Accepter cookiesAccepter ikke cookiesLæs mere om cookies

www.ft.dk bruger cookies for at sitet virker og samler statistik ind til forbedring af din brugeroplevelse.

 

Samling eller periode


Fra
Til

Datotype


Ministerområde


Udvalg


Fremsat af


Aktuel status

 

Lovforslag

 
NrTitelForslagsstillerMinisterområdeUdvalgStatusSamling
L 125Forslag til lov om ændring af lov om dansk indfødsret. (Overgang til obligatorisk digital selvbetjening ved ansøgning om dansk indfødsret ved naturalisation m.v.).Justitsminister Mette Frederiksen (S)JustitsministerietIndfødsretsudvalget (IFU)Fremsat2014-15
L 124Forslag til lov om ændring af tonnageskatteloven og sømandsbeskatningsloven. (Udvidelse af tonnageskatteordningen med en række specialskibe).Skatteminister Benny Engelbrecht (S)SkatteministerietSkatteudvalget (SAU)Fremsat2014-15
L 123Forslag til lov om ændring af momsloven. (Importmoms på dansksprogede magasiner, tidsskrifter og lignende sendt fra lande uden for EU og bemyndigelse til lempelse og fritagelse vedrørende faktureringspligt).Skatteminister Benny Engelbrecht (S)SkatteministerietSkatteudvalget (SAU)Fremsat2014-15
L 122Forslag til lov om ændring af myndighedsloven for Grønland, lov om ikrafttræden for Grønland af lov om ægteskabets retsvirkninger, retsplejelov for Grønland og kriminallov for Grønland (Ændringer som følge af ikraftsættelse for Grønland af forældreansvarslovgivningen og lovgivningen om ægteskab mellem to personer af samme køn)Minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Manu Sareen (RV)Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale ForholdGrønlandsudvalget (GRU)Fremsat2014-15
L 121Forslag til lov om ændring af adoptionsloven, lov om social service, forældreansvarsloven og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. (Lempelse af betingelserne for adoption uden samtykke m.v.)Minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Manu Sareen (RV)Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale ForholdSocialudvalget (SOU)Fremsat2014-15
L 120Forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. (Faglig støtte til netværksplejefamilier m.fl., ændring af afgørelseskompetence i sager om ændring af anbringelsessted samt nedsættelse af alder for samtykke i afgørelser om ændring af anbringelsessted m.v.).Minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Manu Sareen (RV)Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale ForholdSocialudvalget (SOU)Fremsat2014-15
L 119Forslag til lov om sikkerhed ved elektriske anlæg, elektriske installationer og elektrisk materiel. (Elsikkerhedsloven).Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S)Erhvervs- og VækstministerietErhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget (ERU)Fremsat2014-15
L 118Forslag til lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager. (Forbrugerklageloven).Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S)Erhvervs- og VækstministerietErhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget (ERU)Fremsat2014-15
L 117Forslag til lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love. (Reduktion af administrative byrder, tilpasning til de internationale regnskabsstandarder, gennemførelse af det nye regnskabsdirektiv, ændringer til gennemsigtighedsdirektivet m.v.).Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S)Erhvervs- og VækstministerietErhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget (ERU)Fremsat2014-15
L 116Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund. (Gennemførelse af offshoresikkerhedsdirektivet, subsidiært ansvar for afvikling af anlæg, plan for afvikling af anlæg, sikkerhedsstillelse, forlængelse af geotermitilladelser, beredskab for forsyningsmæssige forhold, forsikring, digital kommunikation m.v.).Klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen (RV)Klima-, Energi- og BygningsministerietKlima-, Energi- og Bygningsudvalget (KEB)Fremsat2014-15
L 115Forslag til lov om ændring af lov om fremstilling, præsentation og salg af tobaksvarer. (Forbud mod salg af løs snus og lignende tobaksprodukter i Danmark).Minister for sundhed og forebyggelse Nick Hækkerup (S)Ministeriet for Sundhed og ForebyggelseSundheds- og Forebyggelsesudvalget (SUU)Fremsat2014-15
