Tv fra Folketinget

Møde i salen
04-10-2017 kl. 13:00

Møde i salen

Jeg accepterer Folketingets vilkår for deling

1. Folketinget tilbyder brugerne af ft.dk at dele tv-produktioner produceret af Folketinget.


2. Tv-produktioner fra Folketinget må anvendes uden at blive ændret eller bearbejdet. Endvidere må der ikke bygges videre på Folketingets tv-produktioner. Ophavsmanden (eks. politikere og øvrige talere) har eneret til at udgive samlinger af sine egne indlæg jf. den danske ophavsretslovs § 26


Du kan se alle vilkår her.


3. Folketinget tilbyder brugerne at dele Folketingets tv-produktioner via embed-kode, der kopieres fra hjemmesiden.


4. Det er ikke tilladt at ændre i den kopierede embed-kode.


Møde i salen

1) Valg af stående udvalg m.v. 

Mødet er åbnet.

Jeg skulle måske sige, at når jeg står her og taler til en næsten tom sal – velkommen! – er det, fordi man selvfølgelig skal have de forskellige ting bogført fra Folketingets formandsstol. Og det vil jeg så gøre.

Fra statsministeren har jeg modtaget skrivelse af 2. oktober 2017:

[»Efter min indstilling er det ved kongelig resolution af 26. september 2017 bestemt,

at ressortansvaret for alle opgaver, kontrakter og serviceaftaler vedrørende basal it-drift af interne datacentre, netværk, servere og storage, drift af operativsystemer, standard it-arbejdsplads, servicedesk og brugeradministration, informationssikkerhedsopgaver vedrørende foranstående samt kontrakter og leverandørstyringsopgaver vedrørende outsourcet it-drift, der vedrører Landbrugsstyrelsen, overføres fra henholdsvis miljø- og fødevareministeren samt ministeren for fiskeri og ligestilling til ministeren for offentlig innovation pr. 1. oktober 2017.

Jeg beder formanden underrette Folketinget herom.

Sign. Lars Løkke Rasmussen

/Christian Hesthaven«].

Meddelelsen vil fremgå af www.folketingstidende.dk.

I dag er der følgende anmeldelser, men på baggrund af de mange fremsættelser skal jeg undlade at læse titlerne. Jeg nævner alene numrene:

Erhvervsministeren (Brian Mikkelsen):

Lovforslag nr. L 5 (Forslag til lov om ændring af lov om en rejsegarantifond. (Sammensatte rejsearrangementer og ændring af finansierings- og bestyrelsesstruktur)),

Lovforslag nr. L 6 (Forslag til lov om ændring af konkurrenceloven. (Undtagelse fra forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler, fusioner, egen acces, databeskyttelsesretlige regler, foreløbig ansøgning om straflempelse, nordisk samarbejde)),

Lovforslag nr. L 7 (Forslag til lov om ændring af søloven og lov om sikkerhed til søs m.v. (Justering og klarificering af reglerne om udenlandske ejeres adgang til at få skibe under dansk flag, forenklet registrering af rettigheder i mellemstore fritidsfartøjer, ansvarsbeløb ved vragfjernelse, gennemførelse af internationale sanktioner vedrørende skibsregistrering, privatretlige havneafgifter m.v.)),

Lovforslag nr. L 8 (Forslag til lov om forsikringsformidling),

Lovforslag nr. L 9 (Forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Virksomhedsregister og en række andre love. (Ændring af reglerne om offentliggørelse af privatadresser i CVR m.v.)) og

Lovforslag nr. L 10 (Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om kapitalmarkeder, lov om investeringsforeninger m.v. og forskellige andre love). (Forhandlede retningslinjer på det finansielle område, sikring af vandrende arbejdstageres ret til at optjene og bevare pensionsrettigheder, gennemførelse af ændringer som følge af benchmarkforordningen og PRIIP-forordningen, udpegning af systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI) m.v.)).

Børne- og Socialministeren (Mai Mercado):

Lovforslag nr. L 11 (Forslag til lov om ændring af adoptionsloven. (Bemyndigelse til at indgå aftale med Færøerne om danske og færøske regler om adoption)) og

Lovforslag nr. L 12 (Forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om almene boliger m.v. og lov om psykologer m.v. (Ændring af reglerne om udvidet lån til betaling af handicapbil, forsøg på det sociale område, stikprøvekontrol af indberetninger til Tilbudsportalen, forenkling af rammeaftalekonceptet og demensmærkning m.v.)).

Skatteministeren (Karsten Lauritzen):

Lovforslag nr. L 13 (Forslag til skattekontrollov),

Lovforslag nr. L 14 (Forslag til skatteindberetningslov),

Lovforslag nr. L 15 (Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, kildeskatteloven, skattekontrolloven og forskellige andre love). (Konsekvensændringer som følge af skattekontrollov og skatteindberetningslov, gennemførelse af ændringsdirektiv om skattemyndighedernes adgang til oplysninger indberettet efter hvidvaskregulering m.v.)),

Lovforslag nr. L 16 (Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. (Målretning af aldersopsparing og regulering af fejlagtige pensionsindbetalinger)),

Lovforslag nr. L 17 (Forslag til lov om ændring af kulbrinteskatteloven, lov om ansættelse og opkrævning m.v. af skat ved kulbrinteindvinding, lov om fremskyndet tilbagebetaling af visse afgifter og fusionsskatteloven. (Lempelse af beskatningen af kulbrintevirksomhed for visse investeringer og afskaffelse af forskudsmomsordningen m.v.)) og

Lovforslag nr. L 18 (Forslag til lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. og lov om afgift af naturgas og bygas m.v.). (Krav om sovepladser i campingbiler, afgiftsgrundlag for veterankøretøjer, brug af prøveskilte og prøvemærker, fastsættelse af lovregler om registrering og afgiftsfritagelse for visse køretøjer, kørsel i uregistrerede køretøjer m.v. som led i offentligt hverv, adgang for forsvaret til at registrere og afmelde egne køretøjer og nedsættelse af afgiftssats for gas til motorbrændstof m.v.)).

Kirkeministeren (Mette Bock):

Lovforslag nr. L 19 (Forslag til lov om trossamfund uden for folkekirken).

Beskæftigelsesministeren (Troels Lund Poulsen):

Lovforslag nr. L 20 (Forslag til lov om ændring af offshoresikkerhedsloven og lov om kontinentalsoklen). (Sikkerhedszoner, nye anlægstyper og præciseringer i forhold til offshoresikkerhedsdirektivet)),

Lovforslag nr. L 21 (Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø. (Ændring af reglerne om arbejdsmiljøcertifikat m.v.)) og

Lovforslag nr. L 22 (Forslag til lov om ændring af lov om indretning m.v. af visse produkter. (Konsekvensændringer som følge af EU-forordninger om tovbaneanlæg og personlige værnemidler m.v.)).

