Accepter cookiesAccepter ikke cookiesLæs mere om cookies

www.ft.dk bruger cookies for at sitet virker og samler statistik ind til forbedring af din brugeroplevelse.

 

Samling eller periode


Fra
Til

Datotype


Ministerområde


Udvalg


Fremsat af


Aktuel status

 

Lovforslag

 
NrTitelForslagsstillerMinisterområdeUdvalgStatusSamling
L 214Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet. (Afvikling af timebaseret afgiftsfritagelse for elektricitet produceret på VE-anlæg).Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V)Energi-, Forsynings- og KlimaministerietEnergi-, Forsynings- og Klimaudvalget (EFK)Fremsat2016-17
L 213Forslag til lov om ændring af lov om varmeforsyning, lov om elforsyning, lov om naturgasforsyning og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. (Forhøjelse af procenten for modregning i den enkelte kommunes statstilskud ved overførsel af midler fra kommunale varmeforsyningsvirksomheder m.v.). Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V)Energi-, Forsynings- og KlimaministerietEnergi-, Forsynings- og Klimaudvalget (EFK)Betænkning afgivet2016-17
L 212Forslag til lov om ændring af skatteforvaltningsloven, lov om kommunal ejendomsskat, ejendomsværdiskatteloven og forskellige andre love. (Ny vurderingsankenævnsstruktur, regler om klagesagsbehandling af vurderingssager og ændringer som følge af en ny ejendomsvurderingslov m.v.).Skatteminister Karsten Lauritzen (V)SkatteministerietSkatteudvalget (SAU)Betænkning afgivet2016-17
L 211Forslag til ejendomsvurderingsloven.Skatteminister Karsten Lauritzen (V)SkatteministerietSkatteudvalget (SAU)Betænkning afgivet2016-17
L 210Forslag til lov om ændring af registreringsafgiftsloven, brændstofforbrugsafgiftsloven, lov om afgift af elektricitet og forskellige andre love. (Udskydelse af indfasning af registreringsafgift på eldrevne køretøjer m.v., midlertidigt fradrag for batterikapacitet, forlængelse af ordning med lav afgift på el til opladning af eldrevne køretøjer og særlig ordning for elbusser, ændring af beregning af brændstofforbrug for gasdrevne biler og gasdrevne pluginhybridbiler og nedsættelse af afgift af metanol iblandet vand).Skatteminister Karsten Lauritzen (V)SkatteministerietSkatteudvalget (SAU)Betænkning afgivet2016-17
L 209Forslag til lov om forlængelse af økonomiprotokollatet for almen praksis.Karen Ellemann (V)Sundheds- og ÆldreministerietSundheds- og Ældreudvalget (SUU)Betænkning afgivet2016-17
L 208Forslag til lov om ændring af lov om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere. (Ændring af forsikringsvilkår for registrerede alternative behandlere m.v.).Karen Ellemann (V)Sundheds- og ÆldreministerietSundheds- og Ældreudvalget (SUU)Betænkning afgivet2016-17
L 207Forslag til lov om ændring af lov om anvendelse af tvang i psykiatrien. (Oprettelse af særlige pladser på psykiatrisk afdeling).Karen Ellemann (V)Sundheds- og ÆldreministerietSundheds- og Ældreudvalget (SUU)Betænkning afgivet2016-17
L 206Forslag til lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. (Udvidelse af reglerne om optagelse i et bestemt botilbud uden samtykke m.v.).Børne- og socialminister Mai Mercado (KF)Børne- og SocialministerietSocial-, Indenrigs- og Børneudvalget (SOU)Betænkning afgivet2016-17
L 205Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. (Midlertidig forhøjelse af timebegrænsning for frivilligt, ulønnet arbejde).Beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V)BeskæftigelsesministerietBeskæftigelsesudvalget (BEU)2. beh./Direkte til 3. beh.2016-17
L 204Forslag til lov om ændring af udlændingeloven, lov om voksenansvar for anbragte børn og unge og lov om socialtilsyn. (Ro og orden på indkvarteringssteder for uledsagede mindreårige udlændinge m.v.).Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V)Udlændinge- og integrationsministerietUdlændinge- og Integrationsudvalget (UUI)Betænkning afgivet2016-17
L 203Forslag til lov om ændring af universitetsloven. (Bedre rammer for ledelse).Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V)Uddannelses- og ForskningsministerietUddannelses- og Forskningsudvalget (UFU)Betænkning afgivet2016-17
