Accepter cookiesAccepter ikke cookiesLæs mere om cookies

www.ft.dk bruger cookies for at sitet virker og samler statistik ind til forbedring af din brugeroplevelse.

 

Samling eller periode


Fra
Til

Datotype


Ministerområde


Udvalg


Fremsat af


Aktuel status

 

Lovforslag

 
NrTitelForslagsstillerMinisterområdeUdvalgStatusSamling
L 84Forslag til lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer. (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse).Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen (S)BeskæftigelsesministerietBeskæftigelsesudvalget (BEU)Fremsat2014-15
L 83Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø. (Undtagelse af frivilligt arbejde fra krav om arbejdspladsvurdering og arbejdsmiljøorganisation, forebyggelse af arbejdsrelateret vold, trusler og anden krænkende adfærd uden for arbejdstid, Arbejdstilsynets adgang til at indhente oplysninger fra eksterne registre m.v.).Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen (S)BeskæftigelsesministerietBeskæftigelsesudvalget (BEU)Fremsat2014-15
L 82Forslag til lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål).Minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen (S)Ministeriet for By, Bolig og LanddistrikterBy- og Boligudvalget (BYB)Fremsat2014-15
L 81Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte og kildeskatteloven. (Ophævelse af gensidig forsørgelsespligt for samlevende, afskaffelse af laveste forsørgersats, højere boligsikring til unge par med børn, særlig støtte for unge under 30 år, ingen fradrag for lejeindtægter fra logerende i egen bolig m.v.).Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen (S)BeskæftigelsesministerietBeskæftigelsesudvalget (BEU)Fremsat2014-15
L 80Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Enlig-forsørgersats til unge med anbragte børn og mulighed for arbejdsindtægter op til 24.000 kr. årligt for unge på særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse).Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen (S)BeskæftigelsesministerietBeskæftigelsesudvalget (BEU)Fremsat2014-15
L 79Forslag til lov om ændring af lov om social pension. (Genindførelse af tidligere gældende regler for optjening af ret til folkepension for flygtninge).Minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Manu Sareen (RV)Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale ForholdSocialudvalget (SOU)Fremsat2014-15
L 78Forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx), lov om erhvervsuddannelser og lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. (Socialt tilskud til ungdomsuddannelsesinstitutioner på baggrund af andelen af frafaldstruede elever).Undervisningsminister Christine Antorini (S)UndervisningsministerietBørne- og Undervisningsudvalget (BUU)Fremsat2014-15
L 77Forslag til lov om Den Danske Naturfond.Miljøminister Kirsten Brosbøl (S)MiljøministerietMiljøudvalget (MIU)1. beh./Henvist til udvalg2014-15
L 76Forslag til lov om ændring af lov om vurdering af landets faste ejendomme. (Vurderinger i årene 2015 og 2016).Skatteminister Benny Engelbrecht (S)SkatteministerietSkatteudvalget (SAU)Fremsat2014-15
L 75Forslag til lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst.Skatteminister Benny Engelbrecht (S)SkatteministerietSkatteudvalget (SAU)Fremsat2014-15
L 74Forslag til lov om ændring af ligningsloven og lov om ændring af lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag og lov om en børne- og ungeydelse. (Forhøjelse af loftet over fradrag for fagforeningskontingenter og beregning af ydelser i 2012 ved bopæl eller beskæftigelse i Grønland og på Færøerne).Skatteminister Benny Engelbrecht (S)SkatteministerietSkatteudvalget (SAU)1. beh./Henvist til udvalg2014-15
L 73Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om betalingstjenester og elektroniske penge og forskellige andre love (Erstatningsansvar ved handlinger i strid med god skik reglerne, forbrugerbeskyttelse ved kaution, krav om grundkursus til bestyrelsesmedlemmer, brugerbeskyttelse ved udbud af betalingstjenester og udstedelse af elektroniske penge m.v.).Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S)Erhvervs- og VækstministerietErhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget (ERU)Fremsat2014-15
