pia Kjærsgaard

Oplæg af Carsten U. Larsen

Oplæg af Lars Autrup

Oplæg af Merete Lind Mikkelsen

Oplæg af Knud Schultz

Oplæg af Birgitte Bundesen Svarre

Oplæg af Lisbeth Binderup

Oplæg af Johan Galster

 

BARK-rapporten

I rapporten redegøres nærmere for det koncept, som Folketinget har anmodet konsulentfirmaet BARK om at udarbejde ift. en eventuel overtagelse af Rigsarkivets bygninger på Slotsholmen. Konceptet beskriver de behov, muligheder og udfordringer, der knytter sig til en eventuel overtagelse

Gehl-rapporten

Rapporten er en byrumsplan som Københavns Kulturkvarter (Slotsholmsalliancen) har fået udarbejdet som en overordnet analyse af kvarterets byrum og dets potentiale. Intentionen er, at rapporten skal inspirere Københavns Kulturkvarter i det videre arbejde om at skabe endnu rigere oplevelser for de besøgende, beboerne og de medarbejdere, der færdes i kvarteret. 

FAQ 

Alle, der er interesseret i at deltage i idékonkurrencen, er velkomne til at sende opklarende spørgsmål om idékonkurrencen på mail til projektrigsarkivet@ft.dk

Som led i udbudsprocessen, vil alle spørgsmål blive publiceret i anonymiseret form sammen med svarene på de enkelte spørgsmål her på siden.


Spørgsmål 

I skriver, at man i teamdannelsen kan overveje at supplere med eksperter i landskab og byrum. Er det muligt at uddybe, hvilke tilstødende byrum opgaven omfatter?

Svar

De byrum, der støder op til Rigsarkivsbygningerne, er hhv. Arkivgården, Rigsdagsgården og Proviantpassagen. 


Spørgsmål 

Der står anført i udbuddet, at Spørgsmål & Svar offentliggøres i anonymiseret form på www.ft.dk …. Kan man få et mere præcist link, så man kommer direkte ind på opgaven?

Svar

Direkte link til beskrivelsen af idékonkurrencen

www.ft.dk/da/folkestyret/folketinget-og-christiansborg/rigsarkivet

Direkte link til spørgsmål og svar til idékonkurrencen

www.ft.dk/da/folkestyret/folketinget-og-christiansborg/rigsarkivet#F7EC4136D1BE4A8BAFDCD2C36A6DC830 


Spørgsmål

I forbindelse med ansøgning om deltagelse i ovennævnte idékonkurrence, står anført under pkt. VI.3) Yderligere oplysninger, at ansøgningen maks. må indeholde ”1 A4 side CV for hver enkelt af deltagerne i teamet”.
Når der står ”deltagerne i teamet” menes der dermed:
- 1 CV pr. firma/konsulenter i teamet eller
- 1 CV pr. nøgleperson til opgaven – således at man pr. firma i teamet må vedlægge eksempelvis 3 CV’er inden for forskellige kategorier/med forskellige kompetencer.
Eksempel: XXX (arkitektfirma) teamer op med 3 eksterne konsulenter med specielle kompetencer. Må vi vedlægge 3-4 CVer fra XXX (arkitektfirma) samt 1 CV pr. ekstern konsulent?

Svar

Med ”maks. 1 A4 side CV for hver enkelt af deltagerne i teamet” menes CV for de individuelle nøglepersoner, der skal være aktive deltagere i workshopforløbet, uafhængigt af hvilke firmaer de repræsenterer.


Spørgsmål

Er det muligt at få fingrene i de to rapporter der henvises til:

  • Bauman Boe-Whitehorn, Rigsarkivets bygninger på Slotsholmen
  • Bertelsen og Scheving, Vurdering af fredningsværdier, Rigsarkivet?

Svar

De to rapporter foreligger endnu kun i udkast til internt brug, og det er derfor ikke muligt at få adgang til dem. I det omfang de færdiggøres i en eventuel endelig udgave, vil de blive gjort offentligt tilgængelige på hjemmesiden. Dette sker ikke inden fristen for ansøgning om deltagelse.


Spørgsmål

Er det  muligt at få konkurrenceprogrammet der er omtalt i bekendtgørelsen?

Svar

Konkurrenceprogrammet fremsendes til de tre udvalgte team. Ved samme lejlighed gøres konkurrenceprogrammet offentligt tilgængeligt på hjemmesiden. 

 

 

 

Kontakt 

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om idékonkurrencen og Folketingets overvejelser om at overtage Rigsarkivets bygninger på Slotsholmen, er du velkommen til at kontakte programleder Ane Elmose på ftanel@ft.dk eller sende en mail til projektrigsarkivet@ft.dk.