Accepter cookiesAccepter ikke cookiesLæs mere om cookies

www.ft.dk bruger cookies for at sitet virker og samler statistik ind til forbedring af din brugeroplevelse.

 

Samling eller periode


Fra
Til

Datotype


Ministerområde


Udvalg


Fremsat af


Aktuel status

 

Lovforslag

 
NrTitelForslagsstillerMinisterområdeUdvalgStatusSamling
L 191Forslag til lov om ændring af retsplejeloven. (Ændring af aldersgrænsen for nævninge og domsmænd).Karsten Lauritzen (V), Peter Skaarup (DF), Simon Emil Ammitzbøll (LA), Mai Mercado (KF)JustitsministerietRetsudvalget (REU)Fremsat2014-15
L 190Forslag til lov om ændring af opkrævningsloven og selskabsskatteloven. (Ændring af rentetillæg for afregning af selskabsskat og begrænsning af indestående på skattekontoen m.v.).Skatteminister Benny Engelbrecht (S)SkatteministerietSkatteudvalget (SAU)Fremsat2014-15
L 189Forslag til lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat. (Fritagelse for grundskyld for ejendomme ramt af kystnedbrydning).Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaard (RV)Økonomi- og IndenrigsministerietKommunaludvalget (KOU)Fremsat2014-15
L 188Forslag til lov om indfødsrets meddelelse.Justitsminister Mette Frederiksen (S)JustitsministerietIndfødsretsudvalget (IFU)1. beh./Henvist til udvalg2014-15
L 187Forslag til lov om ændring af adoptionsloven. (Et nyt adoptionssystem m.v.).Minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Manu Sareen (RV)Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale ForholdSocialudvalget (SOU)1. beh./Henvist til udvalg2014-15
L 186Forslag til lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om klageadgang og kompetence m.v. på det familieretlige område. (Ankestyrelsen som familieretlig klagemyndighed m.v.).Minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Manu Sareen (RV)Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale ForholdSocialudvalget (SOU)1. beh./Henvist til udvalg2014-15
L 185Forslag til lov om ændring af udlændingeloven og lov om ferie. (Udmøntning af aftalen om en bedre au pair-ordning m.v.).Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen (S)BeskæftigelsesministerietUdvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik (UUI)1. beh./Henvist til udvalg2014-15
L 184Forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond, lov om arbejdsløshedsforsikring og forskellige andre love. (Ændring af investeringsregler som følge af Solvens II, undtagelse af investeringsdel fra lov om offentlighed i forvaltningen, fritagelse for betaling af finansieringsbidrag m.v.).Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen (S)BeskæftigelsesministerietBeskæftigelsesudvalget (BEU)1. beh./Henvist til udvalg2014-15
L 183Forslag til lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne.Beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen (S)BeskæftigelsesministerietBeskæftigelsesudvalget (BEU)1. beh./Henvist til udvalg2014-15
L 182Forslag til lov om ændring af lov om erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion. (Udvidelse af den sikrede personkreds).Jørgen Arbo-Bæhr (EL), Frank Aaen (EL), Christian Juhl (EL)BeskæftigelsesministerietBeskæftigelsesudvalget (BEU)Fremsat2014-15
L 181Forslag til lov om ændring af lov om folkeskolen. (Indførelse af fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi, ændring af bedømmelsesordning ved folkeskolens skriftlige prøver m.v.).Undervisningsminister Christine Antorini (S)UndervisningsministerietBørne- og Undervisningsudvalget (BUU)Betænkning afgivet2014-15
L 180Forslag til lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om efterskoler og frie fagskoler. (Tilskud til inklusion, specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand på frie skoler og enkeltfagsprøve på frie fagskoler m.v.).Undervisningsminister Christine Antorini (S)UndervisningsministerietBørne- og Undervisningsudvalget (BUU)1. beh./Henvist til udvalg2014-15
L 179Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om socialtilsyn. (Øget kvalitet i alkoholbehandlingen).Minister for sundhed og forebyggelse Nick Hækkerup (S)Ministeriet for Sundhed og ForebyggelseSundheds- og Forebyggelsesudvalget (SUU)Fremsat2014-15
L 178Forslag til lov om ændring af lov om udenrigstjenesten. (Ansættelse af tjenestemænd på åremål, ændring af proceduren for at stille en tjenestemand til rådighed, ophævelse af reglerne om notarialforretninger m.v.).Udenrigsminister Martin Lidegaard ()UdenrigsministerietUdenrigsudvalget (URU)Betænkning afgivet2014-15
