Accepter cookiesAccepter ikke cookiesLæs mere om cookies

www.ft.dk bruger cookies for at sitet virker og samler statistik ind til forbedring af din brugeroplevelse.

 

Samling eller periode


Fra
Til

Datotype


Ministerområde


Udvalg


Fremsat af


Aktuel status

 

Lovforslag

 
NrTitelForslagsstillerMinisterområdeUdvalgStatusSamling
L 1Forslag til finanslov for finansåret 2017.Finansminister Claus Hjort Frederiksen (V)FinansministerietFinansudvalget (FIU)3.beh./Vedtaget2016-17
L 2Forslag til lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2020.Finansminister Claus Hjort Frederiksen (V)FinansministerietFinansudvalget (FIU)Stadfæstet2016-17
L 3Forslag til lov om ændring af lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansårene 2014-2017, lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2018 og lov om fastsættelse af udgiftslofter for stat, kommuner og regioner for finansåret 2019. (Konsekvenser af aftale om afskaffelse af PSO-afgiften og aftale om finansloven for 2017).Finansminister Claus Hjort Frederiksen (V)FinansministerietFinansudvalget (FIU)Stadfæstet2016-17
L 4Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og barselsloven. (Præciseringer af jobreform fase I og konsekvens for arbejdsgivers ret til refusion ved for sen anmeldelse af graviditetsbetinget sygefravær m.v.).Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen ()BeskæftigelsesministerietBeskæftigelsesudvalget (BEU)Stadfæstet2016-17
L 5Forslag til lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og lov om voksenansvar for anbragte børn og unge. (Fremtidsfuldmagter på det sociale område m.v.).Social- og indenrigsminister Karen Ellemann (V)Social- og IndenrigsministerietSocial-, Indenrigs- og Børneudvalget (SOU)Stadfæstet2016-17
L 6Forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister. (Indførelse af ret til at få indsat en markering i CPR om, at borgeren ønsker at advare mod kreditgivning i vedkommendes navn).Social- og indenrigsminister Karen Ellemann (V)Social- og IndenrigsministerietSocial-, Indenrigs- og Børneudvalget (SOU)Stadfæstet2016-17
L 7Forslag til lov om Haagerkonventionen af 2007.Social- og indenrigsminister Karen Ellemann (V)Social- og IndenrigsministerietSocial-, Indenrigs- og Børneudvalget (SOU)Stadfæstet2016-17
L 8Forslag til lov om ændring af lov om socialtilsyn, lov om social service og lov om voksenansvar for anbragte børn og unge. (Opfølgning på socialtilsynsreformen m.v.).Social- og indenrigsminister Karen Ellemann (V)Social- og IndenrigsministerietSocial-, Indenrigs- og Børneudvalget (SOU)Stadfæstet2016-17
L 9Forslag til lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, lov om kommunale og regionale valg, lov om offentlige veje m.v. og lov om private fællesveje. (Hjælp til stemmeafgivning, valgret til Europa-Parlamentsvalg m.v. for personer med midlertidigt ophold i andre dele af riget, folkeafstemninger i henhold til særlig lov, ophængningstidspunkt for valgplakater m.v.).Social- og indenrigsminister Karen Ellemann (V)Social- og IndenrigsministerietSocial-, Indenrigs- og Børneudvalget (SOU)Stadfæstet2016-17
L 10Forslag til lov om ændring af lov om almene boliger m.v., lov om leje af almene boliger og lov om friplejeboliger. (Effektivisering af den almene boligsektors drift, forsøg med varmeregnskaber m.v.).Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg (V)Udlændinge-, Integrations- og BoligministerietUdlændinge- og Integrationsudvalget (UUI)Stadfæstet2016-17
L 11Forslag til lov om ændring af udlændingeloven. (Ændring af Flygtningenævnets sammensætning m.v.).Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg (V)Udlændinge-, Integrations- og BoligministerietUdlændinge- og Integrationsudvalget (UUI)Stadfæstet2016-17
L 12Forslag til lov om ændring af lov om dansk indfødsret. (Krav om forældremyndighedsindehavers samtykke og vandel, når børn som bipersoner erhverver dansk indfødsret m.v.).Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg (V)Udlændinge-, Integrations- og BoligministerietIndfødsretsudvalget (IFU)3.beh./Vedtaget2016-17
