Accepter cookiesAccepter ikke cookiesLæs mere om cookies

www.ft.dk bruger cookies for at sitet virker og samler statistik ind til forbedring af din brugeroplevelse.

 

Samling eller periode


Fra
Til

Datotype


Ministerområde


Udvalg


Fremsat af


Aktuel status

 

Lovforslag

 
NrTitelForslagsstillerMinisterområdeUdvalgStatusSamling
L 41Forslag til lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme. (Hvidvaskloven).Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V)Erhvervs- og VækstministerietErhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget (ERU)Fremsat2016-17
L 40Forslag til lov om markedsføring.Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V)Erhvervs- og VækstministerietErhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget (ERU)Fremsat2016-17
L 39Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love. (Forhøjelse af bødeniveauet for overtrædelse af lov om finansiel virksomhed, udpegning af systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI), krav til egnethed og hæderlighed for nøglepersoner i SIFIer, aflønningsregler for finansielle virksomheder m.v., lempelse af kapitalkrav for fondsmæglerselskaber, udvidelse af tilsyns- og kontrolbeføjelser for Finanstilsynet og Erhvervsstyrelsen for at imødegå markedsmisbrug m.v.).Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V)Erhvervs- og VækstministerietErhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget (ERU)Fremsat2016-17
L 38Forslag til lov om ændring af lov om apotekervirksomhed og lov om lægemidler. (Bedre tilgængelighed til lægemidler ved etablering af apotekernes vagttjeneste og selvvalg af håndkøbslægemidler).Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde (V)Sundheds- og ÆldreministerietSundheds- og Ældreudvalget (SUU)Fremsat2016-17
L 37Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven. (Bedre vilkår for etablering af virksomhedsinstitutioner og internationale dagtilbud).Minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby (V)Ministeriet for Børn, Undervisning og LigestillingBørne- og Undervisningsudvalget (BUU)1. beh./Henvist til udvalg2016-17
L 36Forslag til lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om efterskoler og frie fagskoler. (Styrkelse af kvaliteten på de frie grundskoler m.v.).Minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby (V)Ministeriet for Børn, Undervisning og LigestillingBørne- og Undervisningsudvalget (BUU)1. beh./Henvist til udvalg2016-17
L 35Forslag til lov om ændring af hjemmeværnsloven. (Nedlæggelse af Marinehjemmeværnsinspektoratet og Flyverhjemmeværnsinspektoratet).Forsvarsminister Peter Christensen ()ForsvarsministerietForsvarsudvalget (FOU)1. beh./Henvist til udvalg2016-17
L 34Forslag til lov om ændring af lov om vandplanlægning og forskellige andre love. (Inddragelse af kommuner og vandråd i afgrænsning af vandløb i vandområdeplaner og kvalificering af udpegning af kunstige og stærkt modificerede vandløb samt ny organisering i Miljø- og Fødevareministeriet).Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V)Miljø- og FødevareministerietMiljø- og Fødevareudvalget (MOF)Fremsat2016-17
L 33Forslag til lov om ændring af lov om Det Økonomiske Råd og Det Miljøøkonomiske Råd. (Formandskabets vurdering af produktivitetsudviklingen, sammensætningen af rådene, og lovfæstelse af ”følg-eller-forklar”-princippet m.v.).Finansminister Claus Hjort Frederiksen (V)FinansministerietFinansudvalget (FIU)Fremsat2016-17
L 32Forslag til lov om ændring af lov om tjenestemænd og lov om tjenestemandspension. (Rådighedsløn til personer, der har nået folkepensionsalderen, beregning af førtidspension for visse tjenestemænd og ret til tilskadekomstpension).Finansminister Claus Hjort Frederiksen (V)FinansministerietBeskæftigelsesudvalget (BEU)1. beh./Henvist til udvalg2016-17
L 31Forslag til lov om tilskud til Færøernes hjemmestyre for 2016-2019.Finansminister Claus Hjort Frederiksen (V)FinansministerietFærøudvalget (FÆU)1. beh./Henvist til udvalg2016-17
L 30Forslag til lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning. (Decorumkrav og obligatorisk kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre).Kirkeminister Bertel Haarder (V)KirkeministerietKirkeudvalget (KIU)Fremsat2016-17