L 177Forslag til lov om ændring af lov om varmeforsyning og byggeloven. (Kommuners adgang til varetagelse af varmeforsyningsvirksomhed samt bygningsopvarmning baseret på vedvarende energi m.v.).Klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen (RV)Klima-, Energi- og BygningsministerietKlima-, Energi- og Bygningsudvalget (KEB)1. beh./Henvist til udvalg2014-15
L 176Forslag til lov om en ordning for økonomisk risikodækning i forbindelse med geotermiboringer.Klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen (RV)Klima-, Energi- og BygningsministerietKlima-, Energi- og Bygningsudvalget (KEB)1. beh./Henvist til udvalg2014-15
L 175Forslag til lov om anlæg af en ny Storstrømsbro og nedrivning af den eksisterende Storstrømsbro.Transportminister Magnus Heunicke (S)TransportministerietTransportudvalget (TRU)1. beh./Henvist til udvalg2014-15
L 174Forslag til lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel. (Ansatte chauffører, ophævelse af chaufførudlånsordningen, aflønning af chaufførvikarer, udvidet anvendelse af overenskomstnævnet, ændring af domstolsprøvelse i visse sager).Transportminister Magnus Heunicke (S)TransportministerietTransportudvalget (TRU)1. beh./Henvist til udvalg2014-15
L 173Forslag til lov om ændring af lov om spil, lov om afgifter af spil, lov for Grønland om visse spil og forskellige andre love. (Natlukning af spillehaller med gevinstgivende spilleautomater, ophævelse af reglen om nedslag i afgiften for udlodninger, justering af gebyrskalaen for onlinekasino og væddemål, månedsafregning for onlinekasino og væddemål m.v.).Skatteminister Benny Engelbrecht (S)SkatteministerietSkatteudvalget (SAU)1. beh./Henvist til udvalg2014-15
L 172Forslag til lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme og skattekontrolloven. (Gennemførelse af en del af initiativerne i skattelypakken på erhvervsområdet).Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S)Erhvervs- og VækstministerietErhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget (ERU)1. beh./Henvist til udvalg2014-15
L 171Forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. (Tilpasninger i udligningssystemet som følge af omlægning af refusionssystemet på beskæftigelsesområdet).Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaard (RV)Økonomi- og IndenrigsministerietKommunaludvalget (KOU)1. beh./Henvist til udvalg2014-15
L 170Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Målrettet rådgivning til voksne i risiko for radikalisering, eller som ønsker at forlade ekstremistiske miljøer).Minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Manu Sareen (RV)Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale ForholdUdvalget for Udlændinge- og Integrationspolitik (UUI)1. beh./Henvist til udvalg2014-15
L 169Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik. (Justering af regler om tilskud til tandpleje m.v.).Minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Manu Sareen (RV)Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale ForholdSocialudvalget (SOU)1. beh./Henvist til udvalg2014-15
L 168Forslag til lov om ændring af arkivloven. (Databeskyttelse af visse personoplysninger indsamlet i forbindelse med patientbehandling).Kulturminister Marianne Jelved (RV)KulturministerietKulturudvalget (KUU)1. beh./Henvist til udvalg2014-15
L 167Forslag til lov om ændring af ligningsloven, boafgiftsloven, fondsbeskatningsloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love. (Skattelypakke om trusts, værdiansættelse af aktiver i forbindelse med bindende svar og international omgåelsesklausul samt udskydelse af selvangivelsesfristen for selskaber m.v., lempelse af sanktionen ved manglende registrering af underskud og korrektion af satserne for vægtafgift af personbiler m.v.).Skatteminister Benny Engelbrecht (S)SkatteministerietSkatteudvalget (SAU)3.beh./Vedtaget2014-15
L 166Forslag til lov om ændring af lov om vederlag og pension m.v. for ministre. (Forlængelse af perioden for midlertidig nedsættelse af grundvederlag til ministre).Finansminister Bjarne Corydon (S)FinansministerietUdvalget for Forretningsordenen (UFO)1. beh./Henvist til udvalg2014-15
L 165Forslag til lov om ændring af lov om planlægning. (Midlertidige opholdssteder til flygtninge).Miljøminister Kirsten Brosbøl (S)MiljøministerietMiljøudvalget (MIU)3.beh./Vedtaget2014-15
