Accepter cookiesAccepter ikke cookiesLæs mere om cookies

www.ft.dk bruger cookies for at sitet virker og samler statistik ind til forbedring af din brugeroplevelse.

 

Samling eller periode


Fra
Til

Datotype


Ministerområde


Udvalg


Fremsat af


Aktuel status

 

Lovforslag

 
NrTitelForslagsstillerMinisterområdeUdvalgStatusSamling
L 72Forslag til lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. (Løn- og arbejdsvilkår for chauffører, udvidelse af overenskomstnævnets kompetence m.v.). Rasmus Prehn (S), Henning Hyllested (EL), Christian Poll (ALT), Andreas Steenberg (RV), Karsten Hønge (SF)Transport- og BygningsministerietTransport- og Bygningsudvalget (TRU)Fremsat2015-16
L 71Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. og fusionsskatteloven. (Afskaffelse af fondes konsolideringsfradrag og overførselsreglen for fonde m.v.).Skatteminister Karsten Lauritzen (V)SkatteministerietSkatteudvalget (SAU)Fremsat2015-16
L 70Forslag til lov om ændring af lov om afgift af kvælstofoxider og forskellige andre love. (Nedsættelse af NOx-afgiften, tilretning og senere ophævelse af NOx-afgiftsloven, indførelse af forbrugsregistrering for afgifterne på affaldsvarme og ændring af visse miljø- og energiafgifter).Skatteminister Karsten Lauritzen (V)SkatteministerietSkatteudvalget (SAU)Fremsat2015-16
L 69Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven. (Nedsættelse af registreringsafgiftens højeste sats for personbiler m.v.).Skatteminister Karsten Lauritzen (V)SkatteministerietSkatteudvalget (SAU)Fremsat2015-16
L 68Forslag til lov om ændring af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække. (Justering af reglerne om kvælstofnormer).Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V)Miljø- og FødevareministerietMiljø- og Fødevareudvalget (MOF)Fremsat2015-16
L 67Forslag til lov om ændring af lov om individuel boligstøtte. (Boligydelsespakke).Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen ()BeskæftigelsesministerietBeskæftigelsesudvalget (BEU)Fremsat2015-16
L 66Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. (Ændret minimumskrav til mentorindsats, sammenlægning af rammer for mentor og aktiv indsats m.v.).Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen ()BeskæftigelsesministerietBeskæftigelsesudvalget (BEU)Fremsat2015-16
L 65Forslag til lov om ophævelse af reklameafgiftsloven. (Ophævelse af reklameafgiftsloven).Skatteminister Karsten Lauritzen (V)SkatteministerietSkatteudvalget (SAU)Fremsat2015-16
L 64Forslag til lov om ændring af ligningsloven. (Forhøjelse af fradrag for passage af Storebæltsforbindelsen).Skatteminister Karsten Lauritzen (V)SkatteministerietSkatteudvalget (SAU)Fremsat2015-16
L 63Forslag til lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. (Bedre rammer for skoletilbud på 27 småøer).Minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby (V)Ministeriet for Børn, Undervisning og LigestillingBørne- og Undervisningsudvalget (BUU)Fremsat2015-16
L 62Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Håndtering af flygtninge- og migrantsituationen).Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg (V)Udlændinge-, Integrations- og BoligministerietUdlændinge-, Integrations- og Boligudvalget (UUI)Stadfæstet2015-16
L 61Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og forskellige andre love. (Indfasning af eldrevne og brændselscelledrevne køretøjer i grøn ejerafgift og registreringsafgift m.v.).Skatteminister Karsten Lauritzen (V)SkatteministerietSkatteudvalget (SAU)Fremsat2015-16
L 60Forslag til lov om Indfødsretsprøven af 2015.Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg (V)Udlændinge-, Integrations- og BoligministerietIndfødsretsudvalget (IFU)Fremsat2015-16
L 59Forslag til lov om ophævelse af lov om randzoner.Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V)Miljø- og FødevareministerietMiljø- og Fødevareudvalget (MOF)1. beh./Henvist til udvalg2015-16
L 58Forslag til lov om ændring af lov om dyrkning m.v. af genetisk modificerede afgrøder og lov om miljø og genteknologi. (Dyrkningsforbud, obligatorisk digital kommunikation m.v.).Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V)Miljø- og FødevareministerietMiljø- og Fødevareudvalget (MOF)1. beh./Henvist til udvalg2015-16
L 57Forslag til lov om ændring af lov om fødevarer. (Ændret finansiering af kontrolkampagner og kosttilskudskontrol, og indførelse af mulighed for rekvireret vejledning).Miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen (V)Miljø- og FødevareministerietMiljø- og Fødevareudvalget (MOF)1. beh./Henvist til udvalg2015-16
L 56Forslag til lov om ændring af momsloven og forskellige andre love. (Momsgodtgørelse for ambassader m.v., bemyndigelse til momskontrol af betalingsoplysninger, tilpasning af reglerne om herboende repræsentant for motoransvars- og lystfartøjsforsikringer, tilpasning af adgangen til indhentelse og registrering af oplysninger i Køretøjsregisteret, afskaffelse af befordringsfradrag m.v. for skattefritagne personer m.v.).Skatteminister Karsten Lauritzen (V)SkatteministerietSkatteudvalget (SAU)1. beh./Henvist til udvalg2015-16
