Accepter cookiesAccepter ikke cookiesLæs mere om cookies

www.ft.dk bruger cookies for at sitet virker og samler statistik ind til forbedring af din brugeroplevelse.

 

Samling eller periode


Fra
Til

Datotype


Ministerområde


Udvalg


Fremsat af


Aktuel status

 

Lovforslag

 
NrTitelForslagsstillerMinisterområdeUdvalgStatusSamling
L 191Forslag til lov om ændring af retsplejeloven. (Ændring af aldersgrænsen for nævninge og domsmænd).Karsten Lauritzen (V), Peter Skaarup (DF), Simon Emil Ammitzbøll (LA), Mai Mercado (KF)JustitsministerietRetsudvalget (REU)Fremsat2014-15
L 190Forslag til lov om ændring af opkrævningsloven og selskabsskatteloven. (Ændring af rentetillæg for afregning af selskabsskat og begrænsning af indestående på skattekontoen m.v.).Skatteminister Benny Engelbrecht (S)SkatteministerietSkatteudvalget (SAU)Fremsat2014-15
L 189Forslag til lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat.(Fritagelse for grundskyld for ejendomme ramt af kystnedbrydning).Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaard (RV)Økonomi- og IndenrigsministerietKommunaludvalget (KOU)Fremsat2014-15
L 188Forslag til lov om indfødsrets meddelelse.Justitsminister Mette Frederiksen (S)JustitsministerietIndfødsretsudvalget (IFU)1. beh./Henvist til udvalg2014-15
L 187Forslag til lov om ændring af adoptionsloven. (Et nyt adoptionssystem m.v.).Minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Manu Sareen (RV)Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale ForholdSocialudvalget (SOU)1. beh./Henvist til udvalg2014-15
L 186Forslag til lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om klageadgang og kompetence m.v. på det familieretlige område. (Ankestyrelsen som familieretlig klagemyndighed m.v.).Minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Manu Sareen (RV)Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale ForholdSocialudvalget (SOU)1. beh./Henvist til udvalg2014-15
L 185Forslag til lov om ændring af udlændingeloven og lov om ferie. (Udmøntning af aftalen om en bedre au pair-ordning m.v.).Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen (S)BeskæftigelsesministerietUdvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik (UUI)1. beh./Henvist til udvalg2014-15
L 184Forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, lov om arbejdsløshedsforsikring og forskellige andre love. (Ændring af investeringsregler som følge af Solvens II, undtagelse af investeringsdel fra lov om offentlighed i forvaltningen, fritagelse for betaling af finansieringsbidrag m.v.).Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen (S)BeskæftigelsesministerietBeskæftigelsesudvalget (BEU)1. beh./Henvist til udvalg2014-15
L 183Forslag til lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne.Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen (S)BeskæftigelsesministerietBeskæftigelsesudvalget (BEU)1. beh./Henvist til udvalg2014-15
L 182Forslag til lov om ændring af lov om erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion. (Udvidelse af den sikrede personkreds).Jørgen Arbo-Bæhr (EL), Frank Aaen (EL), Christian Juhl (EL)BeskæftigelsesministerietBeskæftigelsesudvalget (BEU)Fremsat2014-15
L 181Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen. (Indførelse af fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi, ændring af bedømmelsesordning ved folkeskolens skriftlige prøver m.v.).Undervisningsminister Christine Antorini (S)UndervisningsministerietBørne- og Undervisningsudvalget (BUU)Betænkning afgivet2014-15
L 180Forslag til lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om efterskoler og frie fagskoler. (Tilskud til inklusion, specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand på frie skoler og enkeltfagsprøve på frie fagskoler m.v.).Undervisningsminister Christine Antorini (S)UndervisningsministerietBørne- og Undervisningsudvalget (BUU)1. beh./Henvist til udvalg2014-15
L 179Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om socialtilsyn. (Øget kvalitet i alkoholbehandlingen).Minister for sundhed og forebyggelse Nick Hækkerup (S)Ministeriet for Sundhed og ForebyggelseSundheds- og Forebyggelsesudvalget (SUU)Fremsat2014-15