L 164Forslag til udbudslov.Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S)Erhvervs- og VækstministerietErhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget (ERU)1. beh./Henvist til udvalg2014-15
L 163Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om tilskud til fremme af vedvarende energi i virksomheders produktionsprocesser og lov om elforsyning. (Ny ansøgningsprocedure og grænse på 500 kW for støtte til bl.a. solcelleanlæg og husstandsvindmøller, investeringstilskud og driftsstøtte til kraft-varme-værker, afregningsvilkår for Horns Rev 3 og ophævelse af treledstariffen m.v.).Klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen (RV)Klima-, Energi- og BygningsministerietKlima-, Energi- og Bygningsudvalget (KEB)1. beh./Henvist til udvalg2014-15
L 162Forslag til jernbanelov.Transportminister Magnus Heunicke (S)TransportministerietTransportudvalget (TRU)1. beh./Henvist til udvalg2014-15
L 161Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v. og lov om individuel boligstøtte. (Kollektive bofællesskaber).Minister for by, bolig og landdistrikter Carsten Hansen (S)Ministeriet for By, Bolig og LanddistrikterBy- og Boligudvalget (BYB)3.beh./Vedtaget2014-15
L 160Forslag til lov om udbud af ungdomsuddannelser i udlandet.Undervisningsminister Christine Antorini (S)UndervisningsministerietBørne- og Undervisningsudvalget (BUU)Betænkning afgivet2014-15
L 159Forslag til lov om ændring af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner. (Nedsættelse af færgetakster for godstransport til og fra øer).Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaard (RV)Økonomi- og IndenrigsministerietUdvalget for Landdistrikter og Øer (ULØ)2. beh./Direkte til 3. beh.2014-15
L 158Forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget. (Indførelse af prioriteret sideordnet opstilling).Morten Marinus (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Mette Hjermind Dencker (DF), Mikkel Dencker (DF), Dennis Flydtkjær (DF), Peter Skaarup (DF)Økonomi- og IndenrigsministerietKommunaludvalget (KOU)1. beh./Henvist til udvalg2014-15
L 157Forslag til lov om ændring af lov om graveadgang og ekspropriation m.v. til telekommunikationsformål, lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester og konkurrenceloven. (Fælles udnyttelse af passiv fysisk infrastruktur, forberedelse af bygninger til højhastighedsnet, krav til øget sikring af ikkediskrimination ved lancering af nye eller væsentligt ændrede detailprodukter, sektorspecifik fusionskontrol og gratis wifi til turismeformål m.v.).Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S)Erhvervs- og VækstministerietErhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget (ERU)1. beh./Henvist til udvalg2014-15
L 156Forslag til lov om ændring af lov om udendørs hold af svin. (Ophævelse af revisionsbestemmelse).Fødevareminister Dan Jørgensen ()Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og FiskeriUdvalget for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri (FLF)Betænkning afgivet2014-15
L 155Forslag til lov om ændring af lov om vandforsyning m.v. og lov om afgift af ledningsført vand. (Grundvandskortlægning efter 2015 og nedsættelse og forlængelse af bidrag til drikkevandsbeskyttelse m.v.).Miljøminister Kirsten Brosbøl (S)MiljøministerietMiljøudvalget (MIU)3.beh./Vedtaget2014-15
L 154Forslag til lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om kreditaftaler, lov om finansielle rådgivere, lov om pantebrevsselskaber, lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. og forskellige andre love. (Ret til basal indlånskonto, gennemførelse af ændringer til gennemsigtighedsdirektivet, modernisering af reglerne for indsendelse af årsrapporter, udvidelse af forsikringsselskabers drift af anden virksomhed, præcisering af regulering af refinansieringsrisiko for realkreditobligationer m.v. og gennemførelse af boligkreditdirektivet m.v.).Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S)Erhvervs- og VækstministerietErhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget (ERU)3.beh./Vedtaget2014-15