L 72Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Midlertidig beskyttelsesstatus for visse udlændinge samt afvisning af realitetsbehandling af asylansøgninger, når ansøgeren har opnået beskyttelse i et andet EU-land m.v.).Justitsminister Mette Frederiksen (S)JustitsministerietUdvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik (UUI)1. beh./Henvist til udvalg2014-15
L 71Forslag til lov om ændring af lov om miljøbidrag og godtgørelse i forbindelse med ophugning og skrotning af biler og lov om miljøbeskyttelse. (Obligatorisk digital kommunikation, ændringer i administrationsordningen for udbetaling af skrotningsgodtgørelse og nedsættelse af betalingssats for indsamling af bærbare batterier m.v.).Miljøminister Kirsten Brosbøl (S)MiljøministerietMiljøudvalget (MIU)Fremsat2014-15
L 70Forslag til lov om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse og byggeloven. (Forsøgsordning for kyst- og naturturisme, ophævelse af muligheden for at planlægge for lavenergibebyggelse i lokalplaner og helårsbeboelse i sommerhuse i sommerhusområder på de 27 små øer m.v.).Miljøminister Kirsten Brosbøl (S)MiljøministerietMiljøudvalget (MIU)1. beh./Henvist til udvalg2014-15
L 69Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Ændret aldersgrænse for forkortet gyldighedsperiode for kørekort m.v.).Justitsminister Mette Frederiksen (S)JustitsministerietRetsudvalget (REU)Fremsat2014-15
L 68Forslag til lov om ændring af lov om en Cityring og lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S. (Afgrening fra Cityringen til Sydhavnen, mulighed for udvidelse af afgreningen til Nordhavnen, reduktion af statens ejerandel af Udviklingsselskabet By & Havn I/S, projektering af en Nordhavnstunnel m.v.).Transportminister Magnus Heunicke (S)TransportministerietTransportudvalget (TRU)Fremsat2014-15
L 67Forslag til lov om ændring af lov om en rejsegarantifond. (Dækning af tab ved køb af flyrejser i tilfælde af rejseudbyderens konkurs m.v.).Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S)Erhvervs- og VækstministerietErhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget (ERU)Fremsat2014-15
L 66Forslag til lov om ændring af universitetsloven og forskellige andre love. (Gennemsigtighed i valg af uddannelse, forsikring af gæsteforskere og krav til oversættelse af eksamensbeviser m.v.). Uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen (RV)Uddannelses- og ForskningsministerietUddannelses- og Forskningsudvalget (FIV)1. beh./Henvist til udvalg2014-15
L 65Forslag til lov om ændring af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v. og lov om erhvervsrettet grunduddannelse og videregående uddannelse (videreuddannelsessystemet) for voksne. (Understøttelse af de videregående uddannelsesinstitutioners muligheder for mere og bedre videregående voksen- og efteruddannelse m.v.).Uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen (RV)Uddannelses- og ForskningsministerietUddannelses- og Forskningsudvalget (FIV)1. beh./Henvist til udvalg2014-15
L 64Forslag til lov om ændring af chokoladeafgiftsloven, lov om afgift af lønsum m.v., momsloven, lov om afgift af naturgas og bygas, spiritusafgiftsloven og forskellige andre love. (Forenkling af registrerede varemodtageres adgang til godtgørelse af afgift ved eksport, afgiftsfritagelse af varer henhørende under toldoplagsprocedure, andre særlige toldordninger og afgiftsoplag, lønsumsafgift for selvstændige momsgrupper, indførelse af mulighed for indirekte opgørelse af afgifter af bygas, afskaffelse af banderoler på spiritus m.v.).Skatteminister Benny Engelbrecht (S)SkatteministerietSkatteudvalget (SAU)1. beh./Henvist til udvalg2014-15
L 63Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven. (Nedsættelse af vederlagskravet i skatteordningen for udenlandske forskere og nøglemedarbejdere).Skatteminister Benny Engelbrecht (S)SkatteministerietSkatteudvalget (SAU)1. beh./Henvist til udvalg2014-15
L 62Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven, lov om individuel boligstøtte, lov om social pension og lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. (Anvendelse af eIndkomst ved indtægtsregulering af økonomisk fripladstilskud m.v.).Minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Manu Sareen (RV)Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale ForholdBørne- og Undervisningsudvalget (BUU)1. beh./Henvist til udvalg2014-15
