Accepter cookiesAccepter ikke cookiesLæs mere om cookies

www.ft.dk bruger cookies for at sitet virker og samler statistik ind til forbedring af din brugeroplevelse.

 

Samling eller periode


Fra
Til

Datotype


Ministerområde


Udvalg


Fremsat af


Aktuel status

 

Lovforslag

 
NrTitelForslagsstillerMinisterområdeUdvalgStatusSamling
L 205Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Midlertidig forhøjelse af timebegrænsning for frivilligt, ulønnet arbejde).Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V)BeskæftigelsesministerietBeskæftigelsesudvalget (BEU)Fremsat2016-17
L 204Forslag til lov om ændring af udlændingeloven, lov om voksenansvar for anbragte børn og unge og lov om socialtilsyn. (Ro og orden på indkvarteringssteder for uledsagede mindreårige udlændinge m.v.).Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V)Udlændinge- og integrationsministerietUdlændinge- og Integrationsudvalget (UUI)Fremsat2016-17
L 203Forslag til lov om ændring af universitetsloven. (Bedre rammer for ledelse).Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V)Uddannelses- og ForskningsministerietUddannelses- og Forskningsudvalget (UFU)Fremsat2016-17
L 202Forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, lov om erhvervsuddannelser, lov om folkeskolen og forskellige andre love. (Praktikpladsafhængigt bidrag til AUB m.v.).Undervisningsminister Merete Riisager (LA)UndervisningsministerietUndervisningsudvalget (UNU)Fremsat2016-17
L 201Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Ophævelse af regler om gyldighedstid for kørekort for ældre).Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA)Transport-, Bygnings- og BoligministerietTransport-, Bygnings- og Boligudvalget (TRU)Fremsat2016-17
L 200Forslag til lov om frikommunenetværk.Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll (LA)Økonomi- og IndenrigsministerietSocial-, Indenrigs- og Børneudvalget (SOU)Fremsat2016-17
L 199Forslag til lov om ændring af lov om kommunale og regionale valg og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet. (Afskaffelse af valgret for udlændinge på tålt ophold, udvisningsdømte udlændinge og administrativt udviste udlændinge m.v.).Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll (LA)Økonomi- og IndenrigsministerietSocial-, Indenrigs- og Børneudvalget (SOU)Fremsat2016-17
L 198Forslag til lov om ændring af lov om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse af politiske partiers regnskaber og lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (Øget åbenhed om den private økonomiske støtte til politiske partier m.v.).Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll (LA)Økonomi- og IndenrigsministerietUdvalget for Forretningsordenen (UFO)Fremsat2016-17
L 197Forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. (Kompensation for øget afgiftsbelastning og udvidelse af landevejsprincippet for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer).Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll (LA)Økonomi- og IndenrigsministerietUdvalget for Landdistrikter og Øer (ULØ)Fremsat2016-17
L 196Forslag til lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil og lov om Danske Spil A/S. (Liberalisering af onlinebingo, heste- og hundevæddemål og væddemål på kapflyvning med brevduer samt indførelse af et særligt bidrag til hestevæddeløbssporten).Skatteminister Karsten Lauritzen (V)SkatteministerietSkatteudvalget (SAU)Fremsat2016-17
L 195Forslag til lov om ændring af ligningsloven. (Skattefrihed for OL- og PL-præmiebonus).Skatteminister Karsten Lauritzen (V)SkatteministerietSkatteudvalget (SAU)Fremsat2016-17
L 194Forslag til lov om ændring af ligningsloven. (Kvalifikation af selvstændig erhvervsvirksomhed ved deltagelse i et skattemæssigt transparent selskab).Skatteminister Karsten Lauritzen (V)SkatteministerietSkatteudvalget (SAU)Fremsat2016-17
L 193Forslag til lov om forbud mod anvendelse af bestemte ejendomme som samlingssted for en gruppe.Justitsminister Søren Pape Poulsen (KF)JustitsministerietRetsudvalget (REU)Fremsat2016-17
L 192Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love. (Blokering af hjemmesider og stop af offentlige ydelser til fremmedkrigere).Justitsminister Søren Pape Poulsen (KF)JustitsministerietRetsudvalget (REU)Fremsat2016-17
L 191Forslag til lov om ændring af lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, våbenloven, udleveringsloven samt lov om udlevering af lovovertrædere til Finland, Island, Norge og Sverige. (Ændring af revisionsbestemmelse).Justitsminister Søren Pape Poulsen (KF)JustitsministerietRetsudvalget (REU)Fremsat2016-17
L 190Forslag til lov om ændring af straffeloven, lov om forbud mod ophold i bestemte ejendomme og lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Styrket indsats mod rocker- og bandekriminalitet m.v.).Justitsminister Søren Pape Poulsen (KF)JustitsministerietRetsudvalget (REU)Fremsat2016-17
L 189Forslag til lov om indfødsrets meddelelse.Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V)Udlændinge- og integrationsministerietIndfødsretsudvalget (IFU)Fremsat2016-17
L 188Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Øget brug af biometri m.v.).Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V)Udlændinge- og integrationsministerietUdlændinge- og Integrationsudvalget (UUI)Fremsat2016-17
L 187Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om ejendomskreditselskaber og lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. (Øget gennemsigtighed og mobilitet på realkreditmarkedet).Erhvervsminister Brian Mikkelsen (KF)ErhvervsministerietErhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget (ERU)1. beh./Henvist til udvalg2016-17
L 186Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder og forskellige andre love. (Ændrede procedurer vedrørende nedskrivning og konvertering af kapitalinstrumenter m.m.).Erhvervsminister Brian Mikkelsen (KF)ErhvervsministerietErhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget (ERU)1. beh./Henvist til udvalg2016-17
L 185Forslag til lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile. (Tvangsbehandlingsloven).Karen Ellemann (V)Sundheds- og ÆldreministerietSundheds- og Ældreudvalget (SUU)Fremsat2016-17
L 184Forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. (Indførelse af investeringsrammer på selvejeområdet).Undervisningsminister Merete Riisager (LA)UndervisningsministerietUndervisningsudvalget (UNU)1. beh./Henvist til udvalg2016-17
L 183Forslag til lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love. (Nedsættelse af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder og genoptagelse af skatteansættelsen for værdipapirer m.v.).Skatteminister Karsten Lauritzen (V)SkatteministerietSkatteudvalget (SAU)1. beh./Henvist til udvalg2016-17
L 182Forslag til lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, ligningsloven, momsloven, tinglysningsafgiftsloven, toldloven og forskellige andre love. (Tilretning af elpatronordningen, valgfrihed for flypendleres beregningsgrundlag for befordringsfradrag, betalingspligt for moms ved tvangsauktionssalg, adgang til tilbagebetaling af tingslysningsafgift ved tastefejl, ændring af sikkerhedsstillelsesordningen for potentiel toldskyld m.v.).Skatteminister Karsten Lauritzen (V)SkatteministerietSkatteudvalget (SAU)1. beh./Henvist til udvalg2016-17
L 181Forslag til lov om ændring af universitetsloven, lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser og forskellige andre love. (Indførelse af investeringsrammer på selvejeområdet og opfølgning på omlægning af tilskudssystem for maritime efter- og videreuddannelser m.v.).Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V)Uddannelses- og ForskningsministerietUddannelses- og Forskningsudvalget (UFU)1. beh./Henvist til udvalg2016-17


Folketinget, Christiansborg
1240 København K
Telefon: +45 3337 5500