L 178Forslag til lov om ændring af lov om udenrigstjenesten. (Ansættelse af tjenestemænd på åremål, ændring af proceduren for at stille en tjenestemand til rådighed, ophævelse af reglerne om notarialforretninger m.v.).Udenrigsminister Martin Lidegaard ()UdenrigsministerietUdenrigsudvalget (URU)Betænkning afgivet2014-15
L 177Forslag til lov om ændring af lov om varmeforsyning og byggeloven. (Kommuners adgang til varetagelse af varmeforsyningsvirksomhed samt bygningsopvarmning baseret på vedvarende energi m.v.).Klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen (RV)Klima-, Energi- og BygningsministerietKlima-, Energi- og Bygningsudvalget (KEB)1. beh./Henvist til udvalg2014-15
L 176Forslag til lov om en ordning for økonomisk risikodækning i forbindelse med geotermiboringer.Klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen (RV)Klima-, Energi- og BygningsministerietKlima-, Energi- og Bygningsudvalget (KEB)1. beh./Henvist til udvalg2014-15
L 175Forslag til lov om anlæg af en ny Storstrømsbro og nedrivning af den eksisterende Storstrømsbro.Transportminister Magnus Heunicke (S)TransportministerietTransportudvalget (TRU)1. beh./Henvist til udvalg2014-15
L 174Forslag til lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel. (Ansatte chauffører, ophævelse af chaufførudlånsordningen, aflønning af chaufførvikarer, udvidet anvendelse af overenskomstnævnet, ændring af domstolsprøvelse i visse sager).Transportminister Magnus Heunicke (S)TransportministerietTransportudvalget (TRU)1. beh./Henvist til udvalg2014-15
L 173Forslag til lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love. (Natlukning af spillehaller med gevinstgivende spilleautomater, ophævelse af reglen om nedslag i afgiften for udlodninger, justering af gebyrskalaen for onlinekasino og væddemål, månedsafregning for onlinekasino og væddemål m.v.).Skatteminister Benny Engelbrecht (S)SkatteministerietSkatteudvalget (SAU)1. beh./Henvist til udvalg2014-15
L 172Forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme og skattekontrolloven. (Gennemførelse af en del af initiativerne i skattelypakken på erhvervsområdet).Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S)Erhvervs- og VækstministerietErhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget (ERU)1. beh./Henvist til udvalg2014-15
L 171Forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. (Tilpasninger i udligningssystemet som følge af omlægning af refusionssystemet på beskæftigelsesområdet).Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaard (RV)Økonomi- og IndenrigsministerietKommunaludvalget (KOU)1. beh./Henvist til udvalg2014-15
L 170Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Målrettet rådgivning til voksne i risiko for radikalisering, eller som ønsker at forlade ekstremistiske miljøer).Minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Manu Sareen (RV)Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale ForholdUdvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik (UUI)1. beh./Henvist til udvalg2014-15
L 169Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.).Minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Manu Sareen (RV)Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale ForholdSocialudvalget (SOU)1. beh./Henvist til udvalg2014-15
L 168Forslag til lov om ændring af arkivloven. (Databeskyttelse af visse personoplysninger indsamlet i forbindelse med patientbehandling).Kulturminister Marianne Jelved (RV)KulturministerietKulturudvalget (KUU)1. beh./Henvist til udvalg2014-15
L 167Forslag til lov om ændring af ligningsloven, boafgiftsloven, fondsbeskatningsloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love. (Skattelypakke om trusts, værdiansættelse af aktiver i forbindelse med bindende svar og international omgåelsesklausul samt udskydelse af selvangivelsesfristen for selskaber m.v., lempelse af sanktionen ved manglende registrering af underskud og korrektion af satserne for vægtafgift af personbiler m.v.).Skatteminister Benny Engelbrecht (S)SkatteministerietSkatteudvalget (SAU)3.beh./Vedtaget2014-15


Folketinget, Christiansborg
1240 København K
Telefon: +45 3337 5500