L 55Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om aktiv socialpolitik og lov om ferie. (Midlertidig periode med ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom m.v.).Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen ()BeskæftigelsesministerietBeskæftigelsesudvalget (BEU)1. beh./Henvist til udvalg2015-16
L 54Forslag til lov om ændring af lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse. (Ændring af organiseringen og administrationen af Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse).Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen ()BeskæftigelsesministerietBeskæftigelsesudvalget (BEU)1. beh./Henvist til udvalg2015-16
L 53Forslag til lov om ændring af lov om dansk indfødsret. (Ophævelse af erklæringsadgangen for unge født og opvokset i Danmark m.v.).Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg (V)Udlændinge-, Integrations- og BoligministerietIndfødsretsudvalget (IFU)Fremsat2015-16
L 52Forslag til lov om ændring af lov om naturgasforsyning. (Bemyndigelse til fastsættelse af regler om opgørelse af produktions- og tilførselsomkostninger for opgraderet og renset biogas m.v.).Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V)Energi-, Forsynings- og KlimaministerietEnergi-, Forsynings- og Klimaudvalget (EFK)1. beh./Henvist til udvalg2015-16
L 51Forslag til lov om ændring af lov om planlægning og lov om midlertidig regulering af boligforholdene. (Udvidelse af flexboligordningen).Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V)Erhvervs- og VækstministerietErhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget (ERU)1. beh./Henvist til udvalg2015-16
L 50Forslag til lov om EKF Danmarks Eksportkredit.Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V)Erhvervs- og VækstministerietErhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget (ERU)1. beh./Henvist til udvalg2015-16
L 49Forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse og forskellige andre love. (Tilskud til fjernundervisning m.v.).Minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby (V)Ministeriet for Børn, Undervisning og LigestillingBørne- og Undervisningsudvalget (BUU)1. beh./Henvist til udvalg2015-16
L 48Forslag til lov om ændring af retsplejeloven. (Udtagelse af blodprøve, anklagemyndighedens deltagelse i retsmøder via videokommunikation ved fristforlængelser m.v.).Justitsminister Søren Pind (V)JustitsministerietRetsudvalget (REU)1. beh./Henvist til udvalg2015-16
L 47Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Målretning af de forebyggende hjemmebesøg).Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde (V)Sundheds- og ÆldreministerietSundheds- og Ældreudvalget (SUU)1. beh./Henvist til udvalg2015-16
L 46Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, arbejdsmarkedsbidragsloven, kildeskatteloven, ligningsloven og pensionsbeskatningsloven. (Indførelse af land for land-rapportering for store multinationale koncerner, gennemførelse af ændring af direktiv om administrativt samarbejde på beskatningsområdet m.v.).Skatteminister Karsten Lauritzen (V)SkatteministerietSkatteudvalget (SAU)1. beh./Henvist til udvalg2015-16
L 45Forslag til lov om ændring af kursgevinstloven, ligningsloven, pensionsafkastbeskatningsloven, statsskatteloven og forskellige andre love. (Skattemæssig behandling af negative renter, forrentning af pensionsafkastskat og renter vedrørende visse pensionsordninger m.v.).Skatteminister Karsten Lauritzen (V)SkatteministerietSkatteudvalget (SAU)1. beh./Henvist til udvalg2015-16
L 44Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om socialtilsyn. (Øget kvalitet i alkoholbehandlingen).Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde (V)Sundheds- og ÆldreministerietSundheds- og Ældreudvalget (SUU)1. beh./Henvist til udvalg2015-16
L 43Forslag til lov om ændring af retsplejeloven. (Videoafhøring af børn og unge i straffesager).Justitsminister Søren Pind (V)JustitsministerietRetsudvalget (REU)1. beh./Henvist til udvalg2015-16
L 42Forslag til lov om ændring af retsplejelov for Grønland. (Videoafhøring af børn og unge i kriminalsager m.v.).Justitsminister Søren Pind (V)JustitsministerietGrønlandsudvalget (GRU)1. beh./Henvist til udvalg2015-16
L 41Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje, lov om ændring af færdselsloven og pasloven og lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og forskellige andre love. (Videoafhøring af børn og unge i straffesager, bestemmelser om territorial gyldighed for Færøerne og Grønland m.v.).Justitsminister Søren Pind (V)JustitsministerietFærøudvalget (FÆU)1. beh./Henvist til udvalg2015-16
L 40Forslag til lov om ændring af lov om social pension og lov om arbejdsskadesikring. (Regulering af folkepensionsalderen, ændring af revisionsbestemmelse m.v.).Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen ()BeskæftigelsesministerietBeskæftigelsesudvalget (BEU)1. beh./Henvist til udvalg2015-16
L 39Forslag til lov om ændring af lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd. (Ophævelse af revisionsbestemmelse).Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V)Erhvervs- og VækstministerietErhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget (ERU)1. beh./Henvist til udvalg2015-16