L 202Forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, lov om erhvervsuddannelser, lov om folkeskolen og forskellige andre love. (Praktikpladsafhængigt bidrag til AUB m.v.).Undervisningsminister Merete Riisager (LA)UndervisningsministerietUndervisningsudvalget (UNU)Betænkning afgivet2016-17
L 201Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Ophævelse af regler om gyldighedstid for kørekort for ældre).Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA)Transport-, Bygnings- og BoligministerietTransport-, Bygnings- og Boligudvalget (TRU)Betænkning afgivet2016-17
L 200Forslag til lov om frikommunenetværk.Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll (LA)Økonomi- og IndenrigsministerietSocial-, Indenrigs- og Børneudvalget (SOU)Betænkning afgivet2016-17
L 199Forslag til lov om ændring af lov om kommunale og regionale valg og lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet. (Afskaffelse af valgret for udlændinge på tålt ophold, udvisningsdømte udlændinge og administrativt udviste udlændinge m.v.).Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll (LA)Økonomi- og IndenrigsministerietSocial-, Indenrigs- og Børneudvalget (SOU)Betænkning afgivet2016-17
L 198Forslag til lov om ændring af lov om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse af politiske partiers regnskaber og lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (Øget åbenhed om den private økonomiske støtte til politiske partier m.v.).Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll (LA)Økonomi- og IndenrigsministerietUdvalget for Forretningsordenen (UFO)Betænkning afgivet2016-17
L 197Forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. (Kompensation for øget afgiftsbelastning og udvidelse af landevejsprincippet for biler, passagerer m.v. til og fra visse øer).Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll (LA)Økonomi- og IndenrigsministerietUdvalget for Landdistrikter og Øer (ULØ)Betænkning afgivet2016-17
L 196Forslag til lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil og lov om Danske Spil A/S. (Liberalisering af onlinebingo, heste- og hundevæddemål og væddemål på kapflyvning med brevduer samt indførelse af et særligt bidrag til hestevæddeløbssporten).Skatteminister Karsten Lauritzen (V)SkatteministerietSkatteudvalget (SAU)2. beh./Direkte til 3. beh.2016-17
L 195Forslag til lov om ændring af ligningsloven. (Skattefrihed for OL- og PL-præmiebonus).Skatteminister Karsten Lauritzen (V)SkatteministerietSkatteudvalget (SAU)2. beh./Direkte til 3. beh.2016-17
L 194Forslag til lov om ændring af ligningsloven. (Kvalifikation af selvstændig erhvervsvirksomhed ved deltagelse i et skattemæssigt transparent selskab).Skatteminister Karsten Lauritzen (V)SkatteministerietSkatteudvalget (SAU)Betænkning afgivet2016-17
L 193Forslag til lov om forbud mod anvendelse af bestemte ejendomme som samlingssted for en gruppe.Justitsminister Søren Pape Poulsen (KF)JustitsministerietRetsudvalget (REU)Betænkning afgivet2016-17
L 192Forslag til lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love. (Blokering af hjemmesider og stop af offentlige ydelser til fremmedkrigere).Justitsminister Søren Pape Poulsen (KF)JustitsministerietRetsudvalget (REU)Betænkning afgivet2016-17
L 191Forslag til lov om ændring af lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, våbenloven, udleveringsloven samt lov om udlevering af lovovertrædere til Finland, Island, Norge og Sverige. (Ændring af revisionsbestemmelse).Justitsminister Søren Pape Poulsen (KF)JustitsministerietRetsudvalget (REU)Betænkning afgivet2016-17
L 190Forslag til lov om ændring af straffeloven, lov om forbud mod ophold i bestemte ejendomme og lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Styrket indsats mod rocker- og bandekriminalitet m.v.).Justitsminister Søren Pape Poulsen (KF)JustitsministerietRetsudvalget (REU)Betænkning afgivet2016-17
