Accepter cookiesAccepter ikke cookiesLæs mere om cookies

www.ft.dk bruger cookies for at sitet virker og samler statistik ind til forbedring af din brugeroplevelse.

 

Samling eller periode


Fra
Til

Datotype


Ministerområde


Udvalg


Fremsat af


Aktuel status

 

Lovforslag

 
NrTitelForslagsstillerMinisterområdeUdvalgStatusSamling
L 206Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Ophævelse af blasfemibestemmelsen).Peter Skaarup (DF), Pia Adelsteen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Søren Espersen (DF), Dennis Flydtkjær (DF)JustitsministerietRetsudvalget (REU)Fremsat2014-15
L 205Forslag til lov om en midlertidig jobpræmie til personer med en langvarig ydelsesperiode.Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen (S)BeskæftigelsesministerietBeskæftigelsesudvalget (BEU)1. beh./Henvist til udvalg2014-15
L 204Forslag til lov om ændring af lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET) og toldloven (Politiets Efterretningstjenestes adgang til oplysninger om flypassagerer i terrorsager m.v. og SKATs håndtering af oplysninger om flypassagerer i forbindelse med toldkontrol m.v.).Justitsminister Mette Frederiksen (S)JustitsministerietRetsudvalget (REU)1. beh./Henvist til udvalg2014-15
L 203Forslag til lov om ændring af lov om midlertidig regulering af boligforholdene og lov om planlægning. (Benyttelse af helårsboliger til fritidsformål).Minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen (S)Ministeriet for By, Bolig og LanddistrikterUdvalget for Landdistrikter og Øer (ULØ)1. beh./Henvist til udvalg2014-15
L 202Forslag til lov om ændring af lov om røgfri miljøer. (Udskydelse af tidspunktet for lovens revision).Minister for sundhed og forebyggelse Nick Hækkerup (S)Ministeriet for Sundhed og ForebyggelseSundheds- og Forebyggelsesudvalget (SUU)1. beh./Henvist til udvalg2014-15
L 201Forslag til lov om net- og informationssikkerhed.Forsvarsminister Nicolai Wammen (S)ForsvarsministerietForsvarsudvalget (FOU)1. beh./Henvist til udvalg2014-15
L 200Forslag til lov om ændring af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE). (Styrket indsats mod aktiviteter i udlandet, der kan indebære en terrortrussel mod Danmark og danske interesser).Forsvarsminister Nicolai Wammen (S)ForsvarsministerietForsvarsudvalget (FOU)1. beh./Henvist til udvalg2014-15
L 199Forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om aktiv socialpolitik og lov om ferie. (Midlertidig periode med ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom m.v.).Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen (S)BeskæftigelsesministerietBeskæftigelsesudvalget (BEU)Betænkning afgivet2014-15
L 198Forslag til lov om ændring af integrationsloven, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og forskellige andre love. (Jobrettet integrationsprogram for nytilkomne flygtninge og familiesammenførte udlændinge m.v.).Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen (S)BeskæftigelsesministerietUdvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik (UUI)1. beh./Henvist til udvalg2014-15
L 197Forslag til lov om ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet. (Indførelse af krav om retlig interesse, formandsafgørelser samt mulighed for, at Institut for Menneskerettigheder – Danmarks Nationale Menneskerettighedsinstitution kan indbringe visse sager for Ligebehandlingsnævnet m.v.).Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen (S)BeskæftigelsesministerietLigestillingsudvalget (LIU)1. beh./Henvist til udvalg2014-15
L 196Forslag til lov om ansættelsesklausuler.Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen (S)BeskæftigelsesministerietBeskæftigelsesudvalget (BEU)1. beh./Henvist til udvalg2014-15
L 195Forslag til ændring af udlændingeloven. (Gennemførelse af den reviderede Eurodac-forordning).Justitsminister Mette Frederiksen (S)JustitsministerietUdvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik (UUI)Betænkning afgivet2014-15
L 194Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Kompetenceændring i relation til sager om humanitær opholdstilladelse m.v.).Justitsminister Mette Frederiksen (S)JustitsministerietUdvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik (UUI)Betænkning afgivet2014-15
L 193Forslag til lov om ændring af lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, våbenloven, udleveringsloven samt lov om udlevering af lovovertrædere til Finland, Island, Norge og Sverige. (Ændring af revisionsbestemmelse).Justitsminister Mette Frederiksen (S)JustitsministerietRetsudvalget (REU)1. beh./Henvist til udvalg2014-15
L 192Forslag til lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v. (Løn- og arbejdsvilkår for chauffører, udvidelse af overenskomstnævnets kompetence m.v.).Transportminister Magnus Heunicke (S)TransportministerietTransportudvalget (TRU)1. beh./Henvist til udvalg2014-15
L 191Forslag til lov om ændring af retsplejeloven. (Ændring af aldersgrænsen for nævninge og domsmænd).Karsten Lauritzen (V), Peter Skaarup (DF), Simon Emil Ammitzbøll (LA), Mai Mercado (KF)JustitsministerietRetsudvalget (REU)1. beh./Henvist til udvalg2014-15
