L 19 Forslag til lov om ændring af forskellige skattelove.
(Udvidelse af definitionen af aktieombytning, skattemæssigt transparente enheder, SE- og SCE-selskabers flytning af hjemsted).
Af: Skatteminister Kristian Jensen (V)
Udvalg: Skatteudvalget
Samling: 2005-06
Status: Stadfæstet

Om lovforslaget

Sagsgang:
Fremsat 05-10-2005
1. behandlet / henvist til udvalg 28-10-2005
Betænkning afgivet 23-11-2005
2. behandlet/direkte til 3. behandling 01-12-2005
3. behandlet, vedtaget 06-12-2005
Ministerområde:
Skatteministeriet
Resumé:
Formålet med loven er at gennemføre de seneste ændringer af EU-fusionsskattedirektivet i dansk lovgivning.
Fusionsskattedirektivet giver mulighed for at udskyde beskatningen af kapitalgevinster ved fusioner, spaltninger, tilførsel af aktiver og ombytning af aktier, således at selskaber kan foretage grænseoverskridende omstruktureringer uden at udløse skat.
Med ændringerne udvides direktivets anvendelsesområde. Flere af ændringerne gælder dog allerede i Danmark, så der er kun tale om ændrede danske regler på fire områder.
For det første udvides kredsen af selskaber, der kan anvende direktivet. Det gælder også danske selskaber. Ud over aktie- og anpartsselskaber kan nu også andre selskaber, der beskattes som aktieselskaber, anvende direktivet.
For det andet kan reglerne om skattefri aktieombytning nu også anvendes, når et selskab erhverver yderligere aktier i et selskab, hvori det i forvejen besidder flertallet af stemmerettighederne.
For det tredje indeholder loven nye regler om nedslag for udenlandsk skat, når udenlandske selskaber, som Danmark anser for at være skattemæssigt transparente, indgår i omstruktureringer omfattet af direktivet.
For det fjerde indføres regler for, når et europæisk selskab (SE) eller et europæisk andelsselskab (SCE) flytter sit vedtægtsmæssige hjemsted fra Danmark til udlandet og selskabets fulde skattepligt til Danmark ophører. I disse tilfælde gælder tilsvarende regler, som når et udenlandsk selskab flytter selskabets ledelse fra Danmark til udlandet. Det betyder, at der ikke udløses beskatning vedrørende aktiver og passiver, som Danmark har beskatningsretten til efter flytningen. Aktionærerne i selskabet beskattes heller ikke som følge af flytningen.
Afstemning:
Lovforslaget vedtaget med 104 stemmer (V, S, DF, KF og RV) mod 10 (SF og EL).