L 61Forslag til lov om ændring af udlændingeloven, integrationsloven og lov om Det Centrale Personregister. (Reform af international rekruttering m.v.).Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen (S)BeskæftigelsesministerietUdvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik (UUI)1. beh./Henvist til udvalg2014-15
L 60Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. (Ophævelse af 70-årsgrænse m.v.).Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen (S)BeskæftigelsesministerietBeskæftigelsesudvalget (BEU)1. beh./Henvist til udvalg2014-15
L 59Forslag til lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen (S)BeskæftigelsesministerietBeskæftigelsesudvalget (BEU)1. beh./Henvist til udvalg2014-15
L 58Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love. (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud m.v.).Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen (S)BeskæftigelsesministerietBeskæftigelsesudvalget (BEU)1. beh./Henvist til udvalg2014-15
L 57Forslag til lov om ændring af sundhedsloven. (Hjælperordninger til personer med kronisk respirationsinsufficiens).Minister for sundhed og forebyggelse Nick Hækkerup (S)Ministeriet for Sundhed og ForebyggelseSundheds- og Forebyggelsesudvalget (SUU)1. beh./Henvist til udvalg2014-15
L 56Forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag. (Finansiering af elevers ophold på kostafdelinger m.v.).Undervisningsminister Christine Antorini (S)UndervisningsministerietBørne- og Undervisningsudvalget (BUU)1. beh./Henvist til udvalg2014-15
L 55Forslag til lov om ændring af pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love. (Forlængelse af rabat på afgiften ved omlægning af eksisterende kapitalpensioner og rabat på afgiften ved udbetaling fra eller omlægning af konti i Lønmodtagernes Dyrtidsfond).Skatteminister Benny Engelbrecht (S)SkatteministerietSkatteudvalget (SAU)Fremsat2014-15
L 54Forslag til lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og regionsloven. (Mulighed for indgåelse af aftale om grænsependleres ret til fravær fra arbejdet og afskaffelse af dispensation bl.a. for ikke-kommunal-bestyrelses-/ikke-regionsrådsmedlemmer som medlemmer i udvalg).Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaard (RV)Økonomi- og IndenrigsministerietKommunaludvalget (KOU)Fremsat2014-15
L 53Forslag til lov om Odense Letbane.Transportminister Magnus Heunicke (S)TransportministerietTransportudvalget (TRU)Fremsat2014-15
L 52Forslag til lov om ændring af lov om Aarhus Letbane. (Transportministerens udtræden af Aarhus Letbane I/S).Transportminister Magnus Heunicke (S)TransportministerietTransportudvalget (TRU)Fremsat2014-15
L 51Forslag til lov om ændring af bogføringsloven. (Opbevaring af regnskabsmateriale m.v.).Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S)Erhvervs- og VækstministerietErhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget (ERU)1. beh./Henvist til udvalg2014-15
L 50Forslag til lov om ændring af straffeloven og lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Samfundstjeneste m.v.).Justitsminister Mette Frederiksen (S)JustitsministerietRetsudvalget (REU)1. beh./Henvist til udvalg2014-15
L 49Forslag til lov om ændring af lov om sikkerhed m.v. for offshoreanlæg til efterforskning, produktion og transport af kulbrinter, lov om beskyttelse af havmiljøet og miljøskadeloven. (Gennemførelse af offshoresikkerhedsdirektivet m.v.)Klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen (RV)Klima-, Energi- og BygningsministerietKlima-, Energi- og Bygningsudvalget (KEB)1. beh./Henvist til udvalg2014-15
L 48Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning, lov om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser, biobrændstofloven og lov om fremme af besparelser i energiforbruget. (Erhvervsrettet lempelse af PSO-betaling for elektricitet, afskaffelse af tilskudsordning til ikke-kvoteomfattet elproduktion, afskaffelse af PSO-betaling for gas, fravigelse af iblandingsprocent for biobrændstoffer, faktureringsoplysninger m.v. til energiforbrugere med fordelingsmålere, ændring af klageregler m.v.).Klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen (RV)Klima-, Energi- og BygningsministerietKlima-, Energi- og Bygningsudvalget (KEB)1. beh./Henvist til udvalg2014-15