L 190Forslag til lov om ændring af opkrævningsloven og selskabsskatteloven. (Ændring af rentetillæg for afregning af selskabsskat og begrænsning af indestående på skattekontoen m.v.).Skatteminister Benny Engelbrecht (S)SkatteministerietSkatteudvalget (SAU)Betænkning afgivet2014-15
L 189Forslag til lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat. (Fritagelse for grundskyld for ejendomme ramt af kystnedbrydning).Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaard (RV)Økonomi- og IndenrigsministerietKommunaludvalget (KOU)Betænkning afgivet2014-15
L 188Forslag til lov om indfødsrets meddelelse.Justitsminister Mette Frederiksen (S)JustitsministerietIndfødsretsudvalget (IFU)Betænkning afgivet2014-15
L 187Forslag til lov om ændring af adoptionsloven. (Et nyt adoptionssystem m.v.).Minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Manu Sareen (RV)Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale ForholdSocialudvalget (SOU)Betænkning afgivet2014-15
L 186Forslag til lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om klageadgang og kompetence m.v. på det familieretlige område. (Ankestyrelsen som familieretlig klagemyndighed m.v.).Minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Manu Sareen (RV)Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale ForholdSocialudvalget (SOU)Betænkning afgivet2014-15
L 185Forslag til lov om ændring af udlændingeloven og lov om ferie. (Udmøntning af aftalen om en bedre au pair-ordning m.v.).Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen (S)BeskæftigelsesministerietUdvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik (UUI)3.beh./Vedtaget2014-15
L 184Forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love. (Ændring af investeringsregler som følge af Solvens II, undtagelse af investeringsdel fra lov om offentlighed i forvaltningen, fritagelse for betaling af finansieringsbidrag m.v.).Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen (S)BeskæftigelsesministerietBeskæftigelsesudvalget (BEU)Betænkning afgivet2014-15
L 183Forslag til lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne.Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen (S)BeskæftigelsesministerietBeskæftigelsesudvalget (BEU)Betænkning afgivet2014-15
L 182Forslag til lov om ændring af lov om erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion. (Udvidelse af den sikrede personkreds).Jørgen Arbo-Bæhr (EL), Frank Aaen (EL), Christian Juhl (EL)BeskæftigelsesministerietBeskæftigelsesudvalget (BEU)Betænkning afgivet2014-15
L 181Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen. (Indførelse af fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi, ændring af bedømmelsesordning ved folkeskolens skriftlige prøver m.v.).Undervisningsminister Christine Antorini (S)UndervisningsministerietBørne- og Undervisningsudvalget (BUU)2. beh./Direkte til 3. beh.2014-15
L 180Forslag til lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om efterskoler og frie fagskoler. (Tilskud til inklusion, specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand på frie skoler og enkeltfagsprøve på frie fagskoler m.v.).Undervisningsminister Christine Antorini (S)UndervisningsministerietBørne- og Undervisningsudvalget (BUU)3.beh./Vedtaget2014-15
L 179Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om socialtilsyn. (Øget kvalitet i alkoholbehandlingen).Minister for sundhed og forebyggelse Nick Hækkerup (S)Ministeriet for Sundhed og ForebyggelseSundheds- og Forebyggelsesudvalget (SUU)Betænkning afgivet2014-15
L 178Forslag til lov om ændring af lov om udenrigstjenesten. (Ansættelse af tjenestemænd på åremål, ændring af proceduren for at stille en tjenestemand til rådighed, ophævelse af reglerne om notarialforretninger m.v.).Udenrigsminister Martin Lidegaard ()UdenrigsministerietUdenrigsudvalget (URU)2. beh./Direkte til 3. beh.2014-15
L 177Forslag til lov om ændring af lov om varmeforsyning og byggeloven. (Kommuners adgang til varetagelse af varmeforsyningsvirksomhed samt bygningsopvarmning baseret på vedvarende energi m.v.).Klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen (RV)Klima-, Energi- og BygningsministerietKlima-, Energi- og Bygningsudvalget (KEB)3.beh./Vedtaget2014-15
L 176Forslag til lov om en ordning for økonomisk risikoafdækning i forbindelse med geotermiboringer.Klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen (RV)Klima-, Energi- og BygningsministerietKlima-, Energi- og Bygningsudvalget (KEB)3.beh./Vedtaget2014-15
L 175Forslag til lov om anlæg af en ny Storstrømsbro og nedrivning af den eksisterende Storstrømsbro.Transportminister Magnus Heunicke (S)TransportministerietTransportudvalget (TRU)2. beh./Direkte til 3. beh.2014-15
L 174Forslag til lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel. (Ansatte chauffører, ophævelse af chaufførudlånsordningen, aflønning af chaufførvikarer, udvidet anvendelse af overenskomstnævnet, ændring af domstolsprøvelse i visse sager m.v.).Transportminister Magnus Heunicke (S)TransportministerietTransportudvalget (TRU)Tillægsbetænkning afgivet2014-15
L 173Forslag til lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love. (Natlukning af spillehaller med gevinstgivende spilleautomater, ophævelse af reglen om nedslag i afgiften for udlodninger, justering af gebyrskalaen for onlinekasino og væddemål, månedsafregning for onlinekasino og væddemål m.v.).Skatteminister Benny Engelbrecht (S)SkatteministerietSkatteudvalget (SAU)1. beh./Henvist til udvalg2014-15