Transport-, bygnings- og boligministeren (Ole Birk Olesen):

Lovforslag nr. L 23 (Forslag til lov om ændring af lov om trafikselskaber. (Implementering af takstreformer i Øst- og Vestdanmark samt mulighed for overdragelse af trafikkøberansvar m.v.)),

Lovforslag nr. L 24 (Forslag til taxilov),

Lovforslag nr. L 25 (Forslag til lov om ændring af lov om leje. (Friplejeboliger i lejede lokaler)),

Lovforslag nr. L 26 (Forslag til lov om ændring af jernbaneloven. (Certificering af virksomheder, der udfører opgaver for andre end jernbanevirksomheder og infrastrukturforvaltere)),

Lovforslag nr. L 27 (Forslag til lov om infrastruktur for alternative drivmidler),

Lovforslag nr. L 28 (Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Bemyndigelse til at fastsætte regler om små motoriserede køretøjer)),

Lovforslag nr. L 29 (Forslag til lov om ændring af lov om leje og lov om leje af almene boliger. (Fremme af digital kommunikation i boliglejeforhold)) og

Lovforslag nr. L 30 (Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Ændring af sanktioner for foretagelse af ulovlige, konstruktive ændringer i motordrevne køretøjers forureningsbegrænsende udstyr)).

Justitsministeren (Søren Pape Poulsen):

Lovforslag nr. L 31 (Forslag til lov om ændring af straffeloven, lov om forældelse af fordringer, lov om erstatningsansvar og lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser. (Ophævelse af forældelsesfrister for gerningsmandens strafansvar i sager om seksuelt misbrug af børn og for erstatningskrav mod forvaltningsmyndigheder for svigt i sager om overgreb mod børn, forhøjelse af niveauet for tortgodtgørelse for seksuelle krænkelser samt ophævelse af 72-timers reglen i sager om voldtægt, incest og seksuelt misbrug af børn m.v.)),

Lovforslag nr. L 32 (Forslag til lov om ændring af retsplejeloven. (Begrænsning af pligten til at erstatte sagsomkostninger i straffesager)),

Lovforslag nr. L 33 (Forslag til lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer),

Lovforslag nr. L 34 (Forslag til lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og udlændingeloven. (Selvstændig bestemmelse om indbrudstyveri)) og

Lovforslag nr. L 35 (Forslag til lov om ændring af straffeloven, lov om en børne- og ungeydelse og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag. (Initiativer mod rocker- og bandekriminalitet m.v.)).

Forsvarsministeren (Claus Hjort Frederiksen):

Lovforslag nr. L 36 (Forslag til lov om ændring af militær straffelov, militær disciplinarlov og militær retsplejelov. (Anvendelsesområde i forhold til tjenstgørende militært personel m.v.)).

Energi-, forsynings- og klimaministeren (Lars Chr. Lilleholt):

Lovforslag nr. L 37 (Forslag til lov om ændring af lov om registrering af ledningsejere. (Ændring af arbejdsgang med udlevering af standardiserede ledningsoplysninger og udvidelse af lovens anvendelsesområde)),

Lovforslag nr. L 38 (Forslag til lov om ændring af lov om naturgasforsyning og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. (Øget incitament til konsolidering af naturgasdistributionssektoren og udvidet mulighed for at undtage transmissionsselskabers anlæg fra lov om naturgasforsyning)),

Lovforslag nr. L 39 (Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi. (Indsættelse af frister for tilsagn om støtte, nettilslutning og ansøgning om udbetaling af støtte samt puljer i visse støtteordninger, midlertidig drift af elproduktionsanlæg på havet uden elproduktionstilladelse, ophævelse af solcellepuljen for 2017 og nedjustering af balancegodtgørelse m.v.)),

Lovforslag nr. L 40 (Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi, lov om naturgasforsyning, lov om Energinet.dk og lov om varmeforsyning. (Betaling for myndighedsbehandling og justering af bestemmelser om tilsyn med Energinet.dk)),

Lovforslag nr. L 41 (Forslag til lov om ændring af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester. (Offentlige institutioners adgang til etablering af wifi-hotspots)),

Lovforslag nr. L 42 (Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund og lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat. (Forbedret tredjepartsadgang i forbindelse med kulbrinteindvinding, reservationer af kapacitet og opkrævning af bidrag til afviklingsomkostninger i olierørledningen, samt ny klageadgang i rørledningsloven m.v.)) og

Lovforslag nr. L 43 (Forslag til lov om ændring af lov om kontinentalsoklen. (Tilladelse til visse rørledningsanlæg på søterritoriet)).

Kulturministeren (Mette Bock):

Lovforslag nr. L 44 (Forslag til lov om ændring af lov om bygningsfredning og bevaring af bygninger og bymiljøer. (Ændrede retsvirkninger for visse fredede bygninger)) og

Lovforslag nr. L 45 (Forslag til lov om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri).

Udlændinge- og integrationsministeren (Inger Støjberg):

Lovforslag nr. L 46 (Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Skærpelse af muligheden for at opnå tidsubegrænset opholdstilladelse for udlændinge, der aktivt har modarbejdet afklaringen af deres identitet i forbindelse med ansøgning om opholdstilladelse her i landet)).

Uddannelses- og forskningsministeren (Søren Pind):

Lovforslag nr. L 47 (Forslag til lov om ændring af lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner. (Justering af akkrediteringsprocesser, undtagelse af visse maritime uddannelsesinstitutioner fra institutionsakkreditering, udvidelse af Danmarks Akkrediteringsinstitutions udbud af vurderingskompetence m.v.)) og

Lovforslag nr. L 48 (Forslag til lov om ændring af universitetsloven, lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner og SU-loven. (Erhvervskandidatuddannelse)).

Martin Henriksen (DF) m.fl.:

Beslutningsforslag nr. B 1 (Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod maskering og heldækkende beklædning i det offentlige rum).

Pelle Dragsted (EL) m.fl.:

Beslutningsforslag nr. B 2 (Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af vederlaget til borgmestre og regionsrådsformænd for hverv som følge af det politiske hverv).

Stine Brix (EL) og Finn Sørensen (EL):

Beslutningsforslag nr. B 3 (Forslag til folketingsbeslutning om bedre normering på plejehjem).

Søren Søndergaard (EL) m.fl.:

Beslutningsforslag nr. B 4 (Forslag til folketingsbeslutning om ophævelse af begrænsningen af fradrag for rejseudgifter for udøvende kunstnere),

Beslutningsforslag nr. B 5 (Forslag til folketingsbeslutning om at oprette en kunst- og kulturoplevelsesordning for borgere på institution),

Beslutningsforslag nr. B 6 (Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af et kunstnerfradrag for skabende kunstnere),

Beslutningsforslag nr. B 7 (Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af et kulturservicefradrag) og

Beslutningsforslag nr. B 8 (Forslag til folketingsbeslutning om indførelse af et videreuddannelsesfradrag for udøvende kunstnere).

Josephine Fock (ALT), Johanne Schmidt-Nielsen (EL), Sofie Carsten Nielsen (RV) og Holger K. Nielsen (SF):

Forespørgsel nr. F 1 (Hvad er regeringens vurdering af, hvilke konsekvenser Danmarks stop for kvoteflygtninge vil få for vores internationale samarbejde – herunder af, hvad det vil betyde for kvoteflygtningeordningen, hvis flere lande i kølvandet på det danske stop vælger at indstille deres deltagelse i kvoteflygtningeordningen, og af, hvordan Danmarks stop for kvoteflygtninge harmonerer med regeringens fokus på, at den nuværende situation med historisk mange flygtninge skal løses gennem styrket internationalt samarbejde?).