L 189Forslag til lov om indfødsrets meddelelse.Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V)Udlændinge- og integrationsministerietIndfødsretsudvalget (IFU)Betænkning afgivet2016-17
L 188Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Øget brug af biometri m.v.).Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V)Udlændinge- og integrationsministerietUdlændinge- og Integrationsudvalget (UUI)Betænkning afgivet2016-17
L 187Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om ejendomskreditselskaber og lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. (Øget gennemsigtighed og mobilitet på realkreditmarkedet).Erhvervsminister Brian Mikkelsen (KF)ErhvervsministerietErhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget (ERU)Betænkning afgivet2016-17
L 186Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om restrukturering og afvikling af visse finansielle virksomheder og forskellige andre love. (Ændrede procedurer vedrørende nedskrivning og konvertering af kapitalinstrumenter m.m.).Erhvervsminister Brian Mikkelsen (KF)ErhvervsministerietErhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget (ERU)Betænkning afgivet2016-17
L 185Forslag til lov om anvendelse af tvang ved somatisk behandling af varigt inhabile. (Tvangsbehandlingsloven).Karen Ellemann (V)Sundheds- og ÆldreministerietSundheds- og Ældreudvalget (SUU)1. beh./Henvist til udvalg2016-17
L 184Forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. og lov om institutioner for erhvervsrettet uddannelse. (Indførelse af investeringsrammer på selvejeområdet).Undervisningsminister Merete Riisager (LA)UndervisningsministerietUndervisningsudvalget (UNU)Betænkning afgivet2016-17
L 183Forslag til lov om ændring af boafgiftsloven og forskellige andre love. (Nedsættelse af bo- og gaveafgiften ved generationsskifte af erhvervsvirksomheder og genoptagelse af skatteansættelsen for værdipapirer m.v.).Skatteminister Karsten Lauritzen (V)SkatteministerietSkatteudvalget (SAU)Betænkning afgivet2016-17
L 182Forslag til lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, ligningsloven, momsloven, tinglysningsafgiftsloven, toldloven og forskellige andre love. (Tilretning af elpatronordningen, valgfrihed for flypendleres beregningsgrundlag for befordringsfradrag, betalingspligt for moms ved tvangsauktionssalg, adgang til tilbagebetaling af tinglysningsafgift ved tastefejl, ændring af sikkerhedsstillelsesordningen for potentiel toldskyld m.v.).Skatteminister Karsten Lauritzen (V)SkatteministerietSkatteudvalget (SAU)Delt2016-17
L 182 AForslag til lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, momsloven, tinglysningsafgiftsloven, toldloven og forskellige andre love. (Tilretning af elpatronordningen, betalingspligt for moms ved tvangsauktionssalg, adgang til tilbagebetaling af tinglysningsafgift ved tastefejl, ændring af sikkerhedsstillelsesordningen for potentiel toldskyld m.v.).Skatteminister Karsten Lauritzen (V)SkatteministerietSkatteudvalget (SAU)Stadfæstet2016-17
L 182 BForslag til lov om ændring af ligningsloven. (Skattefrihed for befordringsgodtgørelse under integrationsgrunduddannelse).Skatteminister Karsten Lauritzen (V)SkatteministerietSkatteudvalget (SAU)Stadfæstet2016-17
L 181Forslag til lov om ændring af universitetsloven, lov om professionshøjskoler for videregående uddannelser, lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser og forskellige andre love. (Indførelse af investeringsrammer på selvejeområdet og opfølgning på omlægning af tilskudssystem for maritime efter- og videreuddannelser m.v.).Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind (V)Uddannelses- og ForskningsministerietUddannelses- og Forskningsudvalget (UFU)Betænkning afgivet2016-17
L 180Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning, lov om fremme af vedvarende energi, lov om naturgasforsyning og lov om vandsektorens organisering og økonomiske forhold. (Økonomisk regulering af netvirksomheder, skærpelse af netvirksomheders særskilte identitet, ophævelse af støtteordninger for elektricitet fra særlige anlæg, der anvender biomasse som energikilde, og opkrævning af betaling for myndighedsbehandling m.v.).Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V)Energi-, Forsynings- og KlimaministerietEnergi-, Forsynings- og Klimaudvalget (EFK)Betænkning afgivet2016-17
