Accepter cookiesAccepter ikke cookiesLæs mere om cookies

www.ft.dk bruger cookies for at sitet virker og samler statistik ind til forbedring af din brugeroplevelse.

 

Samling eller periode


Fra
Til

Datotype


Ministerområde


Udvalg


Fremsat af


Aktuel status

 

Lovforslag

 
NrTitelForslagsstillerMinisterområdeUdvalgStatusSamling
L 115Forslag til lov om ændring af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed. (Mulighed for, at ikkeautoriserede personer kan udføre priktest).Liselott Blixt (DF), Karina Adsbøl (DF), Jens Henrik Thulesen Dahl (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Susanne Eilersen (DF), Søren Espersen (DF), Jeppe Jakobsen (DF), Karin Nødgaard (DF), Peter Skaarup (DF)Sundheds- og ÆldreministerietSundheds- og Ældreudvalget (SUU)Fremsat2015-16
L 114Forslag til lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen. (Ophævelse af bestemmelser, som friholder kalenderføring, ministerbetjening og dokumenter udvekslet mellem ministre og folketingsmedlemmer fra at være omfattet af rette til aktindsigt).Pernille Skipper (EL), Stine Brix (EL), Peter Kofod Poulsen (DF), Peter Skaarup (DF), Josephine Fock (ALT), René Gade (ALT)JustitsministerietRetsudvalget (REU)Fremsat2015-16
L 113Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte, integrationsloven og forskellige andre love. (Kontanthjælpsloft, 225 timers regel, ferie til uddannelses- og kontanthjælpsmodtagere m.v.).Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen ()BeskæftigelsesministerietBeskæftigelsesudvalget (BEU)Fremsat2015-16
L 112Forslag til lov om ændring af lov om euforiserende stoffer. (Assisteret stofindtagelse i stofindtagelsesrum).Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde (V)Sundheds- og ÆldreministerietSundheds- og Ældreudvalget (SUU)Fremsat2015-16
L 111Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og forskellige andre love. (Udvidelse af personkredsen for modtagelse af integrationsydelse m.v.).Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg (V)Udlændinge-, Integrations- og BoligministerietUdlændinge-, Integrations- og Boligudvalget (UUI)1. beh./Henvist til udvalg2015-16
L 110Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om friplejeboliger. (Nedsættelse af grundkapital og kapitalindskud samt revision af reglerne for totaløkonomiske merinvesteringer m.v.).Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg (V)Udlændinge-, Integrations- og BoligministerietUdlændinge-, Integrations- og Boligudvalget (UUI)Fremsat2015-16
L 109Forslag til lov om indfødsrets meddelelse.Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg (V)Udlændinge-, Integrations- og BoligministerietIndfødsretsudvalget (IFU)1. beh./Henvist til udvalg2015-16
L 108Forslag til lov om ændring af lov om udlevering af lovovertrædere, lov om fuldbyrdelse af visse strafferetlige afgørelser i Den Europæiske Union, lov om international fuldbyrdelse af straf m.v. og retsplejeloven. (Overførsel af kompetence fra Justitsministeriets departement til anklagemyndigheden i sager om udlevering og fuldbyrdelse af visse strafferetlige afgørelser m.v.).Justitsminister Søren Pind (V)JustitsministerietRetsudvalget (REU)Fremsat2015-16
L 107Forslag til lov om knive og blankvåben m.v.Justitsminister Søren Pind (V)JustitsministerietRetsudvalget (REU)Fremsat2015-16
L 106Forslag til lov om ændring af deltidslov. (Opfølgning på begrundet udtalelse fra Europa-Kommissionen om forskelsbehandling af deltidsansatte og forenkling af loven).Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen ()BeskæftigelsesministerietBeskæftigelsesudvalget (BEU)1. beh./Henvist til udvalg2015-16
L 105Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Værdighedspolitikker for ældreplejen).Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde (V)Sundheds- og ÆldreministerietSundheds- og Ældreudvalget (SUU)1. beh./Henvist til udvalg2015-16
L 104Forslag til lov om tillægsbevilling for finansåret 2015.Finansminister Claus Hjort Frederiksen (V)FinansministerietFinansudvalget (FIU)1. beh./Henvist til udvalg2015-16