L 114Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed. (Gennemførelse af solvens II- og omnibus II-direktivet).Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S)Erhvervs- og VækstministerietErhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget (ERU)Fremsat2014-15
L 112Forslag til lov om ændring af lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække. (Justering af reglerne om plantedække m.v.).Fødevareminister Dan Jørgensen ()Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og FiskeriUdvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (FLF)1. beh./Henvist til udvalg2014-15
L 111Forslag til lov om kontantydelse.Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen (S)BeskæftigelsesministerietBeskæftigelsesudvalget (BEU)1. beh./Henvist til udvalg2014-15
L 110Forslag til lov om ændring af lov om fremme af dopingfri idræt og ligningsloven. (Bekæmpelse af manipulation af idrætskonkurrencer).Kulturminister Marianne Jelved (RV)KulturministerietKulturudvalget (KUU)1. beh./Henvist til udvalg2014-15
L 109Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Sociale klausuler om uddannelses- og praktikaftaler).Minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen (S)Ministeriet for By, Bolig og LanddistrikterBy- og Boligudvalget (BYB)1. beh./Henvist til udvalg2014-15
L 108Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Støtte til nedrivning af hele afdelinger).Minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen (S)Ministeriet for By, Bolig og LanddistrikterBy- og Boligudvalget (BYB)1. beh./Henvist til udvalg2014-15
L 107Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. (Anvendelse af Landsbyggefondens midler m.v.).Minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen (S)Ministeriet for By, Bolig og LanddistrikterBy- og Boligudvalget (BYB)1. beh./Henvist til udvalg2014-15
L 106Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Midlertidig genindførelse af fradrag i uddannelses- og kontanthjælp for samlevers indtægter m.v.).Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen (S)BeskæftigelsesministerietBeskæftigelsesudvalget (BEU)Stadfæstet2014-15
L 105Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om finansiel stabilitet, lov om en garantifond for indskydere og investorer, lov om værdipapirhandel m.v. og ligningsloven. (Gennemførelse af direktiv om genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber (BRRD) og direktiv om indskudsgarantiordninger (DGSD)).Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S)Erhvervs- og VækstministerietErhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget (ERU)1. beh./Henvist til udvalg2014-15
L 104Forslag til lov om Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram.Miljøminister Kirsten Brosbøl (S)MiljøministerietMiljøudvalget (MIU)1. beh./Henvist til udvalg2014-15
L 103Forslag til lov om ændring af forældreansvarsloven og retsplejeloven. (Imødegåelse af samarbejdschikane m.v.).Minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Manu Sareen (RV)Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale ForholdSocialudvalget (SOU)1. beh./Henvist til udvalg2014-15
L 102Forslag til lov om ændring af lov om udstationering af lønmodtagere m.v. (Forhøjelse af straffen for overtrædelser af grovere karakter af anmeldelsespligten til Register for Udenlandske Tjenesteydere).Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen (S)BeskæftigelsesministerietBeskæftigelsesudvalget (BEU)1. beh./Henvist til udvalg2014-15
L 101Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Forsøg vedrørende fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde).Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen (S)BeskæftigelsesministerietBeskæftigelsesudvalget (BEU)1. beh./Henvist til udvalg2014-15
L 100Forslag til lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder.Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S)Erhvervs- og VækstministerietErhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget (ERU)1. beh./Henvist til udvalg2014-15
L 99Forslag til lov om ændring af lov om pas til danske statsborgere m.v., udlændingeloven og retsplejeloven. (Styrket indsats mod rekruttering til væbnede konflikter i udlandet m.v.).Justitsminister Mette Frederiksen (S)JustitsministerietRetsudvalget (REU)1. beh./Henvist til udvalg2014-15
