L 134 Forslag til lov om ændring af forskellige lovbestemmelser som følge af forældreansvarsloven.
(Behandling af retssager om forældremyndighed og tvangsfuldbyrdelse).
Af: Familie- og forbrugerminister Carina Christensen (KF)
Udvalg: Retsudvalget
Samling: 2006-07
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 31-01-2007
1. behandlet / henvist til udvalg 20-02-2007
Betænkning afgivet 26-04-2007
2. behandlet/direkte til 3. behandling 08-05-2007
3. behandlet, vedtaget 10-05-2007
Ministerområde:
Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender
Resumé:
Formålet med loven er at gennemføre en revision af retsplejelovens regler om behandling af retssager om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær samt om fogedrettens behandling af sager om tvangsfuldbyrdelse. Loven gennemfører endvidere ændringer i lovgivningen, der følger af forslag til forældreansvarslov (L 133).
Byretterne skal i forbindelse med et forberedende retsmøde kunne anmode en børnesagkyndig om at medvirke. Barnet skal inddrages under en tvangsfuldbyrdelsessag. Hvis fuldbyrdelsen skal ske ved umiddelbar magtanvendelse, skal der som udgangspunkt medvirke en børnesagkyndig og en repræsentant for kommunen.
Udgangspunktet er, at begge forældre tager del i udgifterne og ansvaret for transport af barnet ved samvær.
Afstemning:
Lovforslaget enstemmigt vedtaget med 111 stemmer.