L 179Forslag til lov om ændring af lov om ægteskabs indgåelse og opløsning, lov om ægtefælleskifte m.v. og forskellige andre love. (Ændringer som følge af lov om ægtefællers økonomiske forhold).Børne- og socialminister Mai Mercado (KF)Børne- og SocialministerietSocial-, Indenrigs- og Børneudvalget (SOU)3.beh./Vedtaget2016-17
L 178Forslag til lov om ægtefællers økonomiske forhold.Børne- og socialminister Mai Mercado (KF)Børne- og SocialministerietSocial-, Indenrigs- og Børneudvalget (SOU)3.beh./Vedtaget2016-17
L 177Forslag til lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område. (Mellemkommunal refusion ved efterværn).Børne- og socialminister Mai Mercado (KF)Børne- og SocialministerietSocial-, Indenrigs- og Børneudvalget (SOU)3.beh./Vedtaget2016-17
L 176Forslag til lov om forsøg med personlige borgerstyrede budgetter til socialt udsatte borgere.Børne- og socialminister Mai Mercado (KF)Børne- og SocialministerietSocial-, Indenrigs- og Børneudvalget (SOU)3.beh./Vedtaget2016-17
L 175Forslag til lov om ændring af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. og forskellige andre love. (Mere virksomhedsrettet danskuddannelse til voksne udlændinge, krav om mellemkommunal aftale ved midlertidig boligplacering af flygtninge i en anden kommune m.v.).Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V)Udlændinge- og integrationsministerietUdlændinge- og Integrationsudvalget (UUI)Betænkning afgivet2016-17
L 174Forslag til lov om ændring af repatrieringsloven og udlændingeloven. (Øget støtte til repatriering, genindførelse af resultattilskud til kommunerne og indførelse af absolut tilbagebetalingskrav m.v.).Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V)Udlændinge- og integrationsministerietUdlændinge- og Integrationsudvalget (UUI)Betænkning afgivet2016-17
L 173Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Politiets Efterretningstjenestes og Forsvarets Efterretningstjenestes adgang til udlændingemyndighedernes registre og systemer m.v.).Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V)Udlændinge- og integrationsministerietUdlændinge- og Integrationsudvalget (UUI)Stadfæstet2016-17
L 172Forslag til lov om ændring af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber og lov om forsikringsformidling. (Mulighed for, at direkte tegnende skadesforsikringsselskaber i EU/EØS kan tilslutte sig Garantifonden for skadesforsikringsselskaber og nye informationsforpligtelser for forsikringsagenter m.fl. ved markedsføring og salg af skadesforsikringsaftaler til forbrugere).Erhvervsminister Brian Mikkelsen (KF)ErhvervsministerietErhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget (ERU)3.beh./Vedtaget2016-17
L 171Forslag til lov om ændring af lov om politiets virksomhed og toldloven. (Politiets anvendelse af databaserede analyseredskaber og adgang til oplysninger om flypassagerer).Justitsminister Søren Pape Poulsen (KF)JustitsministerietRetsudvalget (REU)Betænkning afgivet2016-17
L 170Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Ophævelse af straffelovens blasfemibestemmelse).Bruno Jerup (EL), Pelle Dragsted (EL), Rune Lund (EL), Pernille Skipper (EL)JustitsministerietRetsudvalget (REU)1. beh./Henvist til udvalg2016-17
L 169Forslag til lov om Den Europæiske Unions Agentur for Retshåndhævelsessamarbejde (Europol).Justitsminister Søren Pape Poulsen (KF)JustitsministerietRetsudvalget (REU)Stadfæstet2016-17
L 168Forslag til lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger.Justitsminister Søren Pape Poulsen (KF)JustitsministerietRetsudvalget (REU)Stadfæstet2016-17
L 167 AForslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet. (Afvikling af kontaktpersonordningen).Karen Ellemann (V)Sundheds- og ÆldreministerietSundheds- og Ældreudvalget (SUU)3.beh./Vedtaget2016-17


Folketinget, Christiansborg
1240 København K
Telefon: +45 3337 5500