L 98Forslag til lov om ændring af kildeskatteloven, kursgevinstloven, selskabsskatteloven, virksomhedsskatteloven og forskellige andre love. (Exitskat og henstand for fysiske personer, gennemførelse af ændring af moder-/datterselskabsdirektivet, justering af rentefradragsbegrænsningsreglerne og opgørelsesprincipper for fordringer og gæld m.v.).Skatteminister Benny Engelbrecht (S)SkatteministerietSkatteudvalget (SAU)1. beh./Henvist til udvalg2014-15
L 97Forslag til lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om tvungen administration af udlejningsejendomme og lov om byfornyelse og udvikling af byer. (Forenkling og modernisering af lejelovgivningen).Minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen (S)Ministeriet for By, Bolig og LanddistrikterBy- og Boligudvalget (BYB)1. beh./Henvist til udvalg2014-15
L 96Forslag til lov om ændring af lov om ændring af lov om folkekirkens økonomi. (Ophævelse af revisionsklausul).Kirkeminister Marianne Jelved (RV)KirkeministerietKirkeudvalget (KIU)1. beh./Henvist til udvalg2014-15
L 95Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Styrkede kontrolmuligheder i grænseområder og lufthavne samt skærpelse af bødeniveau for udlændinges ulovlige indrejse, ophold og arbejde).Justitsminister Mette Frederiksen (S)JustitsministerietRetsudvalget (REU)1. beh./Henvist til udvalg2014-15
L 94Forslag til lov om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse. (Opfølgning på dele af Naturplan Danmark om etablering af et Grønt Danmarkskort, forbud mod gødskning og sprøjtning på § 3-beskyttede arealer og indførelse af et vejledende bødeniveau for overtrædelse af naturbeskyttelsesloven m.v.).Miljøminister Kirsten Brosbøl (S)MiljøministerietMiljøudvalget (MIU)1. beh./Henvist til udvalg2014-15
L 93Forslag til lov om fremtidsfuldmagter.Justitsminister Mette Frederiksen (S)JustitsministerietRetsudvalget (REU)1. beh./Henvist til udvalg2014-15
L 92Forslag til lov om ændring af varemærkeloven, designloven, patentloven og lov om brugsmodeller. (Styrket indsats mod piratkopiering ved etablering af en håndhævelsesenhed m.v.).Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S)Erhvervs- og VækstministerietErhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget (ERU)1. beh./Henvist til udvalg2014-15
L 91Forslag til lov om ændring af lov om akkreditering af videregående uddannelsesinstitutioner. (Ingen prækvalifikation af nye uddannelser ved sammenlægning af eksisterende uddannelser).Uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen (RV)Uddannelses- og ForskningsministerietUddannelses- og Forskningsudvalget (FIV)1. beh./Henvist til udvalg2014-15
L 90Forslag til lov om ændring af lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU), lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, ligningsloven og lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. (Forenkling af ordningen vedrørende statens voksenuddannelsesstøtte).Uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen (RV)Uddannelses- og ForskningsministerietUddannelses- og Forskningsudvalget (FIV)1. beh./Henvist til udvalg2014-15
L 89Forslag til lov om ændring af lov om planlægning og lov om almene boliger m.v. (Blandet boligsammensætning).Minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen (S)Ministeriet for By, Bolig og LanddistrikterBy- og Boligudvalget (BYB)1. beh./Henvist til udvalg2014-15
L 88Forslag til lov om ændring af lov om kildeskatteloven og selskabsskatteloven. (Indførelse af skattepligt for udenlandske deltagere i danske kommanditselskaber m.v.).Lisbeth Bech Poulsen (SF), Jonas Dahl (SF), Trine Mach (SF)SkatteministerietSkatteudvalget (SAU)Fremsat2014-15
L 87Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Statsforvaltningens underretning af kommunerne ved udstedelse af registreringsbeviser og opholdskort efter EU-reglerne samt justering af boligkravet m.v.).Justitsminister Mette Frederiksen (S)JustitsministerietUdvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik (UUI)1. beh./Henvist til udvalg2014-15