L 29Forslag til lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af lønsum m.v., lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af kvælstofoxider, lov om registrering af køretøjer og forskellige andre love. (Tilpasning af afgiftslovene til Europa-Kommissionens statsstøttereform, lønsumsafgiftsfritagelse for visse undervisningsaktiviteter, ændring af godtgørelsesbestemmelse for elektricitet leveret fra land til skibe, tekniske justeringer af lov om afgift af kvælstofoxider og ændring af reglerne for registrering og udstedelse af EU-registreringsbevis for blokvogne m.v.).Skatteminister Karsten Lauritzen (V)SkatteministerietSkatteudvalget (SAU)Fremsat2016-17
L 28Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven og ligningsloven. (Omkostningsgodtgørelse til skattepligtige selskaber og fonde, udskydelse af søgsmålsfristen ved klage til Folketingets Ombudsmand, overførelse af sager om fradrag for forbedring af grundværdi fra Landsskatteretten til vurderingsankenævnene, ingen omkostningsgodtgørelse ved påklage af afgørelser om godtgørelse og ved overspringelse af klageinstans i sager om ejendomsvurderinger, initiativer til imødegåelse af misbrug af godtgørelsesordningen m.v.).Skatteminister Karsten Lauritzen (V)SkatteministerietSkatteudvalget (SAU)Fremsat2016-17
L 27Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, ligningsloven og skattekontrolloven. (Ophævelse af fondes adgang til fradrag for ikke almennyttige uddelinger).Skatteminister Karsten Lauritzen (V)SkatteministerietSkatteudvalget (SAU)Fremsat2016-17
L 26Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, ligningsloven, skattekontrolloven og forskellige andre love. (Implementering af ændringsdirektiver vedrørende automatisk udveksling af skatteafgørelser og land for land-rapportering, skærpede "colabøder", ophævelse af bopælskravet i relation til lån til betaling af ejendomsskatter og ophævelse af krav om dansk statsborgerskab for modtagelse af skattefrie udetillæg m.v.)Skatteminister Karsten Lauritzen (V)SkatteministerietSkatteudvalget (SAU)Fremsat2016-17
L 25Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, fusionsskatteloven og selskabsskatteloven. (Lempelse af elafgift for forlystelser, ændring af reglerne om skattefri spaltning, fradrag for livforsikringsselskabers særlige bonushensættelser, værdiansættelse af kooperationsbeskattede andelsforeningers unoterede aktier samt ændring af reglerne om sambeskatning i forbindelse med konkurs).Skatteminister Karsten Lauritzen (V)SkatteministerietSkatteudvalget (SAU)Fremsat2016-17
L 24Forslag til lov om ændring af varemærkeloven og forskellige andre love. (Styrket indsats mod piratkopiering ved etablering af en særlig enhed om håndhævelse og piratkopiering samt overførsel af gebyrindtægter).Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V)Erhvervs- og VækstministerietErhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget (ERU)Fremsat2016-17
L 23Forslag til lov om ændring af selskabsloven og årsregnskabsloven. (Ændrede krav til ejerregistrering, betinget lovliggørelse af kapitalejerlån m.v.).Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V)Erhvervs- og VækstministerietErhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget (ERU)Fremsat2016-17
L 22Forslag til lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Tidsbegrænsning af erhvervslejeaftaler og vurdering af markedslejen).Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V)Erhvervs- og VækstministerietErhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget (ERU)1. beh./Henvist til udvalg2016-17
L 21Forslag til lov om behandling af erstatningssager vedrørende overtrædelser af konkurrenceretten.Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V)Erhvervs- og VækstministerietErhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget (ERU)1. beh./Henvist til udvalg2016-17
L 20Forslag til lov om ændring af retsplejeloven. (Sagkyndig bevisførelse m.v.).Justitsminister Søren Pind (V)JustitsministerietRetsudvalget (REU)Fremsat2016-17
L 19Forslag til lov om ændring af lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning. (Strakstilhold).Justitsminister Søren Pind (V)JustitsministerietRetsudvalget (REU)Fremsat2016-17
L 18Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Kriminalisering af udtrykkelig billigelse af visse strafbare handlinger som led i religiøs oplæring).Justitsminister Søren Pind (V)JustitsministerietRetsudvalget (REU)Fremsat2016-17
L 17Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod besøgende i bestemte lokaler og lov om politiets virksomhed. (Initiativer mod handel med hash m.v. og politiets anvendelse af peberspray).Justitsminister Søren Pind (V)JustitsministerietRetsudvalget (REU)Fremsat2016-17


Folketinget, Christiansborg
1240 København K
Telefon: +45 3337 5500