Kenneth Kristensen Berth (DF) m.fl.:

Forespørgsel nr. F 2 (Hvad kan regeringen oplyse om regeringens intentioner vedrørende dansk stillingtagen til de fem scenarier, som er opstillet for EU's videre udvikling i kommissionsformand Jean-Claude Junckers hvidbog om Europas fremtid, og hvordan agter regeringen at inddrage befolkningen i processen herom?).

Titlerne på de anmeldte sager vil fremgå af www. folketingstidende.dk (jf. ovenfor).

Til disse valg er anmeldt følgende valggrupper:

en gruppe på 91 medlemmer: Dansk Folkeparti, Venstre, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Aleqa Hammond (UFG);

en gruppe på 88 medlemmer: Socialdemokratiet, Enhedslisten, Alternativet, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Inuit Ataqatigiit, Tjóðveldi og Javnaðarflokkurin.

Der foreligger indstilling fra grupperne om disse valg. Navnene på de valgte kan findes på Folketingets hjemmeside og på www.folketingstidende.dk (jf. nedenfor).

Samtidig er der fra grupperne fremkommet forslag om valg af formand og næstformand. Der er kun bragt én i forslag til hver af disse poster, og navnene er optaget i Folketingstidende.

[Valg af 16 medlemmer til Udvalget for Forretningsordenen.

Valgt blev:

1 Pia Kjærsgaard (DF)

2 Henrik Dam Kristensen (S)

3 Kristian Pihl Lorentzen (V)

4 Christian Juhl (EL)

5 Leif Mikkelsen (LA)

6 Peter Skaarup (DF)

7 Søren Espersen (DF)

8 Martin Henriksen (DF)

9 Søren Gade (V)

10 Torsten Schack Pedersen (V)

11 Jakob Ellemann-Jensen (V)

12 Laura Lindahl (LA)

13 Mette Abildgaard (KF)

14 Benny Engelbrecht (S)

15 Christine Antorini (S)

16 Henrik Sass Larsen (S)

17 Karen J. Klint (S)

18 Jakob Sølvhøj (EL)

19 René Gade (ALT)

20 Morten Østergaard (RV)

21 Jacob Mark (SF)

(Udvalget for Forretningsordenen består af Folketingets Præsidium (nr. 1-5) tillige med 16 valgte medlemmer).

Formand: Pia Kjærsgaard (DF)

Næstformand: Henrik Dam Kristensen (S)

Valg af 17 medlemmer til Udvalget til Valgs Prøvelse.

Valgt blev:

1 Bent Bøgsted (DF)

2 Hans Kristian Skibby (DF)

3 Susanne Eilersen (DF)

4 Claus Kvist Hansen (DF)

5 Peter Juel Jensen (V)

6 Kristian Pihl Lorentzen (V)

7 Anni Matthiesen (V)

8 Leif Mikkelsen (LA)

9 Mette Abildgaard (KF)

10 Benny Engelbrecht (S)

11 Bjarne Laustsen (S)

12 Christine Antorini (S)

13 Karen J. Klint (S)

14 Pernille Skipper (EL)

15 René Gade (ALT)

16 Martin Lidegaard (RV)

17 Jacob Mark (SF)

Formand: Peter Juel Jensen (V)

Næstformand: Karen J. Klint (S)

Valg af 29 medlemmer til Beskæftigelsesudvalget.

Valgt blev:

1 Bent Bøgsted (DF)

2 Jens Henrik Thulesen Dahl (DF)

3 Claus Kvist Hansen (DF)

4 Karina Adsbøl (DF)

5 Marlene Harpsøe (DF)

6 Jeppe Jakobsen (DF)

7 Hans Andersen (V)

8 Peter Juel Jensen (V)

9 Louise Schack Elholm (V)

10 Carl Holst (V)

11 Anni Matthiesen (V)

12 Britt Bager (V)

13 Joachim B. Olsen (LA)

14 Laura Lindahl (LA)

15 Rasmus Jarlov (KF)

16 Rasmus Horn Langhoff (S)

17 Bjarne Laustsen (S)

18 Mattias Tesfaye (S)

19 Leif Lahn Jensen (S)

20 Lennart Damsbo-Andersen (S)

21 Pernille Rosenkrantz-Theil (S)

22 Jan Johansen (S)

23 Henning Hyllested (EL)

24 Christian Juhl (EL)

25 Finn Sørensen (EL)

26 Josephine Fock (ALT)

27 Torsten Gejl (ALT)

28 Sofie Carsten Nielsen (RV)

29 Karsten Hønge (SF)

Formand: Bent Bøgsted (DF)

Næstformand: Bjarne Laustsen (S)

Valg af 29 medlemmer til Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget.

Valgt blev:

1 Mikkel Dencker (DF)

2 Dorthe Ullemose (DF)

3 Ib Poulsen (DF)

4 Pia Adelsteen (DF)

5 Jan Rytkjær Callesen (DF)

6 Claus Kvist Hansen (DF)

7 Marianne Bredal (V)

8 Jacob Jensen (V)

9 Kristian Pihl Lorentzen (V)

10 Torsten Schack Pedersen (V)

11 Marcus Knuth (V)

12 Carl Holst (V)

13 Carsten Bach (LA)

14 Villum Christensen (LA)

15 Orla Østerby (KF)

16 Bjarne Laustsen (S)

17 Per Husted (S)

18 Malte Larsen (S)

19 Kirsten Brosbøl (S)

20 Lea Wermelin (S)

21 Karin Gaardsted (S)

22 Søren Egge Rasmussen (EL)

23 Maria Reumert Gjerding (EL)

24 Rasmus Nordqvist (ALT)

25 Christian Poll (ALT)

26 Andreas Steenberg (RV)

27 Ida Auken (RV)

28 Pia Olsen Dyhr (SF)

29 Trine Torp (SF)

Formand: Mikkel Dencker (DF)

Næstformand: Karin Gaardsted (S)

Valg af 29 medlemmer til Erhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget.

Valgt blev:

1 Hans Kristian Skibby (DF)

2 Mette Hjermind Dencker (DF)

3 Jan Rytkjær Callesen (DF)

4 Merete Dea Larsen (DF)

5 Tilde Bork (DF)

6 Dorthe Ullemose (DF)

7 Torsten Schack Pedersen (V)

8 Preben Bang Henriksen (V)

9 Eva Kjer Hansen (V)

10 Jacob Jensen (V)

11 Erling Bonnesen (V)

12 Jane Heitmann (V)

13 Villum Christensen (LA)

14 Joachim B. Olsen (LA)

15 Anders Johansson (KF)

16 Erik Christensen (S)

17 Karin Gaardsted (S)

18 Peter Hummelgaard Thomsen (S)

19 Kaare Dybvad (S)

20 Morten Bødskov (S)

21 Rasmus Horn Langhoff (S)

22 Thomas Jensen (S)

23 Henrik Sass Larsen (S)

24 Pelle Dragsted (EL)

25 Henning Hyllested (EL)

26 René Gade (ALT)

27 Ida Auken (RV)

28 Lisbeth Bech Poulsen (SF)

29 Karsten Hønge (SF)

Formand: Morten Bødskov (S)

Næstformand: Joachim B. Olsen (LA)

Valg af 29 medlemmer til Europaudvalget.