L 86Forslag til lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v., lov om miljøbeskyttelse og lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. (Afdragsordning, finansiering og fristfastsættelse ved påbud om forbedret spildevandsrensning samt drift og vedligeholdelse af anlæg til spildevandshåndtering).Miljøminister Kirsten Brosbøl (S)MiljøministerietMiljøudvalget (MIU)Stadfæstet2014-15
L 85Forslag til lov om ændring af lov om råstoffer, lov om kystbeskyttelse og lov om havstrategi. (Ændringer af auktionsordningen og andre regler om indvinding af råstoffer på havet som følge af regeringens konkurrencepolitiske udspil og evaluering af råstofloven, ændringer som følge af overførelse af kystbeskyttelsesloven til Miljøministeriet og præcisering af gennemførelse af havstrategirammedirektivet m.v.).Miljøminister Kirsten Brosbøl (S)MiljøministerietMiljøudvalget (MIU)1. beh./Henvist til udvalg2014-15
L 84Forslag til lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer. (Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse).Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen (S)BeskæftigelsesministerietBeskæftigelsesudvalget (BEU)Stadfæstet2014-15
L 83Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsmiljø. (Undtagelse af frivilligt arbejde fra krav om arbejdspladsvurdering og arbejdsmiljøorganisation, forebyggelse af arbejdsrelateret vold, trusler og anden krænkende adfærd uden for arbejdstid, Arbejdstilsynets adgang til at indhente oplysninger fra eksterne registre m.v.).Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen (S)BeskæftigelsesministerietBeskæftigelsesudvalget (BEU)Stadfæstet2014-15
L 82Forslag til lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Fremme af energirenovering i erhvervslejemål).Minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen (S)Ministeriet for By, Bolig og LanddistrikterBy- og Boligudvalget (BYB)1. beh./Henvist til udvalg2014-15
L 81Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om individuel boligstøtte og kildeskatteloven. (Ophævelse af gensidig forsørgelsespligt for samlevende, afskaffelse af laveste forsørgersats, højere boligsikring til unge par med børn, særlig støtte for unge under 30 år, ingen fradrag for lejeindtægter fra logerende i egen bolig m.v.).Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen (S)BeskæftigelsesministerietBeskæftigelsesudvalget (BEU)Stadfæstet2014-15
L 80Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Enlig forsørger-sats til unge med anbragte børn og mulighed for arbejdsindtægter op til 24.000 kr. årligt uden fradrag for unge på særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse).Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen (S)BeskæftigelsesministerietBeskæftigelsesudvalget (BEU)Stadfæstet2014-15
L 79Forslag til lov om ændring af lov om social pension. (Genindførelse af tidligere gældende regler for optjening af ret til folkepension for flygtninge).Minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Manu Sareen (RV)Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale ForholdSocialudvalget (SOU)Stadfæstet2014-15
L 78Forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse, lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx), lov om erhvervsuddannelser og lov om betaling for visse uddannelsesaktiviteter i forbindelse med lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. (Socialt tilskud til ungdomsuddannelsesinstitutioner på baggrund af andelen af frafaldstruede elever).Undervisningsminister Christine Antorini (S)UndervisningsministerietBørne- og Undervisningsudvalget (BUU)Stadfæstet2014-15
L 77Forslag til lov om Den Danske Naturfond.Miljøminister Kirsten Brosbøl (S)MiljøministerietMiljøudvalget (MIU)Stadfæstet2014-15
L 76Forslag til lov om ændring af lov om vurdering af landets faste ejendomme. (Vurderingerne i årene 2015 og 2016).Skatteminister Benny Engelbrecht (S)SkatteministerietSkatteudvalget (SAU)Stadfæstet2014-15
L 75Forslag til lov om indgåelse af aftale om ændring af dansk-færøsk protokol til den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst.Skatteminister Benny Engelbrecht (S)SkatteministerietSkatteudvalget (SAU)Stadfæstet2014-15


Folketinget, Christiansborg
1240 København K
Telefon: +45 3337 5500