L 38Forslag til lov om ændring af lov om betalingstjenester og elektroniske penge. (Loft over interbankgebyrer, tilsyn med forordningen om interbankgebyrer m.v.).Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V)Erhvervs- og VækstministerietErhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget (ERU)2. beh./Direkte til 3. beh.2015-16
L 37Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om investeringsforeninger m.v., lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love. (Gennemførelse af UCITS V-direktivet, indfasning af nyt likviditetsdækningskrav for penge- og realkreditinstitutter og hjemmel for Finanstilsynet til at indsamle og offentliggøre priser på boliglån).Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V)Erhvervs- og VækstministerietErhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget (ERU)2. beh./Direkte til 3. beh.2015-16
L 36Forslag til lov om indfødsrets meddelelse.Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg (V)Udlændinge-, Integrations- og BoligministerietIndfødsretsudvalget (IFU)1. beh./Henvist til udvalg2015-16
L 35Forslag til lov om ændring af myndighedsloven for Grønland, lov om ikrafttræden for Grønland af lov om ægteskabets retsvirkninger, retsplejelov for Grønland og kriminallov for Grønland. (Ændringer som følge af ikraftsættelse for Grønland af forældreansvarslovgivningen og lovgivningen om ægteskab mellem to personer af samme køn).Social- og indenrigsminister Karen Ellemann (V)Social- og IndenrigsministerietGrønlandsudvalget (GRU)1. beh./Henvist til udvalg2015-16
L 34Forslag til lov om ændring af lov om tilbagelevering af kulturgoder, som ulovligt er fjernet fra et EU-medlemslands område m.v. (Gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/60/EU af 15. maj 2014 om tilbagelevering af kulturgoder).Kulturminister Bertel Haarder (V)KulturministerietKulturudvalget (KUU)Betænkning afgivet2015-16
L 33Forslag til lov om ændring af lov om luftfart. (Fri adgang til og fra ankomst- og afgangsterminaler, trafikledelsesordninger på flyvepladsernes områder og opkrævning af betaling).Transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt (V)Transport- og BygningsministerietTransport- og Bygningsudvalget (TRU)1. beh./Henvist til udvalg2015-16
L 32Forslag til lov om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer.Uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen (V)Uddannelses- og ForskningsministerietUddannelses- og Forskningsudvalget (UFU)1. beh./Henvist til udvalg2015-16
L 31Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø. (Risikobaseret tilsyn, offentliggørelse af navne på virksomheder under skærpet tilsyn, skærpelse af straf og offentliggørelse af arbejdspladsvurdering vedrørende elektromagnetiske felter m.v.).Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen ()BeskæftigelsesministerietBeskæftigelsesudvalget (BEU)1. beh./Henvist til udvalg2015-16
L 30Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi. (Nedsættelse af støtte for husstandsvindmøller).Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V)Energi-, Forsynings- og KlimaministerietEnergi-, Forsynings- og Klimaudvalget (EFK)1. beh./Henvist til udvalg2015-16
L 29Forslag til lov om omdannelse af retsforbeholdet til en tilvalgsordning.Udenrigsminister Kristian Jensen (V)UdenrigsministerietEuropaudvalget (EUU)3.beh./Vedtaget2015-16
L 28Forslag til lov om ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet. (Indførelse af krav om retlig interesse, formandsafgørelser samt mulighed for, at Institut for Menneskerettigheder – Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution kan indbringe visse sager for Ligebehandlingsnævnet m.v.).Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen ()BeskæftigelsesministerietLigestillingsudvalget (LIU)Betænkning afgivet2015-16
L 27Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring i Grønland. (Tekniske justeringer).Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen ()BeskæftigelsesministerietGrønlandsudvalget (GRU)Betænkning afgivet2015-16
L 26Forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love. (Ændring af investeringsregler som følge af solvens II, undtagelse af investeringsdel fra lov om offentlighed i forvaltningen, fritagelse for betaling af finansieringsbidrag m.v.).Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen ()BeskæftigelsesministerietBeskæftigelsesudvalget (BEU)Betænkning afgivet2015-16
L 25Forslag til lov om ansættelsesklausuler.Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen ()BeskæftigelsesministerietBeskæftigelsesudvalget (BEU)Betænkning afgivet2015-16
L 24Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Tilslutning til fjendtlig væbnet styrke).Justitsminister Søren Pind (V)JustitsministerietRetsudvalget (REU)Betænkning afgivet2015-16
L 23Forslag til lov om ændring af lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET) og toldloven. (Politiets Efterretningstjenestes adgang til oplysninger om flypassagerer i terrorsager m.v. og SKATs håndtering af oplysninger om flypassagerer i forbindelse med toldkontrol m.v.).Justitsminister Søren Pind (V)JustitsministerietRetsudvalget (REU)1. beh./Henvist til udvalg2015-16


Folketinget, Christiansborg
1240 København K
Telefon: +45 3337 5500