Valgt blev:

1 Kenneth Kristensen Berth (DF)

2 Peter Kofod Poulsen (DF)

3 Claus Kvist Hansen (DF)

4 Mikkel Dencker (DF)

5 Hans Kristian Skibby (DF)

6 Karina Due (DF)

7 Jan E. Jørgensen (V)

8 Marcus Knuth (V)

9 Erling Bonnesen (V)

10 Jakob Ellemann-Jensen (V)

11 Eva Kjer Hansen (V)

12 Marianne Bredal (V)

13 Christina Egelund (LA)

14 Villum Christensen (LA)

15 Rasmus Jarlov (KF)

16 Malte Larsen (S)

17 Lars Aslan Rasmussen (S)

18 Kaare Dybvad (S)

19 Erik Christensen (S)

20 Mette Reissmann (S)

21 Peter Hummelgaard Thomsen (S)

22 Karin Gaardsted (S)

23 Søren Søndergaard (EL)

24 Nikolaj Villumsen (EL)

25 Finn Sørensen (EL)

26 Rasmus Nordqvist (ALT)

27 Christian Poll (ALT)

28 Zenia Stampe (RV)

29 Holger K. Nielsen (SF)

Formand: Erik Christensen (S)

Næstformand: Kenneth Kristensen Berth (DF)

Valg af 17 medlemmer til Finansudvalget.

Valgt blev:

1 René Christensen (DF)

2 Kristian Thulesen Dahl (DF)

3 Dennis Flydtkjær (DF)

4 Jacob Jensen (V)

5 Søren Gade (V)

6 Eva Kjer Hansen (V)

7 Torsten Schack Pedersen (V)

8 Joachim B. Olsen (LA)

9 Rasmus Jarlov (KF)

10 Morten Bødskov (S)

11 Benny Engelbrecht (S)

12 Erik Christensen (S)

13 Jesper Petersen (S)

14 Pelle Dragsted (EL)

15 Josephine Fock (ALT)

16 Martin Lidegaard (RV)

17 Lisbeth Bech Poulsen (SF)

Formand: Joachim B. Olsen (LA)

Næstformand: Benny Engelbrecht (S)

Valg af 29 medlemmer til Forsvarsudvalget.

Valgt blev:

1 Marie Krarup (DF)

2 Søren Espersen (DF)

3 Jan Erik Messmann (DF)

4 Jeppe Jakobsen (DF)

5 Henrik Brodersen (DF)

6 Susanne Eilersen (DF)

7 Peter Juel Jensen (V)

8 Jakob Ellemann-Jensen (V)

9 Marcus Knuth (V)

10 Kristian Pihl Lorentzen (V)

11 Torsten Schack Pedersen (V)

12 Michael Aastrup Jensen (V)

13 Villum Christensen (LA)

14 Carsten Bach (LA)

15 Rasmus Jarlov (KF)

16 Annette Lind (S)

17 Bjarne Laustsen (S)

18 Henrik Dam Kristensen (S)

19 Jan Johansen (S)

20 Jesper Petersen (S)

21 Simon Kollerup (S)

22 Trine Bramsen (S)

23 Nick Hækkerup (S)

24 Søren Søndergaard (EL)

25 Nikolaj Villumsen (EL)

26 Rasmus Nordqvist (ALT)

27 Martin Lidegaard (RV)

28 Holger K. Nielsen (SF)

29 Aaja Chemnitz Larsen (IA)

Formand: Rasmus Jarlov (KF)

Næstformand: Jan Johansen (S)

Valg af 17 medlemmer til Indfødsretsudvalget.

Valgt blev:

1 Christian Langballe (DF)

2 Marie Krarup (DF)

3 Martin Henriksen (DF)

4 Kenneth Kristensen Berth (DF)

5 Jan E. Jørgensen (V)

6 Preben Bang Henriksen (V)

7 Marianne Bredal (V)

8 Laura Lindahl (LA)

9 Naser Khader (KF)

10 Astrid Krag (S)

11 Peter Hummelgaard Thomsen (S)

12 Karen J. Klint (S)

13 Christian Rabjerg Madsen (S)

14 Johanne Schmidt-Nielsen (EL)

15 Josephine Fock (ALT)

16 Lotte Rod (RV)

17 Kirsten Normann Andersen (SF)

Formand: Christian Langballe (DF)

Næstformand: Karen J. Klint (S)

Valg af 29 medlemmer til Kirkeudvalget.

Valgt blev:

1 Christian Langballe (DF)

2 Morten Marinus (DF)

3 Lise Bech (DF)

4 Ib Poulsen (DF)

5 Dorthe Ullemose (DF)

6 Alex Ahrendtsen (DF)

7 Louise Schack Elholm (V)

8 Erling Bonnesen (V)

9 Carl Holst (V)

10 Jane Heitmann (V)

11 Anni Matthiesen (V)

12 Bertel Haarder (V)

13 Leif Mikkelsen (LA)

14 Henrik Dahl (LA)

15 Naser Khader (KF)

16 Flemming Møller Mortensen (S)

17 Daniel Toft Jakobsen (S)

18 Per Husted (S)

19 Karen J. Klint (S)

20 Lennart Damsbo-Andersen (S)

21 Rasmus Prehn (S)

22 Pelle Dragsted (EL)

23 Stine Brix (EL)

24 Pernille Schnoor (ALT)

25 Ulla Sandbæk (ALT)

26 Carolina Magdalene Maier (ALT)

27 Marianne Jelved (RV)

28 Trine Torp (SF)

29 Pia Olsen Dyhr (SF)

Formand: Karen J. Klint (S)

Næstformand: Christian Langballe (DF)

Valg af 29 medlemmer til Kulturudvalget.

Valgt blev:

1 Alex Ahrendtsen (DF)

2 Karin Nødgaard (DF)

3 Kristian Thulesen Dahl (DF)

4 Peter Skaarup (DF)

5 Morten Marinus (DF)

6 Jan Erik Messmann (DF)

7 Britt Bager (V)

8 Jan E. Jørgensen (V)

9 Michael Aastrup Jensen (V)

10 Eva Kjer Hansen (V)

11 Hans Christian Schmidt (V)

12 Anni Matthiesen (V)

13 Christina Egelund (LA)

14 Leif Mikkelsen (LA)

15 Naser Khader (KF)

16 Annette Lind (S)

17 Daniel Toft Jakobsen (S)

18 Flemming Møller Mortensen (S)

19 Jan Johansen (S)

20 Mogens Jensen (S)

21 Orla Hav (S)

22 Søren Søndergaard (EL)

23 Christian Juhl (EL)

24 Rasmus Nordqvist (ALT)

25 Carolina Magdalene Maier (ALT)

26 Zenia Stampe (RV)

27 Marianne Jelved (RV)

28 Jacob Mark (SF)

29 Pia Olsen Dyhr (SF)

Formand: Orla Hav (S)

Næstformand: Karin Nødgaard (DF)

Valg af 29 medlemmer til Ligestillingsudvalget.