L 172Forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme og skattekontrolloven. (Gennemførelse af en del af initiativerne i skattelypakken på erhvervsområdet).Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S)Erhvervs- og VækstministerietErhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget (ERU)2. beh./Direkte til 3. beh.2014-15
L 171Forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. (Tilpasninger i udligningssystemet som følge af omlægning af refusionssystemet på beskæftigelsesområdet).Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaard (RV)Økonomi- og IndenrigsministerietKommunaludvalget (KOU)Betænkning afgivet2014-15
L 170Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Målrettet rådgivning til voksne i risiko for radikalisering, eller som ønsker at forlade ekstremistiske miljøer).Minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Manu Sareen (RV)Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale ForholdUdvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik (UUI)Betænkning afgivet2014-15
L 169Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.).Minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Manu Sareen (RV)Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale ForholdSocialudvalget (SOU)3.beh./Vedtaget2014-15
L 168Forslag til lov om ændring af arkivloven. (Særlig regulering i arkivloven af Dansk AlmenMedicinsk Database (DAMD)).Kulturminister Marianne Jelved (RV)KulturministerietKulturudvalget (KUU)Stadfæstet2014-15
L 167Forslag til lov om ændring af ligningsloven, boafgiftsloven, fondsbeskatningsloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love. (Skattelypakke om trusts, værdiansættelse af aktiver i forbindelse med bindende svar og international omgåelsesklausul samt udskydelse af selvangivelsesfristen for selskaber m.v., lempelse af sanktionen ved manglende registrering af underskud og korrektion af satserne for vægtafgift af personbiler m.v.).Skatteminister Benny Engelbrecht (S)SkatteministerietSkatteudvalget (SAU)Stadfæstet2014-15
L 166Forslag til lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre. (Forlængelse af perioden for midlertidig nedsættelse af grundvederlag til ministre).Finansminister Bjarne Corydon (S)FinansministerietUdvalget for Forretningsordenen (UFO)3.beh./Vedtaget2014-15
L 165Forslag til lov om ændring af lov om planlægning. (Midlertidige opholdssteder til flygtninge).Miljøminister Kirsten Brosbøl (S)MiljøministerietMiljøudvalget (MIU)Stadfæstet2014-15
L 164Forslag til udbudslov.Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S)Erhvervs- og VækstministerietErhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget (ERU)1. beh./Henvist til udvalg2014-15
L 163Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser og lov om elforsyning. (Ny ansøgningsprocedure og grænse på 500 kW for støtte til bl.a. solcelleanlæg og husstandsvindmøller, investeringstilskud og driftsstøtte til kraft-varme-værker, afregningsvilkår for Horns Rev 3 og ophævelse af treledstariffen m.v.).Klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen (RV)Klima-, Energi- og BygningsministerietKlima-, Energi- og Bygningsudvalget (KEB)3.beh./Vedtaget2014-15
L 162Forslag til jernbanelov.Transportminister Magnus Heunicke (S)TransportministerietTransportudvalget (TRU)3.beh./Vedtaget2014-15
L 161Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel boligstøtte. (Kollektive bofællesskaber).Minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen (S)Ministeriet for By, Bolig og LanddistrikterBy- og Boligudvalget (BYB)Stadfæstet2014-15
L 160Forslag til lov om udbud af ungdomsuddannelser i udlandet.Undervisningsminister Christine Antorini (S)UndervisningsministerietBørne- og Undervisningsudvalget (BUU)Stadfæstet2014-15
L 159Forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. (Nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer).Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaard (RV)Økonomi- og IndenrigsministerietUdvalget for Landdistrikter og Øer (ULØ)Stadfæstet2014-15
L 158Forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget. (Indførelse af prioriteret sideordnet opstilling).Morten Marinus (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Mette Hjermind Dencker (DF), Mikkel Dencker (DF), Dennis Flydtkjær (DF), Peter Skaarup (DF)Økonomi- og IndenrigsministerietKommunaludvalget (KOU)1. beh./Henvist til udvalg2014-15
L 157Forslag til lov om ændring af lov om graveadgang og ekspropriation m.v. til telekommunikationsformål, lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester og konkurrenceloven. (Fælles udnyttelse af passiv fysisk infrastruktur, forberedelse af bygninger til højhastighedsnet, krav til øget sikring af ikkediskrimination ved lancering af nye eller væsentligt ændrede detailprodukter, sektorspecifik fusionskontrol og gratis wifi til turismeformål m.v.).Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S)Erhvervs- og VækstministerietErhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget (ERU)2. beh./Direkte til 3. beh.2014-15


Folketinget, Christiansborg
1240 København K
Telefon: +45 3337 5500