Udbud af driften af Folketingets frisør- og stylistsalon (proceduren er annulleret)

31.07.2016

Denne udbudsproces er annulleret, da der ikke er modtaget nogen konditionsmæssige ansøgninger ved ansøgningsfristens udløb

Folketinget har besluttet at konkurrenceudsætte kontrakten om drift af Folketingets frisør- og stylistsalon beliggende på Christiansborg. Procedurereglerne i udbudslovens afsnit II og III[1] finder ikke anvendelse på denne kontrakt, da den samlede kontraktværdi ligger under tærskelværdien [2]. Folketinget har dog valgt at foretage en annoncering af kontrakten og procedurens tilrettelæggelse og gennemførelse er i høj grad inspireret af udbudsloven, således at der er sikret overholdelse af principperne om ligebehandling og gennemsigtighed samt overensstemmelse med de forvaltningsretlige principper om saglighed, økonomisk forsvarlig forvaltning, m.v.

Den kommende leverandør skal varetage den fulde drift af Folketingets frisør- og stylistsalon, der hovedsagligt betjener Folketingets medlemmer og ansatte. Udover sædvanlige ydelser indenfor frisørfaget, indebærer forvaltningen ligeledes arbejdsopgaver, der kræver erfaring som make-up artist og stylist.  

Folketingsåret løber fra den første tirsdag i oktober til den 5. juni, hvorfor der særligt i denne periode skal tages hensyn til brugernes behov og Folketingets arbejdsrytme. Folketingets frisør- og stylistsalon bliver primært benyttet af interne kunder i uger med møder i Folketingssalen, og i sammenhæng med større officielle arrangementer, såsom Folketingsvalg, folkeafstemninger, dronningens nytårskur og hofbal mv.

Leverandøren kan tillige betjene eksterne kunder i frisør- og stylistsalonen, dvs. kunder uden arbejdsmæssig tilknytning til Christiansborg. Endvidere vil der være mulighed for, at leverandøren tager opgaver uden for Christiansborg. Det skal dog ske på en måde og i et omfang, der respekterer Folketingets arbejdsrytme og behovene hos de brugere, der arbejder på Christiansborg.

I 2015 havde frisørsalonen 865 kundebesøg, fordelt på henholdsvis ca. 71 % interne kunder og ca. 29 % eksterne kunder. Den samlede omsætning i 2014 og 2015 har været henholdsvis ca. kr. 290.000 og 250.000.

Der er tale om en 2-årig kontrakt med forventet overtagelse af driften den 1. april 2017.      

Folketinget vil lægge vægt på, at den kommende leverandør er tilgængelig og fleksibel. Det er vigtigt for Folketinget, at den kommende leverandør besidder de rette kompetencer og har en god forståelse for opgaven.

Folketinget stiller en fuldt møbleret frisør- og stylistsalon til rådighed på Christiansborg.

Det er en betingelse, at den kommende leverandør opfylder følgende krav:

·    Uddannet frisør, make-up artist og stylist
·    Minimum 5 års samlet erfaring inden for frisør-, make-up artist- og stylistfaget

Det er en betingelse, at den kommende leverandør bliver registreret i CVR registret inden indgåelse af kontrakten.

Interesserede leverandører skal sende en ansøgning til Folketinget. Ansøgningen skal være modtaget senest den 7. september 2016 kl. 14.00 og bedes sendt til eller afleveret på følgende adresse:

Folketinget
Christiansborg
1240 København K
Att.: Lene Herstrup Henriksen

Folketingets Centrale Indlevering forefindes i buegangen til højre for Hovedindgangen.

Folketinget ser gerne, at ansøgningen med bilag afleveres i fire papireksemplarer i en lukket forsendelse mærket Folketingets Frisør- og stylistsalon

---o0o---

 Ansøgningen bedes indeholde:

·    Ansøgers kontaktoplysninger
·    Ansøgers CV med tilhørende bilag i form af eksamensbeviser, kursusbeviser mv.
·    Referenceliste med eventuelle bilag i form af billeder, presseomtale eller andet skriftligt materiale.

Ansøgningen skal være på dansk, og bedes maksimalt fylde 3 sider ekskl. bilag.

Ansøgers CV:
Ansøger skal kort præsentere sig selv, herunder dokumentere at have de krævede uddannelser (frisør, stylist og make-up artist). Dokumentation for de krævede uddannelser og eventuelle supplerende kursusbeviser skal vedlægges som bilag til ansøgningen.

Ansøgers referencer:
Ansøgningen skal indeholde en liste med de 10 bedste og mest relevante referencer inden for de seneste 5 år, der knytter sig til frisør-, make-up artist- og stylistfaget. Dette kan være alt fra feststyling, reklamespot, tv- og filmoptagelser, mv. Endvidere kan det være styling i forbindelse med særlige eller temabelagte begivenheder eller andet relevant.

For hver enkelt reference skal angives en kort beskrivelse af den specifikke opgave. Der kan om ønsket vedlægges bilag for de udvalgte referencer, eksempelvis i form af billeder, presseomtale eller andet skriftligt materiale.

Folketinget vil ved vurderingen af referencerne lægge vægt på opgavernes omfang, kompleksitet og kreativitet. Folketinget vil endvidere tillægge det positiv vægt, at der er en variation i referencerne, således at både frisør-, make-up artist- og stylistfaget er repræsenteret.

---o0o---

På baggrund af de indkomne ansøgninger vil Folketinget udvælge 3 leverandører, som vil blive opfordret til at afgive tilbud på opgaven. For nærmere information omkring tidsplan, udvælgelse, processen og tildelingskriterier henvises til udbudsmaterialet. Opmærksomheden henledes i den forbindelse allerede nu på, at de udvalgte tilbudsgivere skal være til rådighed i uge 39, hvor de som en del af deres tilbud, skal levere en personlig del i henholdsvis en frisørsalon og på Christiansborg.

Udbudsmaterialet forefindes i boksen til højre, og interesserede leverandører er velkomne til at rette henvendelse ved eventuelle spørgsmål.

Henvendelse kan ske til Lene Herstrup Henriksen, ved e-mail til:

Lene.Herstrup@ft.dk

eller på telefon 33 37 32 02. Ved henvendelse pr. e-mail bedes anført ”Folketingets frisør- og stylistsalon” i emnefeltet.

[1] Udbudsloven, Lov 2015-12-15 nr. 1564[2] Kr. 1.006.628 for statslige myndigheders køb af almindelige tjenesteydelser i 2016/2017.

Se flere nyheder fra Folketinget