Valgt blev:

1 Karina Adsbøl (DF)

2 Marlene Harpsøe (DF)

3 Karina Due (DF)

4 Pernille Bendixen (DF)

5 Merete Dea Larsen (DF)

6 Tilde Bork (DF)

7 Jakob Engel-Schmidt (V)

8 Louise Schack Elholm (V)

9 Jane Heitmann (V)

10 Anni Matthiesen (V)

11 Peter Juel Jensen (V)

12 Hans Andersen (V)

13 Laura Lindahl (LA)

14 May-Britt Kattrup (LA)

15 Brigitte Klintskov Jerkel (KF)

16 Astrid Krag (S)

17 Lars Aslan Rasmussen (S)

18 Julie Skovsby (S)

19 Troels Ravn (S)

20 Rasmus Horn Langhoff (S)

21 Yildiz Akdogan (S)

22 Johanne Schmidt-Nielsen (EL)

23 Pernille Skipper (EL)

24 Pernille Schnoor (ALT)

25 Carolina Magdalene Maier (ALT)

26 Nikolaj Amstrup (ALT)

27 Marianne Jelved (RV)

28 Trine Torp (SF)

29 Kirsten Normann Andersen (SF)

Formand: Karina Adsbøl (DF)

Næstformand: Yildiz Akdogan (S)

Valg af 29 medlemmer til Miljø- og Fødevareudvalget.

Valgt blev:

1 Pia Adelsteen (DF)

2 Lise Bech (DF)

3 René Christensen (DF)

4 Ib Poulsen (DF)

5 Karina Due (DF)

6 Erling Bonnesen (V)

7 Kristian Pihl Lorentzen (V)

8 Marianne Bredal (V)

9 Torsten Schack Pedersen (V)

10 Anni Matthiesen (V)

11 Hans Christian Schmidt (V)

12 Carsten Bach (LA)

13 Villum Christensen (LA)

14 Mette Abildgaard (KF)

15 Orla Østerby (KF)

16 Bjarne Laustsen (S)

17 Karin Gaardsted (S)

18 Christian Rabjerg Madsen (S)

19 Jesper Petersen (S)

20 Kirsten Brosbøl (S)

21 Simon Kollerup (S)

22 Søren Egge Rasmussen (EL)

23 Maria Reumert Gjerding (EL)

24 Christian Poll (ALT)

25 Nikolaj Amstrup (ALT)

26 Andreas Steenberg (RV)

27 Ida Auken (RV)

28 Trine Torp (SF)

29 Pia Olsen Dyhr (SF)

Formand: Pia Adelsteen (DF)

Næstformand: Christian Rabjerg Madsen (S)

Valg af 29 medlemmer til Retsudvalget.

Valgt blev:

1 Peter Skaarup (DF)

2 Peter Kofod Poulsen (DF)

3 Susanne Eilersen (DF)

4 Hans Kristian Skibby (DF)

5 Dennis Flydtkjær (DF)

6 Lise Bech (DF)

7 Preben Bang Henriksen (V)

8 Jan E. Jørgensen (V)

9 Britt Bager (V)

10 Jakob Engel-Schmidt (V)

11 Carl Holst (V)

12 Michael Aastrup Jensen (V)

13 Henrik Dahl (LA)

14 Christina Egelund (LA)

15 Naser Khader (KF)

16 Simon Kollerup (S)

17 Lars Aslan Rasmussen (S)

18 Mette Reissmann (S)

19 Mogens Jensen (S)

20 Rasmus Prehn (S)

21 Trine Bramsen (S)

22 Kaare Dybvad (S)

23 Rune Lund (EL)

24 Søren Søndergaard (EL)

25 Josephine Fock (ALT)

26 Sofie Carsten Nielsen (RV)

27 Zenia Stampe (RV)

28 Karsten Hønge (SF)

29 Aaja Chemnitz Larsen (IA)

Formand: Peter Skaarup (DF)

Næstformand: Mogens Jensen (S)

Valg af 29 medlemmer til Skatteudvalget.

Valgt blev:

1 Dennis Flydtkjær (DF)

2 Hans Kristian Skibby (DF)

3 Kim Christiansen (DF)

4 Jan Rytkjær Callesen (DF)

5 Mikkel Dencker (DF)

6 René Christensen (DF)

7 Louise Schack Elholm (V)

8 Jan E. Jørgensen (V)

9 Kristian Pihl Lorentzen (V)

10 Jacob Jensen (V)

11 Torsten Schack Pedersen (V)

12 Jakob Engel-Schmidt (V)

13 Joachim B. Olsen (LA)

14 May-Britt Kattrup (LA)

15 Anders Johansson (KF)

16 Per Husted (S)

17 Malte Larsen (S)

18 Daniel Toft Jakobsen (S)

19 Jesper Petersen (S)

20 Mattias Tesfaye (S)

21 Peter Hummelgaard Thomsen (S)

22 Lea Wermelin (S)

23 Rune Lund (EL)

24 Pelle Dragsted (EL)

25 Josephine Fock (ALT)

26 René Gade (ALT)

27 Andreas Steenberg (RV)

28 Lisbeth Bech Poulsen (SF)

29 Jacob Mark (SF)

Formand: Peter Hummelgaard Thomsen (S)

Næstformand: Joachim B. Olsen (LA)

Valg af 29 medlemmer til Social-, Indenrigs- og Børneudvalget.

Valgt blev:

1 Karin Nødgaard (DF)

2 Susanne Eilersen (DF)

3 Karina Adsbøl (DF)

4 Jens Henrik Thulesen Dahl (DF)

5 Pernille Bendixen (DF)

6 Morten Marinus (DF)

7 Jakob Engel-Schmidt (V)

8 Carl Holst (V)

9 Jane Heitmann (V)

10 Hans Andersen (V)

11 Marianne Bredal (V)

12 Anni Matthiesen (V)

13 Henrik Dahl (LA)

14 Laura Lindahl (LA)

15 Orla Østerby (KF)

16 Karen J. Klint (S)

17 Magnus Heunicke (S)

18 Orla Hav (S)

19 Pernille Rosenkrantz-Theil (S)

20 Troels Ravn (S)

21 Julie Skovsby (S)

22 Yildiz Akdogan (S)

23 Finn Sørensen (EL)

24 Pernille Skipper (EL)

25 Torsten Gejl (ALT)

26 Marianne Jelved (RV)

27 Lotte Rod (RV)

28 Trine Torp (SF)

29 Kirsten Normann Andersen (SF)

Formand: Troels Ravn (S)

Næstformand: Karin Nødgaard (DF)

Valg af 29 medlemmer til Sundheds- og Ældreudvalget.

Valgt blev:

1 Liselott Blixt (DF)

2 Karin Nødgaard (DF)

3 Karina Adsbøl (DF)

4 Susanne Eilersen (DF)

5 Jeppe Jakobsen (DF)

6 Jan Erik Messmann (DF)

7 Jane Heitmann (V)

8 Hans Christian Schmidt (V)

9 Hans Andersen (V)

10 Jakob Engel-Schmidt (V)

11 Marianne Bredal (V)

12 Jacob Jensen (V)

13 Laura Lindahl (LA)

14 May-Britt Kattrup (LA)

15 Brigitte Klintskov Jerkel (KF)

16 Astrid Krag (S)

17 Flemming Møller Mortensen (S)

18 Erik Christensen (S)

19 Julie Skovsby (S)

20 Karin Gaardsted (S)

21 Lea Wermelin (S)

22 Yildiz Akdogan (S)

23 Stine Brix (EL)

24 Finn Sørensen (EL)

25 Pernille Schnoor (ALT)

26 Torsten Gejl (ALT)

27 Lotte Rod (RV)

28 Kirsten Normann Andersen (SF)

29 Trine Torp (SF)

Formand: Liselott Blixt (DF)

Næstformand: Julie Skovsby (S)

Valg af 29 medlemmer til Transport-, Bygnings- og Boligudvalget.