L 13Forslag til lov om ændring af folkeoplysningsloven og ligningsloven. (Indsats mod foreninger, som modarbejder eller underminerer demokrati eller grundlæggende friheds- og menneskerettigheder).Kulturminister Bertel Haarder (V)KulturministerietKulturudvalget (KUU)Stadfæstet2016-17
L 14Forslag til lov om ændring af postloven. (Ændring af betegnelsen for B-breve og afskaffelse af udligningsordningen).Transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt (V)Transport- og BygningsministerietTransport-, Bygnings- og Boligudvalget (TRU)Stadfæstet2016-17
L 15Forslag til lov om etablering af en ny jernbane til Aalborg Lufthavn med tilhørende anlæg.Transport- og bygningsminister Hans Christian Schmidt (V)Transport- og BygningsministerietTransport-, Bygnings- og Boligudvalget (TRU)Stadfæstet2016-17
L 16Forslag til lov om ændring af lov om tinglysning, lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder m.v., lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. og forskellige andre love. (Ændring af reglerne for tinglysning og realkreditbelåning vedrørende visse tele-, energiforsynings- og vandforsyningsvirksomheder).Justitsminister Søren Pind (V)JustitsministerietRetsudvalget (REU)Stadfæstet2016-17
L 17Forslag til lov om ændring af lov om forbud mod besøgende i bestemte lokaler og lov om politiets virksomhed. (Initiativer mod handel med hash m.v. og politiets anvendelse af peberspray).Justitsminister Søren Pind (V)JustitsministerietRetsudvalget (REU)Stadfæstet2016-17
L 18Forslag til lov om ændring af straffeloven. (Kriminalisering af udtrykkelig billigelse af visse strafbare handlinger som led i religiøs oplæring).Justitsminister Søren Pind (V)JustitsministerietRetsudvalget (REU)Stadfæstet2016-17
L 19Forslag til lov om ændring af lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning. (Strakstilhold).Justitsminister Søren Pind (V)JustitsministerietRetsudvalget (REU)Stadfæstet2016-17
L 20Forslag til lov om ændring af retsplejeloven. (Sagkyndig bevisførelse m.v.).Justitsminister Søren Pind (V)JustitsministerietRetsudvalget (REU)Stadfæstet2016-17
L 21Forslag til lov om behandling af erstatningssager vedrørende overtrædelser af konkurrenceretten.Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V)Erhvervs- og VækstministerietErhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget (ERU)Stadfæstet2016-17
L 22Forslag til lov om ændring af lov om leje af erhvervslokaler m.v. (Vurdering af markedslejen).Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V)Erhvervs- og VækstministerietErhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget (ERU)Stadfæstet2016-17
L 23Forslag til lov om ændring af selskabsloven og årsregnskabsloven. (Ændrede krav til ejerregistrering, betinget lovliggørelse af kapitalejerlån m.v.).Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V)Erhvervs- og VækstministerietErhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget (ERU)Stadfæstet2016-17
L 24Forslag til lov om ændring af varemærkeloven og forskellige andre love. (Styrket indsats mod piratkopiering ved etablering af en særlig enhed om håndhævelse og piratkopiering samt overførsel af gebyrindtægter).Erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen (V)Erhvervs- og VækstministerietErhvervs-, Vækst- og Eksportudvalget (ERU)Stadfæstet2016-17
L 25Forslag til lov om ændring af lov om afgift af elektricitet, fusionsskatteloven og selskabsskatteloven. (Lempelse af elafgift for forlystelser, ændring af reglerne om skattefri spaltning, særlige bonushensættelser, værdiansættelse af kooperationsbeskattede andelsforeningers unoterede aktier samt ændring af reglerne om sambeskatning i forbindelse med konkurs).Skatteminister Karsten Lauritzen (V)SkatteministerietSkatteudvalget (SAU)Delt2016-17


Folketinget, Christiansborg
1240 København K
Telefon: +45 3337 5500