Accepter cookiesAccepter ikke cookiesLæs mere om cookies

www.ft.dk bruger cookies for at sitet virker og samler statistik ind til forbedring af din brugeroplevelse.

 
<

Samling eller periode


Fra
Til

Datotype


Ministerområde


Udvalg


Fremsat af


Aktuel status

 

Lovforslag

 
NrTitelForslagsstillerMinisterområdeUdvalgStatusSamling
L 38Forslag til lov om Landdistriktsfonden.Fødevareminister Dan Jørgensen ()Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og FiskeriUdvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (FLF)Fremsat2014-15
L 37Forslag til lov om ændring af lov om landbrugsejendomme. (Udvidet adgang for selskaber m.v. til at erhverve landbrugsejendomme, ophævelse af reglerne om fortrinsstilling til suppleringsjord, m.v.).Fødevareminister Dan Jørgensen ()Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og FiskeriUdvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (FLF)Fremsat2014-15
L 36Forslag til lov om Hav- og Fiskerifonden.Fødevareminister Dan Jørgensen ()Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og FiskeriUdvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (FLF)Fremsat2014-15
L 35Forslag til lov om ændring af apotekerloven. (Friere adgang til oprettelse m.v. af apoteksfilialer, veterinærafdelinger og apoteksudsalg, ændret procedure for Sundhedsstyrelsens meddelelse af apotekerbevilling og bidrag ved ansættelse af sygehusapotekere, ophævelse af apotekeres adgang til statsgaranti ved lånoptagelse m.v.)Minister for sundhed og forebyggelse Nick Hækkerup (S)Ministeriet for Sundhed og ForebyggelseSundheds- og Forebyggelsesudvalget (SUU)Fremsat2014-15
L 34Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed. (Lægesamtaler, lægelig stofmisbrugsbehandling, frit valg i forbindelse med stofmisbrugsbehandling og befordring af personer i lægelig stofmisbrugsbehandling med heroin).Minister for sundhed og forebyggelse Nick Hækkerup (S)Ministeriet for Sundhed og ForebyggelseSundheds- og Forebyggelsesudvalget (SUU)Fremsat2014-15
L 33Forslag til lov om ændring af lov om produktionsskoler. (Ophævelse af revisionsbestemmelse m.v.).Undervisningsminister Christine Antorini (S)UndervisningsministerietBørne- og Undervisningsudvalget (BUU)Fremsat2014-15
L 32Forslag til lov om ændring af lov om efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler og forskellige andre love. (Fornyelse af frie fagskolers undervisningstilbud m.v.).Undervisningsminister Christine Antorini (S)UndervisningsministerietBørne- og Undervisningsudvalget (BUU)Fremsat2014-15
L 31Forslag til lov om ændring af lov om jagt og vildtforvaltning. (Styrkelse af vildtudbytteindberetning m.v.).Miljøminister Kirsten Brosbøl (S)MiljøministerietMiljøudvalget (MIU)Fremsat2014-15
L 30Forslag til lov om ændring af færdselsloven. (Letbaner m.v.).Justitsminister Karen Hækkerup (S)JustitsministerietRetsudvalget (REU)Fremsat2014-15
L 29Forslag til lov om ændring af lov om erstatningsansvar. (Ændring af beregningsprincipperne for erhvervsevnetabserstatning til unge under uddannelse).Justitsminister Karen Hækkerup (S)JustitsministerietRetsudvalget (REU)Fremsat2014-15
L 28Forslag til lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje og lov om ændring af tinglysningsloven, konkursloven og andre love. (Indførelse af virksomhedspant på Færøerne).Justitsminister Karen Hækkerup (S)JustitsministerietFærøudvalget (FÆU)Fremsat2014-15
L 27Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Forenkling af udmålingssystemet og præcisering af anvendelsesområdet for merudgiftsydelsen til børn med nedsat funktionsevne eller indgribende lidelse m.v.).Minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Manu Sareen (RV)Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale ForholdSocialudvalget (SOU)Fremsat2014-15
L 26Forslag til lov om ændring af adoptionsloven. (Adgang for samlevende til at adoptere sammen).Minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Manu Sareen (RV)Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale ForholdSocialudvalget (SOU)Fremsat2014-15
L 25Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Rehabiliteringsforløb og hjemmehjælp m.v.).Minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Manu Sareen (RV)Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale ForholdSocialudvalget (SOU)Fremsat2014-15
L 24Forslag til lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet.Kulturminister Marianne Jelved (RV)KulturministerietKulturudvalget (KUU)Fremsat2014-15
L 23Forslag til lov om ændring af lov om udlodning af overskud fra lotteri samt heste- og hundevæddemål og lov om fremme af dopingfri idræt. (Ny økonomisk fordelingsnøgle på idrætsområdet, ændring af bestyrelser i selvejende institutioner på idrætsområdet, udvidelse af Anti Doping Danmarks virksomhed m.v.).Kulturminister Marianne Jelved (RV)KulturministerietKulturudvalget (KUU)Fremsat2014-15
L 22Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed. (Genbeskikkelse af DR’s bestyrelse og genvalg af de regionale TV 2-virksomheders bestyrelser, adgang til støtte fra Public Service-Puljen, afskaffelse af erhvervslicensen og forhandlerindberetningspligten, ny ordning for ikkekommercielle lokalradioer m.v.).Kulturminister Marianne Jelved (RV)KulturministerietKulturudvalget (KUU)Fremsat2014-15