L 153Forslag til lov om ændring af lov om detailsalg fra butikker m.v., lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v., lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v., lov om kommuners og regioners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder og kommuners og regioners deltagelse i selskaber og forskellige andre love og om ophævelse af lov om translatører og tolke og ophævelse af lov om dispachører. (Lempelse af dispensationsadgang for detailsalg på helligdage, afskaffelse af maksimalpriser i huseftersynsordningen, minimumsbeskyttelse af visse personkategorier om bord på skibe, afskaffelse af indberetningspligten for kommuners og regioners deltagelse i selskaber og afskaffelse af beskikkelsesordning for translatører og tolke samt for dispachører m.v.).Erhvervs- og vækstminister Henrik Sass Larsen (S)Erhvervs- og VækstministerietErhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget (ERU)1. beh./Henvist til udvalg2014-15
L 152Forslag til lov om internationale sikkerhedsrettigheder i flymateriel.Justitsminister Mette Frederiksen (S)JustitsministerietRetsudvalget (REU)2. beh./Direkte til 3. beh.2014-15
L 151Forslag til lov om ændring af lov om elforsyning. (Justering og udskydelse af engrosmodellen og udskydelse af leveringspligten).Klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen (RV)Klima-, Energi- og BygningsministerietKlima-, Energi- og Bygningsudvalget (KEB)2. beh./Direkte til 3. beh.2014-15
L 150Forslag til lov om statstilskud til elintensive virksomheder.Klima-, energi- og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen (RV)Klima-, Energi- og BygningsministerietKlima-, Energi- og Bygningsudvalget (KEB)Tillægsbetænkning afgivet2014-15
L 149Forslag til lov om ændring af SU-loven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser og lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser. (Statens uddannelsesstøtte til supplering i forbindelse med adgangskurset til ingeniøruddannelserne, hjemmel til elektronisk at indhente oplysninger fra indkomstregisteret og til at samkøre og sammenstille oplysningerne i kontroløjemed m.v.).Uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen (RV)Uddannelses- og ForskningsministerietUddannelses- og Forskningsudvalget (FIV)1. beh./Henvist til udvalg2014-15
L 148Forslag til lov om ændring af lov om Udbetaling Danmark og forskellige andre love. (Overførsel af myndighedsområder til Udbetaling Danmark og indførelse af beføjelser til, at Udbetaling Danmark kan foretage registersamkøringer på bl.a. kommunale ydelsesområder m.v.).Minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold Manu Sareen (RV)Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale ForholdSocialudvalget (SOU)3.beh./Vedtaget2014-15
L 147Forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet og lov om kommunale og regionale valg. (Juniortilforordnede).Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaard (RV)Økonomi- og IndenrigsministerietKommunaludvalget (KOU)1. beh./Henvist til udvalg2014-15
L 146Forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, lov om kommunale og regionale valg og lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (Anmeldelse af kandidatlister, afskaffelse af pligt til opstilling til kommunale og regionale valg, åbningstid på valgdagen, frister for brevstemmeafgivning m.v.).Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaard (RV)Økonomi- og IndenrigsministerietKommunaludvalget (KOU)1. beh./Henvist til udvalg2014-15
L 145Forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister. (Særlig adressebeskyttelse til personer, som udsættes for trusler mod deres person i forbindelse med æresrelaterede eller samlivsrelaterede konflikter m.v.).Økonomi- og indenrigsminister Morten Østergaard (RV)Økonomi- og IndenrigsministerietKommunaludvalget (KOU)3.beh./Vedtaget2014-15
L 144Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet og momsloven. (Tilpasninger til engrosmodellen m.v. og indførelse af omvendt betalingspligt på gas- og elmarkedet).Skatteminister Benny Engelbrecht (S)SkatteministerietSkatteudvalget (SAU)2. beh./Direkte til 3. beh.2014-15
L 143Forslag til lov om ændring af lov om anlæg af en jernbanestrækning København-Ringsted over Køge. (Bemyndigelse til etablering af niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg med dertilhørende anlæg).Transportminister Magnus Heunicke (S)TransportministerietTransportudvalget (TRU)3.beh./Vedtaget2014-15
L 142Forslag til lov om ændring af lov om Sund og Bælt Holding A/S, lov om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark og selskabsskatteloven. (Ophævelse af særbestemmelser vedrørende skat).Transportminister Magnus Heunicke (S)TransportministerietTransportudvalget (TRU)2. beh./Direkte til 3. beh.2014-15


Folketinget, Christiansborg
1240 København K
Telefon: +45 3337 5500