Valgt blev:

1 Kim Christiansen (DF)

2 Merete Dea Larsen (DF)

3 Claus Kvist Hansen (DF)

4 Mette Hjermind Dencker (DF)

5 Jan Erik Messmann (DF)

6 Henrik Brodersen (DF)

7 Kristian Pihl Lorentzen (V)

8 Hans Andersen (V)

9 Hans Christian Schmidt (V)

10 Jane Heitmann (V)

11 Louise Schack Elholm (V)

12 Britt Bager (V)

13 May-Britt Kattrup (LA)

14 Villum Christensen (LA)

15 Rasmus Jarlov (KF)

16 Christian Rabjerg Madsen (S)

17 Erik Christensen (S)

18 Kaare Dybvad (S)

19 Lennart Damsbo-Andersen (S)

20 Magnus Heunicke (S)

21 Rasmus Prehn (S)

22 Mette Reissmann (S)

23 Lars Aslan Rasmussen (S)

24 Henning Hyllested (EL)

25 Søren Egge Rasmussen (EL)

26 Nikolaj Amstrup (ALT)

27 Andreas Steenberg (RV)

28 Karsten Hønge (SF)

29 Kirsten Normann Andersen (SF)

Formand: Lennart Damsbo-Andersen (S)

Næstformand: Kim Christiansen (DF)

Valg af 29 medlemmer til Uddannelses- og Forskningsudvalget.

Valgt blev:

1 Jens Henrik Thulesen Dahl (DF)

2 Marlene Harpsøe (DF)

3 Alex Ahrendtsen (DF)

4 Christian Langballe (DF)

5 Tilde Bork (DF)

6 Ib Poulsen (DF)

7 Anni Matthiesen (V)

8 Hans Andersen (V)

9 Bertel Haarder (V)

10 Louise Schack Elholm (V)

11 Marianne Bredal (V)

12 Jakob Engel-Schmidt (V)

13 Villum Christensen (LA)

14 Henrik Dahl (LA)

15 Brigitte Klintskov Jerkel (KF)

16 Christian Rabjerg Madsen (S)

17 Christine Antorini (S)

18 Kirsten Brosbøl (S)

19 Rasmus Prehn (S)

20 Julie Skovsby (S)

21 Mette Reissmann (S)

22 Eva Flyvholm (EL)

23 Pernille Skipper (EL)

24 Pernille Schnoor (ALT)

25 Carolina Magdalene Maier (ALT)

26 Sofie Carsten Nielsen (RV)

27 Lotte Rod (RV)

28 Jacob Mark (SF)

29 Trine Torp (SF)

Formand: Christine Antorini (S)

Næstformand: Henrik Dahl (LA)

Valg af 29 medlemmer til Udenrigsudvalget.

Valgt blev:

1 Claus Kvist Hansen (DF)

2 Hans Kristian Skibby (DF)

3 Søren Espersen (DF)

4 Tilde Bork (DF)

5 Marie Krarup (DF)

6 Kenneth Kristensen Berth (DF)

7 Michael Aastrup Jensen (V)

8 Jan E. Jørgensen (V)

9 Marcus Knuth (V)

10 Jakob Ellemann-Jensen (V)

11 Peter Juel Jensen (V)

12 Hans Christian Schmidt (V)

13 Carsten Bach (LA)

14 Henrik Dahl (LA)

15 Naser Khader (KF)

16 Maja Panduro (S)

17 Kirsten Brosbøl (S)

18 Mogens Lykketoft (S)

19 Mette Gjerskov (S)

20 Mogens Jensen (S)

21 Nick Hækkerup (S)

22 Yildiz Akdogan (S)

23 Peter Hummelgaard Thomsen (S)

24 Christian Juhl (EL)

25 Nikolaj Villumsen (EL)

26 Ulla Sandbæk (ALT)

27 Martin Lidegaard (RV)

28 Zenia Stampe (RV)

29 Holger K. Nielsen (SF)

Formand: Nick Hækkerup (S)

Næstformand: Naser Khader (KF)

Valg af 29 medlemmer til Udlændinge- og Integrationsudvalget.

Valgt blev:

1 Martin Henriksen (DF)

2 Peter Skaarup (DF)

3 Christian Langballe (DF)

4 Marie Krarup (DF)

5 Peter Kofod Poulsen (DF)

6 Pernille Bendixen (DF)

7 Marcus Knuth (V)

8 Britt Bager (V)

9 Preben Bang Henriksen (V)

10 Jakob Engel-Schmidt (V)

11 Erling Bonnesen (V)

12 Jan E. Jørgensen (V)

13 Laura Lindahl (LA)

14 Villum Christensen (LA)

15 Naser Khader (KF)

16 Dan Jørgensen (S)

17 Kaare Dybvad (S)

18 Thomas Jensen (S)

19 Karen J. Klint (S)

20 Astrid Krag (S)

21 Mattias Tesfaye (S)

22 Johanne Schmidt-Nielsen (EL)

23 Rune Lund (EL)

24 Carolina Magdalene Maier (ALT)

25 Josephine Fock (ALT)

26 Lotte Rod (RV)

27 Sofie Carsten Nielsen (RV)

28 Jacob Mark (SF)

29 Holger K. Nielsen (SF)

Formand: Martin Henriksen (DF)

Næstformand: Astrid Krag (S)

Valg af 29 medlemmer til Udvalget for Landdistrikter og Øer.

Valgt blev:

1 Mette Hjermind Dencker (DF)

2 Pia Adelsteen (DF)

3 Tilde Bork (DF)

4 Morten Marinus (DF)

5 Henrik Brodersen (DF)

6 Susanne Eilersen (DF)

7 Marianne Bredal (V)

8 Peter Juel Jensen (V)

9 Erling Bonnesen (V)

10 Hans Christian Schmidt (V)

11 Anni Matthiesen (V)

12 Britt Bager (V)

13 Villum Christensen (LA)

14 Leif Mikkelsen (LA)

15 Anders Johansson (KF)

16 Christian Rabjerg Madsen (S)

17 Troels Ravn (S)

18 Kaare Dybvad (S)

19 Per Husted (S)

20 Leif Lahn Jensen (S)

21 Lennart Damsbo-Andersen (S)

22 Magnus Heunicke (S)

23 Malte Larsen (S)

24 Henning Hyllested (EL)

25 Søren Egge Rasmussen (EL)

26 Nikolaj Amstrup (ALT)

27 Andreas Steenberg (RV)

28 Karsten Hønge (SF)

29 Kirsten Normann Andersen (SF)

Formand: Peter Juel Jensen (V)

Næstformand: Lennart Damsbo-Andersen (S)

Valg af 29 medlemmer til Undervisningsudvalget.