L 21Forslag til lov om en ny fjordforbindelse ved Frederikssund.Transportminister Magnus Heunicke (S)TransportministerietTransportudvalget (TRU)Fremsat2014-15
L 20Forslag til lov om offentlige veje m.v.Transportminister Magnus Heunicke (S)TransportministerietTransportudvalget (TRU)Fremsat2014-15
L 19Forslag til lov om dansk turisme.Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S)Erhvervs- og VækstministerietErhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget (ERU)Fremsat2014-15
L 18Forslag til lov om ændring af konkurrenceloven. (Forlængelse af tidsfrist for behandling af fusioner, nedsættelse af en bestyrelse for Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen på konkurrenceområdet, offentliggørelse af domme om fængselsstraf m.v.).Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S)Erhvervs- og VækstministerietErhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget (ERU)Fremsat2014-15
L 17Forslag til lov om ophævelse af lov om næringsbrev til visse fødevarevirksomheder og om ændring af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v. (Afskaffelse af næringsbrevsordningen).Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S)Erhvervs- og VækstministerietErhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget (ERU)Fremsat2014-15
L 16Forslag til lov om medarbejderinvesteringsselskaber.Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S)Erhvervs- og VækstministerietErhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget (ERU)Fremsat2014-15
L 15Forslag til lov om ændring af lov om vikarers retsstilling ved udsendelse af et vikarbureau m.v. og lov om Arbejdsretten og faglige voldgiftsretter. (Overførsel af kompetencer til Arbejdsretten).Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S)BeskæftigelsesministerietBeskæftigelsesudvalget (BEU)Fremsat2014-15
L 14Forslag til lov om ændring af lov om ferie. (Færre betingelser for optjening af sygeferiegodtgørelse og fællesopkrævning fra arbejdsgivere for betalingen til Feriepengeinfo m.v.).Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S)BeskæftigelsesministerietBeskæftigelsesudvalget (BEU)Fremsat2014-15
L 13Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Ændring af formue- og fradragsregler ved efterbetaling af offentlige forsørgelsesydelser og øvrige offentlige sociale ydelser m.v.).Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen (S)BeskæftigelsesministerietBeskæftigelsesudvalget (BEU)Fremsat2014-15
L 12Forslag til lov om ændring af lov om frikommuner m.v. (Forlængelse af perioden for frikommuneforsøg).Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaard (RV)Økonomi- og IndenrigsministerietKommunaludvalget (KOU)Fremsat2014-15
L 10Forslag til lov om ændring af aktieavancebeskatningsloven, ligningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love. (Skattemæssige ændringer i lyset af lov om medarbejderinvesteringsselskaber).Skatteminister Benny Engelbrecht (S)SkatteministerietSkatteudvalget (SAU)Fremsat2014-15
L 9Forslag til lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven. (Udvidelse af indberetningspligterne vedrørende finansielle produkter, ændring af indberetningspligten vedrørende modtagere af renter og afgivelse af regnskabsoplysninger om moms i forbindelse med selvangivelsen m.v.).Skatteminister Benny Engelbrecht (S)SkatteministerietSkatteudvalget (SAU)Fremsat2014-15
L 8Forslag til lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Ghana.Skatteminister Benny Engelbrecht (S)SkatteministerietSkatteudvalget (SAU)Fremsat2014-15
L 7Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Indien.Skatteminister Benny Engelbrecht (S)SkatteministerietSkatteudvalget (SAU)Fremsat2014-15
L 6Forslag til lov om ændring af lov om indgåelse af protokoller om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Belgien, Luxembourg, Singapore og Østrig. (Gennemførelse af protokol til ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Luxembourg).Skatteminister Benny Engelbrecht (S)SkatteministerietSkatteudvalget (SAU)Fremsat2014-15
L 5Forslag til lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Irland.Skatteminister Benny Engelbrecht (S)SkatteministerietSkatteudvalget (SAU)Fremsat2014-15
L 4Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v., personskatteloven og forskellige andre love. (Tilbagerulning af forsyningssikkerhedsafgiften, nedsættelse af elvarmeafgiften, forhøjelse af elafgiften, tilpasning af afgiftsregler for VE-brændsler, forhøjelse af bundskatten og det skrå skatteloft, nedsættelse af den grønne check samt afgiftsforhøjelse på cigarillos m.v.).Skatteminister Benny Engelbrecht (S)SkatteministerietSkatteudvalget (SAU)1. beh./Henvist til udvalg2014-15
L 3Forslag til lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene 2014-2017. (Konsekvenser af Aftaler om Vækstpakke 2014 m.v.).Finansminister Bjarne Corydon (S)FinansministerietFinansudvalget (FIU)1. beh./Henvist til udvalg2014-15
L 2Forslag til lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2018.Finansminister Bjarne Corydon (S)FinansministerietFinansudvalget (FIU)1. beh./Henvist til udvalg2014-15
L 1Forslag til finanslov for finansåret 2015.Finansminister Bjarne Corydon (S)FinansministerietFinansudvalget (FIU)1. beh./Henvist til udvalg2014-15


Folketinget, Christiansborg
1240 København K
Telefon: +45 3337 5500