L 47Forslag til lov om ændring af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber. (Skærpede krav til stiftelse af andelsboligforeninger m.v.).Minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen (S)Ministeriet for By, Bolig og LanddistrikterBy- og Boligudvalget (BYB)1. beh./Henvist til udvalg2014-15
L 46Forslag til lov om Danmarks Grønne Investeringsfond.Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S)Erhvervs- og VækstministerietErhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget (ERU)1. beh./Henvist til udvalg2014-15
L 45Forslag til lov om indfødsrets meddelelse.Justitsminister Mette Frederiksen (S)JustitsministerietIndfødsretsudvalget (IFU)1. beh./Henvist til udvalg2014-15
L 44Forslag til lov om ændring af lov om dansk indfødsret. (Accept af dobbelt statsborgerskab og betaling af gebyr i sager om dansk indfødsret).Justitsminister Mette Frederiksen (S)JustitsministerietIndfødsretsudvalget (IFU)1. beh./Henvist til udvalg2014-15
L 43Forslag til lov om ændring af momsloven, registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven og lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v. (Ophævelse af fradragsbegrænsningen for moms på hotelophold og harmonisering af afgifterne på personbiler med tilladelse til erhvervsmæssig persontransport).Skatteminister Benny Engelbrecht (S)SkatteministerietSkatteudvalget (SAU)1. beh./Henvist til udvalg2014-15
L 42Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven, opkrævningsloven og forskellige andre love. (Hurtig afslutning i visse klagesager, omkostningsgodtgørelse i retssager, dækningsrækkefølgen for underholdsbidrag, restanceforebyggelse, momsregistrering af visse virksomheder, forbedret inddrivelse af restancer til det offentlige m.v.).Skatteminister Benny Engelbrecht (S)SkatteministerietSkatteudvalget (SAU)1. beh./Henvist til udvalg2014-15
L 41Forslag til lov om ændring af ligningsloven, fondsbeskatningsloven, lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om et indkomstregister og forskellige andre love. (Udvidelse af kredsen af yderkommuner med forhøjet befordringsfradrag, forhøjelse af kommunernes andel af selskabsskatten og udvidet mulighed for videregivelse af oplysninger til finansielle virksomheder).Skatteminister Benny Engelbrecht (S)SkatteministerietSkatteudvalget (SAU)Betænkning afgivet2014-15
L 40Forslag til lov om ændring af fondsbeskatningsloven, kildeskatteloven, kursgevinstloven, selskabsskatteloven og skatteforvaltningsloven. (Lempelse af udbyttebeskatningen af visse unoterede porteføljeaktier).Skatteminister Benny Engelbrecht (S)SkatteministerietSkatteudvalget (SAU)Betænkning afgivet2014-15
L 39Forslag til lov om ændring af lov om byfornyelse og udvikling af byer. (Øgede muligheder for at sikre gode boligsociale rammer både på land og i by m.v.).Minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen (S)Ministeriet for By, Bolig og LanddistrikterBy- og Boligudvalget (BYB)1. beh./Henvist til udvalg2014-15
L 38Forslag til lov om Landdistriktsfonden.Fødevareminister Dan Jørgensen ()Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og FiskeriUdvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (FLF)Betænkning afgivet2014-15
L 37Forslag til lov om ændring af lov om landbrugsejendomme. (Udvidet adgang for selskaber m.v. til at erhverve landbrugsejendomme, ophævelse af reglerne om fortrinsstilling til suppleringsjord m.v.).Fødevareminister Dan Jørgensen ()Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og FiskeriUdvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (FLF)1. beh./Henvist til udvalg2014-15
L 36Forslag til lov om Hav- og Fiskerifonden.Fødevareminister Dan Jørgensen ()Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og FiskeriUdvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (FLF)Betænkning afgivet2014-15
L 35Forslag til lov om ændring af lov om apoteksvirksomhed. (Friere adgang til oprettelse m.v. af apoteksfilialer, veterinærafdelinger og apoteksudsalg, ændret procedure for Sundhedsstyrelsens meddelelse af apotekerbevilling og bidrag ved ansættelse af sygehusapotekere, ophævelse af apotekeres adgang til statsgaranti ved lånoptagelse m.v.).Minister for sundhed og forebyggelse Nick Hækkerup (S)Ministeriet for Sundhed og ForebyggelseSundheds- og Forebyggelsesudvalget (SUU)1. beh./Henvist til udvalg2014-15


Folketinget, Christiansborg
1240 København K
Telefon: +45 3337 5500