Valgt blev:

1 Jens Henrik Thulesen Dahl (DF)

2 Alex Ahrendtsen (DF)

3 Marlene Harpsøe (DF)

4 Dorthe Ullemose (DF)

5 Marie Krarup (DF)

6 Tilde Bork (DF)

7 Anni Matthiesen (V)

8 Peter Juel Jensen (V)

9 Jan E. Jørgensen (V)

10 Louise Schack Elholm (V)

11 Carl Holst (V)

12 Jane Heitmann (V)

13 Henrik Dahl (LA)

14 Laura Lindahl (LA)

15 Brigitte Klintskov Jerkel (KF)

16 Annette Lind (S)

17 Daniel Toft Jakobsen (S)

18 Jan Johansen (S)

19 Julie Skovsby (S)

20 Mattias Tesfaye (S)

21 Pernille Rosenkrantz-Theil (S)

22 Eva Flyvholm (EL)

23 Jakob Sølvhøj (EL)

24 Pernille Schnoor (ALT)

25 Carolina Magdalene Maier (ALT)

26 Torsten Gejl (ALT)

27 Lotte Rod (RV)

28 Marianne Jelved (RV)

29 Jacob Mark (SF)

Formand: Pernille Rosenkrantz-Theil (S)

Næstformand: Jens Henrik Thulesen Dahl (DF)

Valg af 29 medlemmer til Grønlandsudvalget.

Valgt blev:

1 Søren Espersen (DF)

2 Martin Henriksen (DF)

3 Kristian Thulesen Dahl (DF)

4 Claus Kvist Hansen (DF)

5 Peter Skaarup (DF)

6 Henrik Brodersen (DF)

7 Marcus Knuth (V)

8 Torsten Schack Pedersen (V)

9 Anni Matthiesen (V)

10 Bertel Haarder (V)

11 Peter Juel Jensen (V)

12 Jacob Jensen (V)

13 Villum Christensen (LA)

14 Carsten Bach (LA)

15 Rasmus Jarlov (KF)

16 Astrid Krag (S)

17 Flemming Møller Mortensen (S)

18 Jan Johansen (S)

19 Karin Gaardsted (S)

20 Yildiz Akdogan (S)

21 Mogens Jensen (S)

22 Mogens Lykketoft (S)

23 Christian Juhl (EL)

24 Finn Sørensen (EL)

25 Nikolaj Amstrup (ALT)

26 Martin Lidegaard (RV)

27 Karsten Hønge (SF)

28 Aaja Chemnitz Larsen (IA)

29 Aleqa Hammond (UFG)

Formand: Aleqa Hammond (UFG)

Næstformand: Aaja Chemnitz Larsen (IA)

Valg af 29 medlemmer til Færøudvalget.

Valgt blev:

1 Henrik Brodersen (DF)

2 Søren Espersen (DF)

3 Martin Henriksen (DF)

4 Morten Marinus (DF)

5 Peter Skaarup (DF)

6 Alex Ahrendtsen (DF)

7 Marianne Bredal (V)

8 Jakob Ellemann-Jensen (V)

9 Bertel Haarder (V)

10 Kristian Pihl Lorentzen (V)

11 Louise Schack Elholm (V)

12 Jacob Jensen (V)

13 Villum Christensen (LA)

14 Carsten Bach (LA)

15 Rasmus Jarlov (KF)

16 Astrid Krag (S)

17 Flemming Møller Mortensen (S)

18 Lars Aslan Rasmussen (S)

19 Karin Gaardsted (S)

20 Mogens Jensen (S)

21 Yildiz Akdogan (S)

22 Christian Juhl (EL)

23 Finn Sørensen (EL)

24 Nikolaj Amstrup (ALT)

25 Martin Lidegaard (RV)

26 Karsten Hønge (SF)

27 Trine Torp (SF)

28 Magni Arge (T)

29 Sjúrður Skaale (JF)

Formand: Magni Arge (T)

Næstformand: Henrik Brodersen (DF)

Valg af to medlemmer til at føre tilsyn med Folketingets bibliotek.

Valgt blev:

1 Alex Ahrendtsen (DF)

2 Daniel Toft Jakobsen (S)

Valg af 9 medlemmer til det i grundlovens § 71, stk. 7, omhandlede tilsyn med behandlingen af personer, som er underkastet frihedsberøvelse af den i grundlovens § 71, stk. 6, omhandlede art.

Valgt blev:

1 Karina Adsbøl (DF)

2 Karina Due (DF)

3 Jakob Engel-Schmidt (V)

4 Marianne Bredal (V)

5 May-Britt Kattrup (LA)

6 Karen J. Klint (S)

7 Stine Brix (EL)

8 Ulla Sandbæk (ALT)

9 Lotte Rod (RV)

Formand: Karina Adsbøl (DF)

Næstformand: Karen J. Klint (S)

Valg af 17 medlemmer og 17 stedfortrædere til Det Udenrigspolitiske Nævn.

Valgt blev:

Til medlemmer:

1 Søren Espersen (DF)

2 Kristian Thulesen Dahl (DF)

3 Peter Skaarup (DF)

4 Marie Krarup (DF)

5 Jakob Ellemann-Jensen (V)

6 Michael Aastrup Jensen (V)

7 Marcus Knuth (V)

8 Henrik Dahl (LA)

9 Naser Khader (KF)

10 Nicolai Wammen (S)

11 Mette Frederiksen (S)

12 Mogens Lykketoft (S)

13 Nick Hækkerup (S)

14 Nikolaj Villumsen (EL)

15 Rasmus Nordqvist (ALT)

16 Morten Østergaard (RV)

17 Holger K. Nielsen (SF)

Til stedfortrædere for:

1-4 a Martin Henriksen (DF)

1-4 b Claus Kvist Hansen (DF)

1-4 c Christian Langballe (DF)

1-4 d Kenneth Kristensen Berth (DF)

5-7 a Kristian Pihl Lorentzen (V)

5-7 b Eva Kjer Hansen (V)

5-7 c Peter Juel Jensen (V)

8 Christina Egelund (LA)

9 Rasmus Jarlov (KF)

10-13 a Kirsten Brosbøl (S)

10-13 b Mogens Jensen (S)

10-13 c Henrik Dam Kristensen (S)

10-13 d Mette Gjerskov (S)

14 Sjúrður Skaale (JF)

15 Magni Arge (T)

16 Martin Lidegaard (RV)

17 Aaja Chemnitz Larsen (IA)

Formand: Søren Espersen (DF)

Næstformand: Nick Hækkerup (S)

Valg af 16 medlemmer og 16 stedfortrædere til Nordisk Råd.

Valgt blev:

Til medlemmer:

1 Jan Erik Messmann (DF)

2 Mikkel Dencker (DF)

3 Henrik Brodersen (DF)

4 Bertel Haarder (V)

5 Jakob Engel-Schmidt (V)

6 Marcus Knuth (V)

7 Villum Christensen (LA)

8 Brigitte Klintskov Jerkel (KF)

9 Henrik Dam Kristensen (S)

10 Karen J. Klint (S)

11 Karin Gaardsted (S)

12 Mogens Jensen (S)

13 Annette Lind (S)

14 Orla Hav (S)

15 Christian Juhl (EL)

16 Christian Poll (ALT)

Til stedfortrædere for:

1 Liselott Blixt (DF)

2 Claus Kvist Hansen (DF)

3 Søren Espersen (DF)

4 Erling Bonnesen (V)

5 Jane Heitmann (V)

6 Carl Holst (V)

7 Carsten Bach (LA)

8 Mette Abildgaard (KF)

9 Lea Wermelin (S)

10 Pernille Schnoor (ALT)

11 Finn Sørensen (EL)

12 Martin Lidegaard (RV)

13 Aaja Chemnitz Larsen (IA)

14 Magni Arge (T)

15 Aleqa Hammond (UFG)

16 Sjúrður Skaale (JF)

Formand: Henrik Dam Kristensen (S)

Valg af 9 medlemmer og 9 stedfortrædere til udvalget vedrørende Det Etiske Råd.