L 103Forslag til lov om betalingskonti.Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V)Erhvervs- og VækstministerietErhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget (ERU)1. beh./Henvist til udvalg2015-16
L 102Forslag til lov om ændring af lov om letbane på Ring 3, lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S og lov om trafikselskaber. (Anlæg af letbanen på Ring 3, særlig regulering i anlægsperioden m.v.).Transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt (V)Transport- og BygningsministerietTransport- og Bygningsudvalget (TRU)1. beh./Henvist til udvalg2015-16
L 101Forslag til lov om ændring af byggeloven. (Indførelse af certificeringsordning for dokumentation af tekniske forhold, undtagelse af udlejningsejendomme for byggeskadeforsikring m.v.).Transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt (V)Transport- og BygningsministerietTransport- og Bygningsudvalget (TRU)1. beh./Henvist til udvalg2015-16
L 100Forslag til lov om ændring af lov om international fuldbyrdelse af forældremyndighedsafgørelser m.v. (internationale børnebortførelser). (Øget fleksibilitet i anvendelsen af retshjælpsordningen i børnebortførelsessager).Social- og indenrigsminister Karen Ellemann (V)Social- og IndenrigsministerietSocial- og Indenrigsudvalget (SOU)1. beh./Henvist til udvalg2015-16
L 99Forslag til lov om ændring af toldloven, momsloven, opkrævningsloven og lov om anvendelse af Det Europæiske Fællesskabs forordning om toldmyndighedernes indgriben over for varer, der mistænkes for at krænke visse intellektuelle ejendomsrettigheder, og om de foranstaltninger, som skal træffes over for varer, der krænker sådanne rettigheder. (Ændringer som følge af forordning om EU-toldkodeksen).Skatteminister Karsten Lauritzen (V)SkatteministerietSkatteudvalget (SAU)1. beh./Henvist til udvalg2015-16
L 98Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Skærpelse af straffen for voldtægt, for samleje med et barn under 15 år ved udnyttelse af fysisk eller psykisk overlegenhed og for falsk anklage).Justitsminister Søren Pind (V)JustitsministerietRetsudvalget (REU)1. beh./Henvist til udvalg2015-16
L 97Forslag til lov om ændring af lov om retshjælp til indgivelse og førelse af klagesager for internationale klageorganer i henhold til menneskerettighedskonventioner og retsplejeloven. (Ændring af betingelserne for retshjælp og indførelse af klageadgang til Procesbevillingsnævnet).Justitsminister Søren Pind (V)JustitsministerietRetsudvalget (REU)1. beh./Henvist til udvalg2015-16
L 96Forslag til lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. (Fastfrysning af grundskyld for ejerboliger i 2016).Skatteminister Karsten Lauritzen (V)SkatteministerietSkatteudvalget (SAU)1. beh./Henvist til udvalg2015-16
L 95Forslag til lov om ændring af ligningsloven. (Grøn boligjobordning i 2016 og 2017).Skatteminister Karsten Lauritzen (V)SkatteministerietSkatteudvalget (SAU)Betænkning afgivet2015-16
L 94Forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love. (Indførelse af register over reelle ejere).Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V)Erhvervs- og VækstministerietErhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget (ERU)1. beh./Henvist til udvalg2015-16
L 93Forslag til lov om pilotudbud af pristillæg for elektricitet fremstillet på solcelleanlæg.Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V)Energi-, Forsynings- og KlimaministerietEnergi-, Forsynings- og Klimaudvalget (EFK)1. beh./Henvist til udvalg2015-16
L 92Forslag til lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold.Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V)Energi-, Forsynings- og KlimaministerietEnergi-, Forsynings- og Klimaudvalget (EFK)1. beh./Henvist til udvalg2015-16
L 91Forslag til lov om ændring af lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold, lov om vandforsyning m.v., lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. og forskellige andre love. (Opfølgning på politisk forlig om en ny og forbedret regulering af den danske vandsektor).Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V)Energi-, Forsynings- og KlimaministerietEnergi-, Forsynings- og Klimaudvalget (EFK)Betænkning afgivet2015-16


Folketinget, Christiansborg
1240 København K
Telefon: +45 3337 5500