Valgt blev:

Til medlemmer:

1 Liselott Blixt (DF)

2 Alex Ahrendtsen (DF)

3 Jane Heitmann (V)

4 Jan E. Jørgensen (V)

5 May-Britt Kattrup (LA)

6 Karen J. Klint (S)

7 Stine Brix (EL)

8 Carolina Magdalene Maier (ALT)

9 Lotte Rod (RV)

Til stedfortrædere for:

1 Karina Due (DF)

2 Karina Adsbøl (DF)

3 Britt Bager (V)

4 Eva Kjer Hansen (V)

5 Brigitte Klintskov Jerkel (KF)

6 Christian Rabjerg Madsen (S)

7 Daniel Toft Jakobsen (S)

8 Finn Sørensen (EL)

9 Trine Torp (SF)

Formand: Karen J. Klint (S)

Næstformand: Jane Heitmann (V)

Valg af 6 medlemmer og 6 stedfortrædere til OSCE's Parlamentariske Forsamling.

Valgt blev:

Til medlemmer:

1 Mikkel Dencker (DF)

2 Henrik Brodersen (DF)

3 Peter Juel Jensen (V)

4 Orla Hav (S)

5 Søren Søndergaard (EL)

6 Rasmus Nordqvist (ALT)

Til stedfortrædere for:

1 Villum Christensen (LA)

2 Rasmus Jarlov (KF)

3 Michael Aastrup Jensen (V)

4 Maja Panduro (S)

5 Martin Lidegaard (RV)

6 Holger K. Nielsen (SF)

Formand: Peter Juel Jensen (V)

Næstformand: Orla Hav (S)

Valg af 5 medlemmer og 5 stedfortrædere til Europarådets Parlamentariske Forsamling.

Valgt blev:

Til medlemmer:

1 Martin Henriksen (DF)

2 Christian Langballe (DF)

3 Michael Aastrup Jensen (V)

4 Mogens Jensen (S)

5 Søren Søndergaard (EL)

Til stedfortrædere for:

1 Peter Kofod Poulsen (DF)

2 Christina Egelund (LA)

3 Jan E. Jørgensen (V)

4 Ulla Sandbæk (ALT)

5 Aaja Chemnitz Larsen (IA)

Formand: Michael Aastrup Jensen (V)

Næstformand: Mogens Jensen (S)

Valg af 3 medlemmer og 3 stedfortrædere til Den Parlamentariske Forsamling for EU-Middelhavsområdet (UfM-PA).

Valgt blev:

Til medlemmer:

1 Kenneth Kristensen Berth (DF)

2 Bertel Haarder (V)

3 Christian Rabjerg Madsen (S)

Til stedfortrædere for:

1 Christina Egelund (LA)

2 Rasmus Jarlov (KF)

3 Nikolaj Amstrup (ALT)

Formand: Christian Rabjerg Madsen (S)

Næstformand: Bertel Haarder (V)

Valg af 1 medlem fra hver gruppe, der er præsenteret i Udvalget for Forretningsordenen, til dette udvalgs underudvalg, jævnfør § 59 i Folketingets Forretningsorden.

Valgt blev:

1 Peter Skaarup (DF)

2 Søren Gade (V)

3 Laura Lindahl (LA)

4 Mette Abildgaard (KF)

5 Henrik Sass Larsen (S)

6 Jakob Sølvhøj (EL)

7 René Gade (ALT)

8 Morten Østergaard (RV)

9 Jacob Mark (SF)

Formand: Søren Gade (V)].

Så er der ikke mere at foretage i dette møde.

Folketingets næste møde afholdes i morgen, torsdag den 5. oktober 2017, kl. 10.00.

Jeg henviser til den dagsorden, der fremgår af Folketingets hjemmeside.

 
 

Seneste møder

Seneste møder
Mødetype og udvalg

21-03-2018 kl. 17:30

Debat med Europaudvalgets medlemmer

Afspiller

21-03-2018 kl. 13:00

Åbent samråd i Miljø- og Fødevareudvalget om uafhængigheden af den forskningsbaserede myndighedsbetjening

Afspiller

21-03-2018 kl. 13:00

Høring i Social-, Indenrigs- og Børneudvalget om anbragte børn

Afspiller

21-03-2018 kl. 13:00

Møde nr. 73 i salen

Afspiller

21-03-2018 kl. 10:45

Møde i Europaudvalget

Afspiller

20-03-2018 kl. 18:30

Debatarrangement i Europaudvalget

Afspiller

20-03-2018 kl. 14:30

Åbent samråd i Retsudvalget om tilsynet med Efterretningstjenesternes kontrolmulighed

Afspiller

20-03-2018 kl. 13:00

Møde nr. 72 i salen

Afspiller

16-03-2018 kl. 10:00

Møde nr. 71 i salen

Afspiller

16-03-2018 kl. 08:30

Møde i Europaudvalget

Afspiller

15-03-2018 kl. 15:00

Åbent samråd i Forsvarsudvalget om F35 kampfly (piloters arbejdsvilkår og støj)

Afspiller

15-03-2018 kl. 12:00

Åbent samråd i Udenrigsudvalget om tyrkisk overvågning af borgere i Danmark og åbent samråd hvad regeringen vil gøre politisk, militært og humanitært i Syrien

Afspiller

15-03-2018 kl. 11:30

Møde nr. 70 i salen

Afspiller

14-03-2018 kl. 13:00

Møde nr. 69 i salen

Afspiller

14-03-2018 kl. 11:30

Åbent samråd i Beskæftigelsesudvalget om virksomhedspraktik

Afspiller

14-03-2018 kl. 09:30

Høring i Undervisningsudvalget om understøttende undervisning

Afspiller

13-03-2018 kl. 15:00

Åbent samråd i Undervisningsudvalget om mangel på folkeskole lærere

Afspiller

13-03-2018 kl. 14:45

Åbent samråd i Sundheds- og Ældreudvalget om indførelse af salg af tobaksvarer under disken

Afspiller

13-03-2018 kl. 13:00

Møde nr. 68 i salen

Afspiller

12-03-2018 kl. 10:00

Møde i Europaudvalget

Afspiller

02-03-2018 kl. 11:00

Åbent samråd i Udlændinge- og Integrationsudvalget om undervisning af børn indkvarteret på asylcentre og udrejsecentre i Danmark

Afspiller

02-03-2018 kl. 10:00

Møde i Europaudvalget

Afspiller

02-03-2018 kl. 10:00

Møde nr. 67 i salen

Afspiller

02-03-2018 kl. 09:30

Møde i Europarådet om Private and family life for LGBTI people

Afspiller

02-03-2018 kl. 09:30

Conference on Private and family life for LGBTI people

Afspiller